Hyppää sisältöön

Kiertotaloustyötä ohjaava tiekartta hyväksyttiin ja KOKO Lahden tasetta vahvistetaan

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kiertotalouden tiekartan. Lahden tavoitteena on olla jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki vuonna 2050. Kiertotalouden tiekartta ohjaa toimintaa tähän tavoitteeseen. Kokouksessa päätettiin myös vahvistaa KOKO Lahti Oy:n tasetta.

Kiertotalouden keskeinen tavoite on säästää luonnonvaroja ja pitää luonnosta jo otetut materiaalit ja raaka-aineet pitkään käytössä. Kiertotaloudessa jakaminen, vuokraaminen ja kierrättäminen ovat tärkeitä vaihtoehtoja tavaroiden omistamiselle.

Siirtyminen kiertotalouteen on Lahden alueelle merkittävä. Kiertotalous on keino, jolla lisätään alueen elinvoimaa ja työllisyyttä. Samalla se vähentää luonnonvarojen ja energian kulutusta. Kiertotalous myös edistää Lahden tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025.

Lahden kiertotalouden tiekarttaa suunniteltiin laajassa yhteistyössä kaupungin henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Työpajoihin ja kommentointiin osallistui yli 100 henkilöä kaupunkiorganisaatiosta sekä muun muassa konserniyhtiöistä, oppilaitoksista, korkeakouluista, yrityksistä ja yhdistyksistä.

Tiekartan painopisteitä ovat koulutus ja osaaminen, kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat, rakentaminen, ruoka ja materiaalikierrot. Tiekartan toimenpiteet viedään seurattavaksi kaikille avoimeen Lahden ympäristövahti-palveluun.

 

KOKO Lahden tasetta vahvistetaan

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Koko Lahti Oy:n tasetta 400.000 eurolla, joka merkitään Koko Lahti Oy:n sijoitetun vapaan omanpääoman rahastotilille. Kokouksessa tehtiin kannatettu muutosesitys hylkäämisestä, päätösehdotus voitti äänin 5-2 (2 tyhjää, 1 poissa).

Tapahtuma- ja kulttuuriala ei ole toipunut covid-19:n aiheuttamista vahingoista. Useiden sopeuttamistoimenpiteiden, valtion ja kaupunkikonsernin tukien avulla KOKO Lahti Oy:llä on mahdollisuus palata kasvu-uralle.  Pandemia-aika jätti yhtiön liiketoimintaan rasitteita, joista yhtiön on vaikea toipua ilman omistajan puuttumista. Nyt suunnitelluilla toimenpiteillä varmistetaan tarvittavien investointien toteutuminen ja vahvistetaan yhtiön tasetta.

Koko Lahti Oy:llä ja sen järjestämillä tapahtumilla on merkittävä vaikutus alueen yrittäjiin ja yrityksiin. Vuonna 2019 aluetaloudellisten vaikutusten Koko Lahden tapahtumista arvioitiin olevan 49 miljoonaa euroa ja Koko Lahti Oy:n tapahtumien arvioitiin työllistävän lähes 700 henkilötyövuotta suoraan ja välillisesti. Kaupungin elinvoimalle ja houkuttavuudelle on tärkeää, että kaupungissa on vireää ja monipuolista tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa.

Koko Lahti Oy:n tasetta on tarkoitus vahvistaa kahdella SVOP-rahastosijoituksella. Vuonna 2022 kaupunki sijoittaa 400 000 euroa Koko Lahti Oy:n SVOP- rahastotilille ja vuonna 2023 tehtäisiin 3,6 miljoonan euron lisäsijoitus. Sijoituksille on varattu rahat kaupungin budjetissa.

Yhtiön kasvusuunnitelma perustuu tarkkaan valittuihin investointikohteisiin, joiden tuotto-odotukset ovat pohja tulevalle nousulle. Tällaisia investointeja ovat nykyaikaiset kokoustekniikkainvestoinnit sekä messutoimintaan liittyvät investoinnit. Lisäksi yhtiö tarvitsee nykyistä vahvempaa tasetta selvitäkseen normaaleista markkinaheilahteluista ja saadakseen taloudellista puskuria.

 

Muutoin päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.

 

Lisätietoja: Sirkku Hildén, puheenjohtaja, puh. 050 327 2691.

Linkki esityslistaan