Hyppää sisältöön

Päästöjen vähentäminen

Hiilineutraalisuuden tavoitteemme tarkoittaa alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen sitomista hiilinieluihin. Olemme jo leikanneet alueellisia kasvihuonekaasupäästöjämme noin 70 % vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi Lahdessa tehdään konkreettisia tekoja päivittäin – yhdessä asukkaiden, yritysten ja koko kaupunkikonsernin kanssa. Tavoite on linjattu myös Lahden uudessa strategiassa.

Tulevia päästöjä on mahdotonta arvioida tarkasti, joten tarvitaan skenaarioita. 2025 skenaario 1 sisältää toimenpiteet, joihin on jo sitouduttu Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpideohjelmassa (SECAP). Ne eivät yksinään aivan riitä päästövähennystavoitteemme toteutumiseen. 2025 skenaario 2 sisältää toimia, joilla valtio kirittää ilmastotyötä sekä Lahdessa jo suunniteltuja lisäisiä toimia. Niiden toteutuessa päästövähennystavoite näyttää mahdolliselta.

Kaupungin ilmastotyö

Lahden kaupungin ilmastotyötä edistetään kaupunginhallituksen 2019 hyväksymällä Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpideohjelmalla (SECAP). Ohjelma sisältää 97 hillinnän ja varautumisen toimenpidettä, jotka on jalkautettu kaupungin toimialoille ja konserniyhtiöille. Merkittävimmät päästövähennykset on saavutettu Lahti Energian luovuttua kivihiilen poltosta 2019.

Vuodesta 2020 lähtien liikenne on alueen suurin suora päästölähde. Kaupunki edistää liikennepäästöjen vähentämistä erillisellä kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmalla (SUMP), joka keskittyy erityisesti kulkutapaosuuksien ohjaamiseen kohti kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Myös liikenteen sähköistyminen tulee olemaan merkittävässä roolissa tavoitteemme saavuttamisessa.

Kokonaisuudessaan päästöissä ei ole enää nähtävissä yhtä suurta toimenpidettä, joka ratkaisisi päästöongelman, vaan toimenpiteitä, pieniä ja suuria, tarvitaan kaikilla sektoreilla, niin tuotannossa kuin kulutuksessakin. SECAP-ohjelman toimenpidelistaa päivitetään vuoden 2022 aikana.

Yritysten ilmastotyö

Lahden kaupunki tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta ilmastokumppanuuteen.  Ilmastokumppaniksi ryhtyvä organisaatio laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Lue lisää ilmastokumppanuudesta:  Ilmastokumppanuus – Lahti

1,5 asteen elämä

Jokapäiväinen elämä ja arkiset asiat, kuten asuminen, liikkuminen ja syöminen kuluttavat luonnonvaroja ja energiaa. Jokainen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan syntyviin ympäristövaikutuksiin.

Lue lisää ilmastokestävistävalinnoista eli 1,5 asteen elämästä: 1,5 as­teen kes­tä­vä elä­män­ta­pa

Verkostot

Lahti on aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisisä ilmastoverkostoissa

Lahti on osa edelläkävijäkuntien FISU-verkostoa (Finnish Sustainable Communities), joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi Lahti kuuluu hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-kriteerit edellyttävät, että kaupunki ottaa kaikessa päätöksenteossaan huomioon päätöksistä aiheutuvat kasvihuonepäästöt.

Kansainvälisistä verkostoista toimimme ilmastotyössä aktiivisesti European Green Capital Networkissä, Covenant of Mayorsissa, Eurocitiesissä, ICLEIS:sä ja uusimpana Kaupunkien Missiossa

Yhteystiedot