Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ehkäisevä päihdetyö ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä

Kunnilla on lakisääteinen velvoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta myönsi kokouksessaan 13.12.2023 Homebase ry:lle avustusta alkuvuoden toiminnan jatkamisen mahdollistamiseksi ennen STEA:n avustuksen maksamista.

Kunnassa on seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa perustuu näihin tietoihin. Kunnan ylimmän johdon tulee sitoutua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön johtamiseen.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan yksilöön, yhteisöihin ja elinympäristöön. Tehtävä on laaja-alainen ja vaatii sektorirajat ylittävää, poikkihallinnollista yhteistyötä kunnan kaikilla toimialoilla. Yhteistyötä tehdään myös muiden julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kaupungin Hyvinvointisuunnitelman 2022–2025 avulla johdetaan, kehitetään ja ohjataan kaupungissa tehtävää hyvinvointi- ja osallisuustyötä. Hyvinvointikertomuksessa 2017–2020 on koottu kaupungissa tehtyjä toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Valtuusto hyväksyy valtuustokauden alussa hyvinvointisuunnitelman ja valtuustokauden lopussa hyvinvointikertomuksen.

Kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla voi tutustua myös, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kaikille kunnan toimijoille.

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö perustuu lakiin ja se kattaa alkoholista, tupakasta, huumausaineista ja muista päihtymiseen käytettävistä aineista sekä rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn.

Ehkäisevä päihdetyö on kiinteä osa kunnan pitkäjänteistä perustyötä ja näkyy kaikissa keskeisissä strategioissa ja suunnitelmissa. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ja toimenpiteitä on kirjattuna Lahden strategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa sekä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelmassa.

Lahdessa hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta toimii lain määrittelemänä ehkäisevän päihdetyön toimielimenä. Toimielimen tehtäviä lain mukaan on: 

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta,

2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle,

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä,

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa,

5) huolehtia siitä, että 1–4 kohdassa tarkoitetut toimet sovitetaan yhteen kunnan ja hyvinvointialueen sekä poliisin, tarkastusviranomaisten, elinkeinoelämän ja ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Lahdessa hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta johtaa, seuraa ja arvioi ehkäisevän päihdetyön tehtävien toteutumista. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori huolehtii, että tehtävät tulevat hoidettua. Lahden kaupungin hyvinvointiryhmä tukee koordinaattoria ehkäisevässä päihdetyössä.

Homebase on vertaistukeen perustuva kohtaamispaikka

Homebase on kuuden lahtelaisen päihdetoipujan aloitteesta ja ideasta lähtenyt sosiaalinen innovaatio. Homebase on päihteetön ja turvallinen vertaistukeen perustuva kohtaamispaikka riippuvuuksista toipuville. Homebase tukee toipujaa päihteettömään, itselle mielekkääseen ja yhteiskuntaan kiinnittyvään arkeen, joka mahdollistaa pääsemään elämässä eteenpäin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusehdotuksessa Homebase ry:lle esitetty avustussumma vuosille 2024–2026 on 474 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vielä päätöksen.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta myönsi kokouksessaan 13.12.2023 Homebase ry:lle avustusta 28 000 euroa toiminnan jatkamisen mahdollistamiseksi 1.1.2024 – 29.2.2024. Avustuksella mahdollistetaan alkuvuoden toiminta ennen STEA:n avustuksen maksamista.

Vuonna 2023 Lahden kaupunki on tukenut Homebasen toimintaa 141 800 eurolla ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue 32 000 eurolla, koska Homebase ei saanut STEA:n hankerahoitusta vuodelle 2023. Homebase ry:n toiminta nähtiin erittäin tärkeänä ja ainutlaatuisena osana Lahden päihdepalvelujen karttaa ja sen toiminta haluttiin turvata.

Homebase sai valtakunnallisen vuoden raittiustekotunnustuksen vuonna 2020.

Lisätietoja

Lahden kaupunki  
Osallisuus ja hyvinvointipalvelut
Johtava asiantuntija, Pia Haverinen, p. 050 398 7621
Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, Marja Mikola, p. 044 482 6378

Tutustu lahti.fi -verkkosivuilla:

Kuntaliiton kuvaamana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kaikille kunnan toimijoille

Kaupungin
hyvinvointisuunnitelma 2022–2025
hyvinvointikertomus 2017–2020
ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma