Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 4.5.2020

Lahti kiirehtii MAL-sopimusneuvotteluja, esittää Lähiöohjelmaan Mukkulan lisäksi Rakokivi-Nastonharjua ja vahvistaa konserniyhtiöiden rahoitusta.

​Kaupunginhallitus sai tilannekatsauksen Lahti Energia Oy:stä. Jatkossa kaupunginhallitus ja konserni- ja tilajaosto saavat kuukausittain talousraportin energiayhtiöstä. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei alkuvuodesta esillä ollutta yhtiön vähemmistöosuuden myyntiselvitystä jatketa. Kaupunginhallitukselle selvitetään myös omistajapoliittisia vaihtoehtoja energiayhtiön omistaja-arvon ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti kaikki muut asiat esityslistan mukaisesti.

Konserniyhtiöiden toimintaan rahoitusta

Kaupunginhallitus myönsi kaupunginjohtajalle luvan nostaa KOKO Lahti Oy:n luottolimiittiä kahdella miljoonalla ja Lahti Energia Oy:n luottolimiittiä 20 milj. eurolla.

Lahdessa on toiminut luottoriskien arviointiryhmä vuodesta 2016. Ryhmän tehtävänä on arvioida miten merkittäviä taloudellisia riskejä konserniyhtiöille annettuihin luottoihin ja takauksiin sisältyy ja ryhmä määrittää hyväksyttävän luotto- ja takausriskien tasot.
Lainan ja takausten antoon liittyvä luottoriski on osa rahoituksen riskienhallintaa.

Koronaepidemia keskeyttänyt tapahtumatoiminnan

Koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset ovat iskeneet Lahti-konsernin yhtiöistä pahimmin tapahtumayhtiö KOKO Lahti Oy:n. Tapahtumayhtiön liikevaihto tulee laskemaan viime vuodesta tämän hetkisen arvion mukaan vähintään 2,6 milj. euroa.

KOKO Lahti Oy on käynnistänyt liiketoiminnan sopeuttamisen toimenpiteet jo maaliskuussa. Rajoitusten aiheuttamia kaikkia vaikutuksia ei ole kuitenkaan pystytty torjumaan. Henkilöstöä on lomautettu mutta yhtiö maksaa esimerkiksi tapahtumatiloista täyttä vuokraa.

Luottoriskien arviointiryhmän mukaan tapahtumayhtiön 2 milj. euron luottolimiitin nostoon ei olisi normaalitilanteessa tarvetta.

Energiayhtiön maksuvalmiutta vahvistetaan

Lahti Energia Oy:llä on vahva investointikausi ja yhtiö on käyttänyt siihen vierasta pääomaa. Suuret rahoituskulut aiheuttavat tilapäisen kapeikon energiayhtiön maksuvalmiudessa ja on tarkoituksenmukaista varautua tähän joko ulkopuolisella rahoituksella tai yhtiön luottolimiittiä nostamalla.

Yhtiön hallitus on linjannut, että tulevaisuuden rahoitusratkaisuja selvitetään yhdessä omistajan kanssa ja osana tätä työtä energiayhtiön nykyistä 50 milj. euron luottolimiittiä nostetaan 20 milj. eurolla.

Luottoriskien arviointiryhmän mukaan nykyisessä rahoitustilanteessa näyttää siltä, että kaupungin luottolimiitin nostaminen on yhtiön kannalta edullisempaa kuin täysin ulkopuolisen rahan hankkiminen.

MAL-sopimus edistäisi kaupungin tavoitteita

Lahden kaupunki toivoo MAL-sopimusneuvottelujen ripeää etenemistä niin, että sopimukset saataisiin jo alkusyksystä 2020.

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

Lahden kaupunki toteaa lausunnossaan, että MAL-sopimus noudattaa kaupungin strategian tavoitteita laaja-alaisesti ja vahvistaa erityisesti elinvoimaa ja uudistumista. Lahden näkökulmasta sopimuksessa on otettu esiin kaupungin keskeisiä kehittämishankkeita, esimerkiksi asemanseutuun panostaminen ja kestävän liikkumisen edistäminen. Sopimuksessa on myös useita seudullisia yhteistyötä edistäviä toimenpiteitä, mm. kaupunkiseudun rakennemallin ja seudullisen asuntostrategian laatiminen.

Lähiöohjelmaan Mukkulan lisäksi Rakokivi-Nastonharju

Kaupunginhallitus päätti 2.3.2020, että Lahti hakee mukaan ympäristöministeriön ”Lähiöohjelma 2020-2022 – Hyvinvoivat, vetovoimaiset lähiöt” -ohjelmaan. Kohdealueeksi valittiin Mukkulan kaupunginosa.

Lähiöohjelman aikataulun ja rahoituksen tarkennuttua ohjelmaan voidaan esittää Lahdesta myös Rakokivi-Nastonharju. Alueella on hyvin työllistynyt mutta nopeasti ikääntyvä asukasrakenne. Rakokivi-Nastonharjun kehittäminen palvelee alueen asukkaiden lisäksi laajemmin ympäröiviä alueita vahvistaen myös niiden elinvoimaa.

Lähiöohjelman kokonaisuudesta odotetaan päätöstä kesäkuun aikana.

Aihealueet