Hyppää sisältöön

Esitys hiilinieluista ja päästökompensaatioista

Lahden kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2025. Merkittäviä päästövähennyksiä tarvitaan ja niiden toteuttaminen vaatii vahvaa sitoutumista suunniteltuihin toimenpiteisiin. Jäljelle jäävät päästöt tulee sitoa hiilinieluihin tai kompensoida. Kaupunginhallitukselle esitetään hiilinielujen ja -kompensaatioiden suunnitelmaa.

Suuri osa Lahden hiilineutraaliustavoitteen nielusta tai kompensoinnista on vielä avoinna. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi paikallinen hiilinielujen lisääminen, nielujen lisääminen muualla kompensaatioprojekteissa tai päästöoikeuksien ostaminen pois päästömarkkinoilta.

Konkreettiset toimenpiteet ja projektit valmistellaan ja hyväksytään kunkin vuoden talousarvioprosessissa ja projektien hyväksymismenettelyssä.

Itse omistamillaan alueilla kaupunki voi tehdä hiilinieluja vahvistavia tekoja. Tarvitaan lisäksi suuri joukko muita maanomistajia, jotta koko Lahden alueen hiilinielut vahvistuvat. Sekä metsien että peltojen hiilinielujen vahvistamista tarvitaan.

Metsien kiertoajan pidentämisellä ja hakkuiden vähentämisellä on positiivinen ilmastovaikutus. Kiertoajan pidentämisen myötä nostetaan tukkipuun saantoa, jolloin mahdollisuudet pitkäikäisten puutuotteiden tuottamiseen paranevat.

Puutuotteet, kuten puurakennukset, toimivat hiilen varastona ja jos varasto kasvaa, se on nielu. Puurakentamisen edistäminen on toimenpide, jossa kaupungilla on erittäin hyvä mahdollisuus vaikuttaa hiilitaseeseen.

Suunnitelmaan tieto hiilinielujen vaikutuksista

Hiilinielujen ja -kompensaatioiden suunnitelman tarkoituksena on hahmottaa polku ja tietotarpeet, millaisia hiilinielutoimia Lahden on mahdollista tehdä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan on tarkoitus tuottaa tietoa siitä, millaiset kustannus- ja ympäristövaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset tarvittavilla hiilinieluilla tai hiilen kompensaatiolla on.

Tieto maankäytön hiilinielujen suuruudesta lisääntyy jatkuvasti ja Lahti seuraa tutkimustiedon ja laskennan kehittymistä.

Suunnitelma ei koske ekologisia kompensaatioita. Asiat tosin liittyvät toisiinsa, sillä ekologisessa kompensaatiossa hiili voidaan ottaa mukaan yhdeksi asiaksi laskennassa. Monimuotoisuutta vahvistavat teot yleensä tukevat hiilinieluja, esimerkiksi lisälahopuun jättäminen hakkuualueelle puunkorjuussa.

Lentopäästöjen kompensoinnilla päästään alkuun

Yhtenä ensimmäisistä toimenpiteistä suunnitelmassa on kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentopäästöjen kompensoinnin aloittaminen. Se voidaan parhaiten tehdä ostamalla päästöoikeuksia tai tukemalla kompensaatiohankkeita. Vuonna 2019 lentopäästöt ovat lisääntyneet edellisvuodesta lähes kolmanneksella. Vuoden 2019 lentopäästöt ovat noin 210 tonnia CO2ekv.

Toisena toimenpiteenä on omilla autoilla tehtyjen työasia-ajojen päästöjen kompensointi. Vuodelta 2019 kertyi 745 866 km asiointiajoa, josta keskiarvoisen bensiiniauton päästön mukaan laskettuna tulee noin 126 tonnia CO2ekv.

Kaupunginhallituksen esityslista 27.1.2020

Lisätietoja

vs. ympäristöjohtaja Elina Ojala, elina.ojala at lahti.fi
kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg, eira.rosberg-airaksinen at lahti.fi