Hyppää sisältöön

Hyvinvointia ja elinvoimaa – Mukkula ja Rakokivi-Nastonharju ovat mukana lähiöohjelmassa

Ohjelmaa toteutetaan kahdessa eri tasossa.

Lahden kaupungin lähiöiden kehittämissuunnitelmien kokoavana ja ylemmän tason tavoitteena on asuinalueiden järjestelmällisen kehittämisen ja kehityksen seurannan juurruttaminen osaksi keskeisiä kaupunkisuunnittelun toimenpiteitä. Näitä teemoja viedään esimerkiksi osaksi asunto- ja maapoliittisten linjausten päivittämistä.

Ohjelmakaudella jatketaan myös Lahden osallisuusmallin juurruttamista ja kehittämistä, millä on tarkoitus lisätä asukkaiden osallisuusmahdollisuuksia laajemmin oman lähiympäristönsä kehittämiseen.

Toinen käytännön taso liittyy alueilla toteutettaviin kunnallisteknisiin toimenpiteisiin, joihin ympäristöhallinnon rahoitus oli suunnattu. Mukkulan alueella panostetaan alueen viheralueiden saneerauksiin, esimerkiksi vuonna 2021 korjataan Tanssimäen leikkipuisto vuorovaikutteisesti alueen lasten kanssa.

Rakokiven alue on viime vuosina ollut keskeinen kehittämisalue, jota lähiöohjelman rahoituksella nyt jatketaan. Alueella parannetaan liikenneturvallisuutta toteuttamalla mittavia katu- ja valaistuskorjauksia sekä neljän alikulkutunnelin saneerauksella. Alikulkutunneleihin ja katuihin toteutetaan erilaisia taide-elementtejä sekä osassa teoksista osallistetaan alueen nuoria toteutuksessa.

On hienoa, että Rakokiven alikulkutunnelit yhdessä Kulttuuripuiston ja tulevan skeittiparkin kanssa tekevät alueen entistä monimuotoisemmaksi ja houkuttelevaksi myös nuorille taiteen keinoin

Lahden kaupungin taidekoordinaattori Anu Miettinen
Tanssimäen leikkipuiston läheisiä liikuntavälineitä

Tutkimusyhteistyö keskeisessä roolissa

Ympäristöministeriön ohjelmasta tuetaan myös tutkimushankkeita, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa lähiökehittämisen tueksi. Lahden alueelle kohdistuu kolme eri tutkimushanketta, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lähiöohjelman aikana.

Lappeenrannan-Lahden Teknillinen yliopisto LUT toteuttaa kaksi hanketta eri teemoin: ”Asukaslähtöiset kehittävät kokeilut ja monikerroksellinen tiedon keruu Mukkulassa” ja ”Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö”.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ”Nuorten lähiöosallisuus ja aktiivisuus” –tutkimushankkeessa tutkitaan monimenetelmällisesti sitä, miten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia voidaan alueellisesti tukea. Tämä tutkimushanke toteutetaan molemmilla Lahden ohjelma-alueilla sekä Lappeenrannassa.

Seuraa hanketta

Ohjelman sisältyvistä toteutettavista toimenpiteistä uutisoidaan lahti.fi-sivustolla sekä kaupunkiympäristön sosiaalisen median kanavissa.

www.lahti.fi

www.facebook.com/lahtikymp

www.twitter.com/lahtikymp

Hashtagilla #lahtilahioohjelma #mukanalahioohjelmassa löydä ohjelmaan kuuluvien hankkeiden tiedotteet.

Mikä lähiöohjelma?

Lahden kaupungille on myönnetty avustusta ympäristöministeriön koordinoimasta lähiöohjelmasta vuosille 2020-2022. Lähiöohjelmaa toteutetaan Lahdessa kahdella alueella Mukkulassa ja Rakokivi-Nastonharjun alueella. Mukkulan alueen kehittäminen on tärkeää, sillä se kytkeytyy vahvasti osaksi viereisen Niemen alueen kehittämistä. Rakokivi-Nastonharjun alueen kehittäminen puolestaan palvelee laajemmin koko itäisen Lahden elinvoimaa.

Lähiöohjelmaan saivat hakea mukaan Suomen suurimmat kaupungit valitsemillaan kohdealueilla. Lähiöohjelmalla haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan ehkäistä asuinalueiden segregaatiota, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää alueiden elinvoimaisuutta sekä turvata asumisen ja palveluiden hyvä taso. Kehittämishankesuunnitelmien tuli niveltyä laajemmin kaupungin kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen.

Lähiöohjelmaan haki 13 kaupunkia yhteensä 24:llä suunnitelmalla, joiden ohjelmaan otettiin mukaan 18 tutkimushanketta.

Ohjelmakaudella ympäristöhallinnon rahoitusta on käytettävissä koko lähiöohjelmassa yhteensä 21 miljoonaa euroa. Mukana lähiöohjelman toteuttamisessa ovat myös sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lahden kaupungin kehittämishankekokonaisuuksien kokonaisbudjetti on reilut 2 miljoonaa euroa, mihin valtio osallistuu 35 % osuudella toteutuneista kokonaiskustannuksista. Rakokiven alueen kunnallistekniikkaan satsataan noin 1,7 miljoonaa ja Mukkulan alueelle noin 0,5 miljoonaa.

Lisätietoja

Aihealueet