Hyppää sisältöön

Kai­vo­ve­den laa­dun tut­ki­mi­nen ja kai­von huol­to­toi­men­pi­teet on hy­vä teh­dä sään­nöl­li­ses­ti

Huoltotoimet on hyvä tehdä keväisin ja veden laatua kannattaa tutkituttaa kolmen vuoden välein. Kaivoja on yleisimmin kesämökeillä ja haja-asutusalueilla.
Ilmakuva omakotitaloalueesta

Kaivoveden laadunseuranta ja -valvonta sekä kunnostus- ja huoltotoimenpiteet ovat kaivon omistajan vastuulla. Veden laatua kannattaa tarkkailla aistinvaraisesti sekä laboratoriotutkimuksin.

Aistinvaraisesti voi arvioida muun muassa hajua, väriä ja makua. Laboratoriotutkimuksilla tutkitaan mikrobiologista laatua sekä kemiallisia muuttujia kuten rautaa, mangaania, sameutta ja pH:ta. Laboratoriotutkimukset ovat tärkeitä, koska vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita.

Uuden kaivon vedenlaatu kannattaa tutkituttaa laboratoriotutkimuksin ennen käyttöönottoa. Tämän jälkeen vedenlaatua suositellaan tutkittavaksi kolmen vuoden välein. Mikäli veden laadussa havaitaan aistinvaraisesti muutoksia, tulee kaivoveden laatu tutkia laboratoriotutkimuksin.

Porakaivovedestä on hyvä muistaa tutkituttaa radonpitoisuus. Tutkimuspaketeista voi kysyä lisätietoja tutkivalta laboratoriolta tai paikalliselta ympäristöterveyden yksiköltä.

Kaivon huoltotoimenpiteet ajoitetaan kevääseen

Veden laadunseurannan lisäksi kaivon kunnon tarkastaminen, kaivon huoltaminen ja puhdistaminen säännöllisesti on tärkeää. Huoltotoimenpiteet kannattaa suorittaa keväisin, koska sade-, sulamis- ja tulvavedet voivat vaikuttaa veden laatuun. Kaivon kannen ja sisäpuolisten rakenteiden tulee olla tiiviitä ja hyväkuntoisia, jotta pintavedet, kasvien juuret tai pienet eläimet eivät pääse kaivoon.

Kaivovesinäytteen voi ottaa itse tai näytteenoton voi tilata tutkivalta laboratoriolta. Näytepullot ja näytteenotto-ohjeet saa laboratoriosta tai laboratorion määrittämistä noutopisteistä.

Kaivon kunnostustoimenpiteitä voi tehdä itse tai tilata ulkopuoliselta asiantuntijalta. Kaivojen desinfiointi on suositeltavaa toteuttaa kaivojen kunnostukseen ja puhdistukseen erikoistuneen yrityksen toimesta.

Ilmoita ympäristöterveyteen, jos kaivovettä käytetään julkisessa tilassa talousvetenä

Mikäli kaivovettä käytetään talousvetenä, esimerkiksi majoitushuoneistossa tai muussa julkisessa tilassa, tulee siitä tehdä ilmoitus paikalliselle terveydensuojeluviranomaiselle.

Terveydensuojeluviranomainen laatii näytteenottosuunnitelman kaivoveden laadun seurantaa varten. Valvonta perustuu  pieneen talousvesiasetukseen, jota sovelletaan, kun käyttäjämäärä on alle 50 henkilöä tai laitoksen toimittaman veden määrä on alle 10 m3 vuorokaudessa. Kaivoveden laatu tulee tutkia ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoja

Lisätietoja kaivojen kunnostuksesta ja veden laadun tutkimisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: kaivovesi

Ympäristöhallinto: kaivoveden tutkiminen

Ruokavirasto: talousvesilaboratoriot

Lahden kaupungin ympäristöterveys

päivystysnumero arkisin klo 9.00 – 11.30, p. 03 733 4577 ja terveydensuojelu@lahti.fi