Hyppää sisältöön

Villähteen koulu

Villähteen peruskoulu on luokkien 1 – 6 alakoulu. Oppilaita koulussamme on yli 200 ja henkilöstöä parisenkymmentä. Alakoulun yhteydessä toimii myös esikoulu, jossa eskarilaisia noin kaksikymmentä. Perus- ja esiopetuksen opettajat suunnittelevat ja myös toteuttavat opetusta tiimeissä sekä niin sanottua yhteisopettajuutta.

Villähteen peruskoulussa opettamisen ja oppimisen toiminnallisuus on lisääntynyt koulun uudenlaisten oppimisympäristöjen sekä uuden opetussuunnitelman myötä. Esimerkiksi ympäristö- ja luonnontiedossa toteutetamme monipuolisia oppimiskokonaisuuksia.

Eskareilla ja koulun 1.-2. –luokkalaisilla on ollut myös yhteistä ”Muumikaruselli” –toimintaa, jossa opitaan asioita yhdessä leikin ja toiminnan kautta pienryhmissä.

Koulurakennuksesta

Villähteen peruskoulun uudisrakennusosa valmistui 2016. Koulun vanhin osa on valmistunut vuonna 1924, keskimmäinen osa 1985.

 • Villähteen koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, venäjän tai kiinan. Lukuvuonna 2021-2022 koululla toimii espanjan ja venäjän kielen ryhmät. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Oppilashuollosta kertova sivu päivittyy myöhemmin.

 • Villähteen peruskoulun järjestyssäännöt ja Tietoteknisten laitteiden käyttösäännöt

  1 Villähteen peruskoulun (vuosiluokat 1.–6.) järjestyssäännöt

  Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana ja koulualueella. Koulualue käsittää koulun ja esiopetuksen piha-alueen, parkkipaikat ja koulun ympäristön. Lisäksi säännöt ovat voimassa myös kerho- ja iltapäivätoiminnassa, koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa koulutoiminnassa ja sinne siirryttäessä, opintoretkillä, teemapäivinä, luokkaretkillä, leirikoulussa ja vastaavissa tilanteissa.

  2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

  Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä ja koulualueella liikkuvalla on velvollisuus noudattaa järjestyssääntöjä.

  3 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

  Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Edistetään kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista ja lisätään kulttuurien välistä ymmärrystä. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa oppimisympäristössä. Oppilaan tulee suorittaa koulutehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

  Oppilaan tulee suorittaa oppivelvollisuus ja hänellä on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Huoltaja tekee poissaolosta selvityksen luokanopettajalle viipymättä poissaolopäivän aamuna. Poissaoloselvitys tehdään Wilman poissaolomerkinnällä, Wilma-viestillä, tekstiviestillä tai soittamalla. Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon lupa on anottava etukäteen luokanopettajalta (1 – 5 pv) tai rehtorilta (yli 5 päivää) ja läksyistä on huolehdittava poissaolon aikana.

  4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

  Villähteen peruskoulussa arvostetaan ystävällistä ja toiset huomioon ottavaa, tilanteeseen sopivaa käytöstä ja työ- ja opiskelurauhan edistämistä. Tervehtiminen, anteeksipyytäminen, kiittäminen ja asiallinen kielenkäyttö kuuluvat hyvään käytökseen kaikissa tilanteissa.

  Kouluun ja oppitunneille tullaan ajoissa. Mahdollista myöhästymistä pyydetään anteeksi. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja sovittuja sääntöjä. Kouluun pukeudutaan asianmukaisesti hyviä tapoja noudattaen ja säähän ja eri tilanteisiin sopivalla tavalla. Päähineet eivät ole sallittuja ruokalassa ja luokkatiloissa.

  Koulutyössä kunnioitetaan tekijänoikeuksia: oppilastöihin merkitään aina selvästi, mistä lähteestä työssä käytetyt materiaalit, kuten teksti, kuvat ja videot ovat peräisin.

  Oppilaat viettävät välituntinsa ulkona heille osoitetulla välituntialueella. Koulualueelta poistuminen ei ole sallittua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Sateella ja kovalla pakkasella saa olla sisällä opettajan luvalla. Asiaton oleskelu wc:ssä on kiellettyä. Pyöräily koulun pihassa sallitaan ainoastaan opettajan luvalla. Lumipalloja saa heittää ainoastaa palloseinään.

  Koulumatkat kuljetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen. Koululla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta kaikkien osapuolten huoltajille. Koulukyydityksessä käyttäydytään asiallisesti ja muita häiritsemättä. Pyörät jätetään pyörätelineisiin. Sukset ja muut urheiluvälineet säilytetään koulupäivän aikana niille varatuissa paikoissa. Koulu ei korvaa koululle jätettyjä ja kadonneita varusteita. Oppilaita kannustetaan käyttämään pyöräiltäessä pyöräilykypärää. Koulun pyöräretkillä pyöräilykypärän käyttö on pakollista.

