Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 3.6.2024

Lahden kaupunginhallituksen päätöksellä Myllypohjan alueen monitoimitalon kaavamuutosesitys etenee kaupunginvaltuustoon. Lisäksi kaupunginhallitus muun muassa päätti talousarviomuutoksista vuoden 2024 talousarvioon, määräsi konsernihallinnon johtajaksi henkilöstöjohtaja Mira Keitaanrannan sekä antoi kaupungin lausunnon saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmästä.

Kaupungin lausunto saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmästä

Lahden kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että laajojen selvitysten perusteella voidaan todeta, että jätelain edellytykset eivät täyty Lahdessa kiinteistönhaltijan järjestämässä jätehuollossa. Lausuntoa on pyytänyt Lahden seudun jätelautakunta toimialueensa kunnilta.

Lausunto perustuu Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tekemään laajaan saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitykseen, jossa on seikkaperäisesti tarkasteltu nykytilannetta peilaten lain ehtojen täyttymistä. Lisäksi on tilattu ympäristövaikutusten arviointi ulkopuoliselta konsultilta.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaisi jätehuollon kehittämisen ja loisi edellytykset kaikkien saostuskaivoja tai umpisäiliöitä omaavien kiinteistöjen liittymiselle jätehuollon piiriin. Tämän arvioidaan edistävän paremmin jätehuollon yleistä toimivuutta, jätehuollon alueellista kehittämistä sekä pienentävän ympäristövaikutuksia.

Myl­ly­poh­jan alueen mo­ni­toi­mi­ta­lon kaa­va­muu­to­se­si­tys etenee kau­pun­gin­valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää Myl­ly­poh­jan alueen mo­ni­toi­mi­ta­lon kaa­va­muu­to­se­si­tyksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Myllypohjan asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden monitoimitalon sekä mahdollisen palveluasumisen rakentaminen alueelle. Monitoimitaloon on suunniteltu koulu, päiväkoti ja kirjasto. Lisäksi alueelle voidaan toteuttaa lähiliikuntapaikka.

Uusi monitoimitalo muodostaa Myllypohjan vanhan koulurakennuksen kanssa alueen toiminnallisen sydämen. Koulurakennuksen vuonna 1956 valmistunut osa suojellaan. Esityksen mukaan uudet osat voi rakentaa alkuperäisen rakennuksen taakse ja viereen. Kaava mahdollistaa opettajien kahden vanhan asuinrakennuksen sekä Irjanpirtin purkamisen. Opettajien asuinrakennuksista Itäisin esitetään suojeltavaksi kaavalla.

Elokuussa 2023 suunnittelun kehitysvaiheella aloitettu Myllypohjan monitoimitalohanke on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen. Tavoitteena on saada käynnistettyä valmisteluvaiheen rakennusluvan mukaiset alustavat maanrakennustyöt sekä 1980- luvun laajennusosan purkutyöt kesäkuussa.

Perusparannustyöt sekä uudisosien rakentaminen on tarkoitus päästä aloittamaan elokuussa 2024, kun päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä on varmistunut ja kaavamuutos on saanut lainvoiman.  Rakentamisvaihe ulottuu aina loppukevääseen 2026 saakka. Kesäajan varustamis- ja kalustamisvaiheen jälkeen kohteen käyttöönotto tapahtuu elokuussa 2026.

Kaava-alueen eteläpuolelle on suunniteltu Lahti–Mikkeli-radan oikaisemista. Kaava ei estä mahdollisen ratahankkeen toteuttamista.

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus on edellyttänyt tuomaan esityksen 2024 käyttösuunnitelmien avaamisesta. Esitetyt muutokset ovat Kaupunkiympäristön käyttösuunnitelman avaamisesta aiheutuvia muutoksia.

Lisäksi Lahden kaupunki varautuu talousarviomuutoksilla maanhankinnasta aiheutuviin menoihin. Kaupunki pyrkii hankkimaan Senaatti asema-alueet Oy:n radanvarren alueen noin 4,7 ha, SenaattiKiinteistöt Oy:n Hennalan varikkoalueen osan noin 30 ha ja Kansaneläkelaitokselta Kelan talon alueen noin 0,4 ha.  Maanhankinnasta aiheutuva kiinteän omaisuuden investointimäärärahatarve 3,5 milj. euroa katetaan julkisen käyttöomaisuuden investointimäärärahasäästöillä.

Konsernihallinnon johtajaksi henkilöstöjohtaja Mira Keitaanranta

Kaupunginhallitus määräsi henkilöstöjohtaja Mira Keitaanrannan konsernihallinnon johtajaksi oman viran ohella 1.6.2024 alkaen toistaiseksi. Perusteluissa todetaan, että Keitaanrannalla on tehtävän hoitamisessa tarvittava osaaminen ja kokemus, ja hän on antanut suostumuksensa tehtävän hoitamiseen. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään tehtäväkohtaisesta palkasta.

TE-palvelujen kilpailutukset ja palveluhankinnat 2025

Kaupunginhallitus päätti, että Lahden kaupungin työllisyyspalvelut käynnistää TE-palvelujen kilpailutuksien ja palveluhankintojen valmistelun tulevalle työvoimaviranomaiselle. Päätöksellä turvataan palvelujen jatkuvuus TE-uudistuksen siirtymävaiheessa, vaikka toimivalta Lahden työvoimaviranomaisella alkaa vasta 1.1.2025.

Tavoitteena on, ettei asiakkaiden palveluissa tapahdu katkoksia järjestämisvastuun siirtymävaiheessa.

Lisätietoja

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén, p.050 327 269

Kaupunginhallituksen kokouksen 3.6.2024 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa