Hyppää sisältöön

Väärinkäytösilmoitus

Käytössämme on anonyymi väärinkäytösilmoituskanava. Sen kautta voit ilmoittaa Lahden kaupungin toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä tai toiminnasta, joka ei noudata eettisiä periaatteitamme. Ilmoituksen voi tehdä Lahden kaupungin nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, luottamushenkilö tai yhteistyökumppani.

Voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai täysin anonyymisti. Epäilysten tueksi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin vilpittömässä mielessä tehtyihin väärinkäytösepäilyihin.

Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Tee ilmoitus

Mihin tätä ilmoituskanavaa käytetään?

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, esimerkiksi eturistiriidat, lahjonta, ihmisoikeusrikkomukset, kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset, taloudelliset väärinkäytökset, syrjinnän tai ahdistelun muodot.

Ilmoituskanavaan eivät kuulu tavanomaiset asiakaspalautteet, häiriöilmoitukset, osoitteenmuutokset ja reklamaatiot. Voit ilmoittaa niistä ePalautteen kautta.

Erimielisyyksissä ja ongelmatilanteissa rohkaisemme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti asiasta vastaavaan henkilöön tai esimieheen.

Miten ilmoituskanava toimii?

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja sovitun prosessin mukaisesti.

Väärinkäytösilmoituspalvelu on ulkopuolisen tahon tarjoama, ja alusta on salattu ja salasanasuojattu. Metadataa ei tallenneta eikä IP-osoitteita voi jäljittää. Nimetöntä ilmoittajaa on näin ollen mahdoton tunnistaa.

Kun lähetät ilmoituksesi, saat ruudulle tunnuksen ja salasanan. Tallenna ne turvalliseen paikkaan. Voit sen jälkeen kirjautua palveluun ja lukea saamasi viestit. Ilmoittajalle vastataan kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lisää tietoja tiedonkeruusta ja käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta.

Ilmoituskanavaa hallinnoi Juuriharja Consulting Group Oy.

Anonyymin ilmoituskanavan avaaminen perustuu Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettuun direktiiviin. Lainsäädännön on tarkoitus varmistaa, että jos työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, tästä voi ilmoittaa turvallisesti. Laki koskee yli 50 työntekijää työllistäviä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita ja valtion virastoja.

Ilmoitusten käsittelyprosessi

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti vakoidun menettelytavan mukaisesti

 • Ilmoituksia käsittelee neljä erikseen nimettyä henkilöä, kaksi lakipalveluista ja yksi sekä henkilöstöpalveluista että sisäisestä tarkastuksesta. Ilmoituksia ei näe kukaan muu kuin niitä käsittelemään nimetyt ja asiaa tutkivat henkilöt, kaikkia heitä sitoo salassapitovelvoite.

  Ilmoituskanavaan pääsevät vain ilmoitusten käsittelijät. Käsittelijä ei ole tekemisissä sellaisten ilmoitusten kanssa, jotka koskevat häntä tai joihin hänellä on yhteys, joka voi vaarantaa asianmukaisen käsittelyn.

  Ilmoituksista raportoidaan kootusti kaupungin johtoryhmälle. Näistä raporteista ei käy esille ilmoitusten yksityiskohtia. Koontiraportteja (määrät, aihealueet, käsittelyvaihe…) voidaan antaa tarvittaessa myös muille tahoille.

 • Kaikkiin vilpittömässä mielessä tehtyihin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti.

  Käsittelijät voivat pyytää lisätietoa tai kysyä täydentäviä kysymyksiä ennen kuin ilmoituksen jatkotoimenpiteistä päätetään. Käsittelijät päättävät eteneekö asia tutkintaan vai hylätäänkö se. Ratkaisua on aina tekemässä vähintään kaksi käsittelijää, jotka eivät ole esteellisiä asian käsittelyyn. Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimuksia voidaan tehdä,
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vahingoittamistarkoituksessa,
  • asia on jo ratkaistu
  • asia ei kuulu kanavassa käsiteltävien asioiden piiriin, jolloin se ohjataan tarvittaessa oikeaan paikkaan.
 • Tutkintaan siirtyvistä väärinkäytösepäilyistä ja poikkeamista tehdään selvitys.

  Tutkinnan tekijät voivat olla yhteydessä ilmoituksen tekijään ilmoituskanavan kautta. Kukaan ilmoituksen käsittelyyn tai tutkintaan osallistuva ei millään tavalla pyri tunnistamaan ilmoituksen tekijää, ellei hän itse halua jättää tunnistetietojaan. Jos ilmoitus tehdään nimellä, nimi ei tule kuin asiaa käsittelevien henkilöiden tietoon.

  Sellaiset henkilöt, joita epäily koskee tai joilla on yhteyksiä siihen, eivät ole tekemässä tutkintaa. Rikoksista syytettäessä ilmoittajan henkilöllisyys voidaan joutua paljastamaan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin yhteydessä, mikäli henkilöllisyys on tiedossa. Tästä ilmoitetaan aina väärinkäytösepäilyn ilmoittajalle.

  Tutkinnasta laaditaan raportti. Tutkinnassa saatujen tietojen perusteella määritellään jatkotoimenpiteet. Jatkotoimista päättää tutkinnan kohteesta vastaava viranhaltija.

  Ilmoittajalle kerrotaan ilmoitusta koskevista tuloksista kolmen kuukauden kuluessa. Tiedonannossa huomioidaan yksityisyys sekä muut tietosuojaan liittyvät asiat.