Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 22.6.2020

Lahden kaupungin talousarviolle 2021 tiukka kehys, Lahden Suunta -työstä nähtäville yleiskaava 2030 ja Kestävän kaupunkiliikkumisen -ohjelma, johtamisjärjestelmän uudistus valtuuston arvioitavaksi.

Kuntatalouden tilanne on haasteellinen ja kaupungin taloussuunnitteluun vaikuttavat vielä vuoden 2019 alijäämä sekä koronaepidemian aiheuttama epävarmuus ja taloudelliset vaikutukset.

Talouden tasapainottamiseksi palvelujen rakennetta, laatua ja tasoa sekä toimitilojen määrää on arvioitava uudelleen taloudellisten reunaehtojen mukaisiksi. Kaupungin investointien tulee tukea kasvua ja vahvistaa tulopohjaa. Lahden kaupungin taseeseen kertynyt 131 miljoonan euron ylijäämä mahdollistaa tasapainottamistoimenpiteiden jakamisen vuosille 2021 ja 2022.

Esitys veroprosentista syyskuussa

Kaupunginhallitus päättää erikseen 28.9. mennessä talousarvioesityksessä sovellettavista veroprosenteista. Talousarvion valmistelussa käytetään nykyisiä veroprosentteja.
Kaupunginhallitus edellyttää viranhaltijoiden valmistelevan vaihtoehtoisia toimenpiteitä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Kaupunginjohtaja valmistelee kaupunginhallitukselle talousarvion yhteydessä esiteltävän 30 kuukauden talouden tasapaino-ohjelman.

Lahden suunta yhdistää

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden suunta -työn ehdotukset yleiskaavasta 2030 ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmasta asetettavaksi julkisesti nähtäville.

Lahden suunta -työ yhdistää liikenteen ja maankäytön suunnittelun ja rakentaa kestävää kaupunkia yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Lahden suuntaan kuuluvat kaupungin yleiskaava, kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma, ympäristöohjelma ja palveluohjelma.

Lahden yleiskaava päivittyy neljän vuoden välein eli valtuustokausittain. Uusi yleiskaavakierros alkoi vuoden 2017 alussa ja valmis kaava on tarkoitus hyväksyä tänä vuonna. Muissa Lahden suunta -työhön kuuluvissa ohjelmissa asetetaan tavoitteet ja laaditaan toimenpidepaketit kestävälle arkiliikkumiselle, ympäristöpolitiikalle ja tulevaisuuden palveluiden järjestämiselle.  Tavoitevuosi on 2030, mutta vaikutukset ulottuvat paljon pidemmälle.

Palautteen perusteella Lahden suunta -työhön tehdään tarvittavat muutokset nähtävilläolon jälkeen. Ohjelma etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talvella 2020–2021.

Pormestarien tehtävärajaus selkeäksi

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen johtamisjärjestelmätoimikunnan ehdotukset. Muutosehdotukset hallintosääntöön tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn elokuun 2020 kokoukseen.

Toimikunta esittää, että ensi keväänä aloittavan pormestariston kausi on vaalikauden mittainen. Näin tuetaan poliittisen johtamisen pitkäjänteisyyttä ja vakautta. Kauden muuttamista kahdesta neljään vuoteen perustellaan myös vaalikauden kestävällä pormestariohjelmalla.

Johtamisjärjestelmätoimikunta on koonnut apulaispormestarien tehtävät uudessa ehdotuksessa yhteen kohtaan, samalla apulaispormestarin toimintaa suunnattiin lautakunnan johtamiseen. Käytännön työssä tulee huolehtia siitä, että apulaispormestari ja palvelualuejohtaja tunnistavat johtajuutensa ja keskeiset vastuiden eroavaisuudet. Sama pätee toimikunnan mielestä myös pormestarin ja kansliapäällikön yhteistyöhön.

Toimintatavat on kuitenkin sovittava selkeäksi ja viestittävä läpi organisaation. Toimikunta muistuttaa riskistä sekoittaa viranhaltijavalmistelu ja poliittinen päätöksenteko valmistelun liian varhaisessa vaiheessa.

Lahden kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa:

§173 Lahden kaupungin vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päätöstekstissä kuvatut ja liitteessä 1 tarkemmin esitetyt Lahden kaupungin vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja niihin sisältyvän talouskehyksen.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle käyttösuunnitelmien uudelleentarkastelun (Kh 20.4.2020 §106) tuloksena lisätalousarvion valtuuston kokoukseen 5.10.2020.
Samalla kaupunginhallitus päättää, että verotuloarvion ja toimintaympäristön mahdolliset muutokset raportoidaan kaupunginhallitukselle säännöllisesti ja mahdolliset muutokset otetaan huomioon talousarviosuunnittelutyössä ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käsittelyssä syksyn 2020 aikana.
Kaupunginhallitus päättää erikseen 28.9. mennessä talousarvioesityksessä sovellettavista veroprosenteista. Talousarvion valmistelussa käytetään nykyisiä veroprosentteja.
Liitteenä olevaan laadintaohjeeseen tehdään em. muutokset niin, että verotuloarviota alennetaan 19 milj. eurolla ja korotetaan muita tuloja 19 milj. eurolla.
Kaupunginhallitus edellyttää viranhaltijoiden valmistelevan vaihtoehtoisia toimenpiteitä 14.9. mennessä talouden tasapainon saavuttamiseksi.
Kaupunginjohtaja valmistelee kaupunginhallitukselle talousarvion yhteydessä esiteltävän 30 kuukauden talouden tasapaino-ohjelman.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

23.6. klo 8.15 lisätty kaupunginhallituksen päätökset

Aihealueet