  Koulun tiloja ja kalustoa on kohdeltava kunnioittavasti. Näihin luetaan oppimateriaalit, koulurakennus ja koulun kalusteet. Omista tavaroista on huolehdittava ja toisten koulussa työskentelevien omaisuutta on kunnioitettava. Koulun tilat ja ulkoalueet pidetään siistinä ja omat jäljet siivotaan. Mikäli oppilas saa toimillaan aikaan epäjärjestystä tai likaantumista, on hän velvollinen korvaamaan koulun tai toisen ihmisen omaisuuden puhdistamisen tai korjaamisen.

  Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuden tunteeseen. Kaikenlainen toisen kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Kaikille on annettava työrauha.

  Kouluun ei saa tuoda tai koulupäivän aikana pitää hallussa lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Rehtorilla ja opettajilla on oikeus takavarikoida tavarat niitä havaitessaan.

  5 Mobiililaitteiden käyttö

  Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään oppitunneilla opiskeluun opettajan ohjeiden mukaisesti. Opiskelutilanteissa voi käyttää myös oppilaan omia laitteita kuitenkin niin, että vastuuvelvollisuus rikkoutumistapauksissa on oppilaalla. Lupa omien laitteiden käyttöön kysytään huoltajalta. Opettajalla ja koulun henkilökunnalla on oikeus kieltää mobiililaitteen käyttö opetustilanteessa, jos siitä ei ole sovittu ja/tai jos siitä aiheutuu häiriötä. Opetuksen aikana laitteiden tulee olla äänettömänä tai suljettuna.

  Mobiililaitetta ei saa missään tilanteessa käyttää kiusaamiseen, häirintään tai toisen yksityisyyden loukkaamiseen. Koulupäivän aikana oppitunteja, opiskelutilanteita tai toisia ihmisiä ei saa valokuvata, videoida tai äänittää ilman kaikkien läsnäolijoiden suostumusta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tai äänitettä ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

  6 Kurinpitotoimet

  Villähteen koulussa ensisijaisena kurinpitotoimenpiteenä käytetään perusopetuslain mukaista kasvatuskeskustelua. Oppilaiden riitatilanteiden selvittelyssä käytetään restoratiivista sovittelua. Oppilaalla on aina velvollisuus hoitaa koulutyönsä asiallisesti, ja kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Lisäksi kurinpitokeinoina voidaan käyttää perusopetuslain mukaisesti:

  1. jälki-istuntoa enintään kahdeksi tunniksi
  2. luokasta, opetustilanteesta tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta poistamista
  3. koulupäivän keskeyttämistä, mikäli hän ei ole koulukuntoinen
  4. kirjallista varoitusta
  5. koulusta erottamista enintään kolmeksi kuukaudeksi.

  Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

  Tietoteknisten laitteiden käyttösäännöt

  Koulussamme käytetään monipuolisesti hyväksi tietotekniikkaa, esimerkiksi tietokoneita, läppäreitä ja iPadeja oppitunneilla ja erilaisiin projekteihin liittyen. Oppilaat käyttävät ensisijaisesti koulun laitteita. Oppitunneilla voidaan käyttää myös oppilaan omia laitteita, kuten älypuhelimia, läppäreitä tai iPadeja.

  1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti.
  2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
  3. Toisen laitteita tai käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun.
  4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kielletty.
  5. Laitteita ja ohjelmistoja ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen.
  6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi.
  7. Mikäli oppilaan oma laite tai ohjelmisto rikkoutuu, vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja vahingosta. Mikäli vahingon aiheuttaa toinen henkilö, vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti.
  8. Mikäli koulun laite tai ohjelmisto rikkoutuu tahallisen väärinkäytöksen tai huolimattomuuden vuoksi, on oppilas vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti.
  9. Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden katoamisesta.
  10. Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden käytöstä syntyvistä kustannuksista, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista.
  11. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajien vastuulla.
  12. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsa laite, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
  13. Järjestyssäännöt on päivitetty, huoltajia ja oppilaita kuultu 2021

  Vanhempaintoimikunta on käynyt kokouksessa säännöt läpi 31.8.2021

 • Kasvatamme rehellisiäavuliaita ja hyväntahtoisia oppilaita. Toimimme yhteisöllisesti, vastuullisesti yksilöllisyyttä ja kulttuuriperintöä arvostaen. Ohjaamme oppilaita kohti kestävää elämäntapaa.

  Lapset ja henkilökunta uskaltavat pyytää apua ja auttavat toinen toisiaan.

  Pienillä teoilla on suuri merkitys.

  Kohtaamme toisemme olemalla aidosti läsnä.

  Oppilaat ja huoltajat osallistutetaan koulun arjen suunnitteluun.

  Villähteestä pulahtaa nuori, jolla on motivaatio oppimiseen ja hän hallitsee oppimaan oppimisen taidot.

  Villähteen koulussa on hyvä olla.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.