Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 8.6.2020

Ympäristökaupungin toimenpideohjelma, Salpausselän kisäjärjestäjä ja oppivelvollisuuden laajentaminen esillä kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Salpausselän kisojen uuden järjestämissopimuksen. Suomen hiihtoliitto ja Lahden hiihtoseura ottavat talvikisojen järjestelyvastuun.

Vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus Lahteen

Kaupunginhallitukselle esiteltiin Ympäristökaupunki Lahti – ilmastotoimiin ja kiertotalouteen liittyvää toimenpideohjelma, joka toteuttaa ympäristökaupunkivuoden teemoja. Ohjelmaan kuuluvat esimerkiksi hankintaosaamisen lisääminen, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ääri-ilmiöihin varautuminen sekä erillistä rahoitusta tarvitsevat maankäytön hiilinielujen vahvistaminen, vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus ja kaupunkipurojen monimuotoisuuden ennallistaminen. Ympäristökaupunki Lahti -toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 500 000 euron rahoitusta.

Vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus on kaupungin ja konserniyhtiöiden tarjoama alusta hiilineutraalin rakentamisen ja kestävän kehityksen tuotekehitykselle ja tutkimukselle sekä kierotalouden innovaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lahden kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonnassa toimiva keskus etsii kansallisia ratkaisuja rakentamisen hiilijalanjäljen vähentämiseen. Uuden kehittämiskeskuksen kustannusarvio on 200 000 euroa.

Mannerheiminkadun asemakaavamuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi Mannerheiminkatu 10:n asemakaavamuutoksen. Kaava muuttaa nykyisen teollisuustontin ja vanhan oikeustalon asumisen ja liiketoiminnan käyttöön. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on vahvistaa keskusta-alueen vetovoimaa. Kulttuurihistoriallisesti arvokas asema-aukion ympäristö otetaan rakentamisen suunnittelussa huomioon.

Lausunto oppivelvollisuuden laajentamisesta

Lahden kaupunki pitää hallituksen tavoitetta, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon, kannatettavana. Lausunnossaan Lahden kaupunki toteaa, että Päijät-Hämeessä pelkkä pakollinen toisen asteen koulutus ei takaa koulutustason nousua. Kysymys on nuorena hankituista tiedoista, taidoista sekä asenteesta opiskelua kohtaan. Kohdennetut toimenpiteet on aloitettava jo koulupolun ensi askeleilla. Panostamalla näin pitkäjänteisesti siihen kohderyhmään, joka on oppimisvalmiuksien suhteen vaarassa syrjäytyä, voidaan peruskoulun aikana saavuttaa vaikuttavia tuloksia, jotka kantavat myös jatko-opinnoissa.

Kaupungin mielestä on tarkoin harkittava, onko toimenpiteiden kohdentaminen vaikuttavampaa ja myös kustannustehokkaampaa koulutien alkupäässä vai vasta toisella asteella.

Lahden kaupunki katsoo, että aikataulu lain voimaantuloksi on liian tiukka. Kunnilla on tällä hetkellä suuri työ selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista ja toiminnallisista haasteista. Laajennetun oppivelvollisuuden käyttöönotto vaatii koulutuksen järjestäjiltä toimenpiteitä, kuten oppimateriaalin kilpailutuksen, oppimisvälineiden varastoinnin järjestämisen, henkilöstöresurssin lisäämisen jne. Oppimateriaalien kilpailutus täytyisi toteuttaa useamman koulutuksen järjestäjän yhteistyössä, mahdollisesti jopa valtakunnan tasoisesti, jotta kustannukset saadaan pudotettua mahdollisimman alhaisiksi. Tämä kaikki vaatii aikaa, jota nykyisellä toimeenpanon aikataululla ei ole. Mikäli oppivelvollisuutta aiotaan laajentaa, niin oppivelvollisuuslaki voitaisiin Lahden kaupungin arvion mukaan ottaa käyttöön aikaisintaan 1.8.2022.

Samassa yhteydessä kaupunginhallitus kiinnitti huomiota hallintosäännön mukaiseen työskentelyyn lautakunnissa.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:​

§ 150 Hallintosäännössä määritellyn kaupunginhallituksen valvontavastuun toteuttaminen
Kaupunginjohtaja lisäsi päätösehdotukseensa seuraavan: ”Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että sivistyslautakunta käy toimintatapaneuvottelun ennen seuraavaa lautakunnan kokousta ja sopii sellaisista menettelytavoista, joilla lautakunta voi noudattaa Suomen kuntalakia, Lahden kaupungin hallintosääntöä ja hyvää kokouskäytäntöä”.
Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

§ 151 Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi jne
Kaupunginhallituksen I vpj Juha Rostedt teki kannatetun muutosehdotuksen kaupungin lausunnoksi jonka kaupunginhallitus päätti äänin 6-5 antaa lausuntonaan. Muutosehdotusta kannattivat Rostedt, Putula, Vahter, Lehto, Falk ja Koskelo ja pohjaehdotusta kannattivat Hilden, Komu, Basboga, Laakso ja Mäntylä.

§ 154 Kaupungin edustajan nimeäminen Paavola Kiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja lisäsi omistajaohjeenaan yhtiölle:
Kaupunginhallitus ohjeistaa kaupungin Tilakeskusta ja Paavolakiinteistöt Oy:tä tekemään vuokrasopimuksen Kirkkokatu 27:n kiinteistöstä ajalle 1.6.2020 – 31.5.2022. Sopimus koskee Tilakeskuksen teettämän tilasuunnitelman mukaisesti  Lahden kaupungin tässä eli I vaiheessa käyttöön jo ottamia tiloja sekä II ja III vaiheessa käyttöön otettavia tiloja.

Kaupunginhallitus kehottaa osapuolia yhteistoimin selvittämään, miten saavutettaisiin kiinteistön ja sen tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste niin, että samalla otetaan huomioon myös kaupungin tulevat tilatarpeet. Kaupunginhallitus tai konserni- ja tilajaosto tulee antamaan asiasta vuotta 2021 koskevan ohjeistuksen ensi vuoden talousarvion toimeenpanoon liittyen.

Aihealueet