Hyppää sisältöön

Lahden asunto- ja maapoliittista ohjelmaa laaditaan

Lahden tavoitteena on olla hyvä paikka asua ja elää sekä tehdä työtä ja perustaa yrityksiä. Ympäristökaupunkina Lahti haluaa kasvaa kestävästi. Näitä asioita käsitellään valmisteilla olevassa asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa.
Ilmakuva Lahden keskustasta

Kaupungin asunto- ja maapolitiikalla yhdessä kaavoituksen kanssa vaikutetaan maankäyttöön, rakentamiseen ja tonttimarkkinoihin eli siihen, mihin ja miten kaupungin kasvu suuntautuu. Kaupungin asuntopolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupunkiin rakennetaan kysyntää ja tarpeita vastaavasti uusia asuntoja ja että asuntomarkkinat ovat tasapainoiset. Asuntopolitiikalla varmistetaan myös, että tarjolla on riittävästi kohtuuhintaisia ja esteettömiä asumisen vaihtoehtoja. Väestön ikääntyminen tuo myös omat haasteensa: ikääntyneille soveltuvaa asumista tulee olla tarjolla enenevissä määrin.

Kaupungin asuntoasiainkoordinaattori Helene Vanninen kertoo, että asuinalueiden eriytymisen kysymykset ovat nykyään yhä enemmän asuntopolitiikan keskiössä.
– Tutkimusten mukaan haitallinen eriytymiskehitys vaikuttaa laajasti sekä asuinalueiden vetovoimaan että siellä asuvien ihmisten arkeen. Asuntopolitiikka on yksi tekijä siinä kokonaisuudessa, millä voidaan osaltaan ennaltaehkäistä ja korjata jo alkanutta negatiivista kehitystä.

Maapolitiikalla luodaan edellytyksiä

Maapoliittisessa ohjelmassa käsitellään periaatteita, joita kaupunki käyttää maanhankinnassa ja -luovutuksessa sekä yksityisen maan kaavoituksessa ja rakentamisen edistämisessä. Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan. Onnistuneella maapolitiikalla luodaan edellytykset monipuoliselle asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiselle ja toteutetaan asunto-ohjelman tavoitteita.

Tavoitteena kaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua ja elää

Lahteen halutaan omailmeisiä asuntoalueita, joissa on monentyyppisiä taloja ja joilta löytyy asuntoja eri kokoisille perheille ja eri elämäntilanteisiin. Samalta alueelta on hyvä löytyä niin vuokra- ja asumisoikeus- kuin omistusasuntojakin. On tärkeää, että alueet suunnitellaan niin, että ne koetaan turvallisiksi.

Ikäystävällisyydellä tavoitellaan asuntoja ja ympäristöjä, jotka esteettöminä sopivat niin vanhuksille kuin pienten lasten kanssa kulkeville. Ikääntyville tarvitaan myös juuri heille suunniteltuja asuntoja eri puolilla kaupunkia. Yhden ikäryhmän käyttöön suunniteltujen asuntojen on hyvä olla muuntojoustavia, jotta ne eivät jää käyttämättömiksi erityistarpeen vähentyessä.

Opiskelijat ovat tärkeä asukasryhmä. Lahteen ei suunnitella suurta ylioppilaskylää, vaan opiskelijataloja rakennetaan kysynnän mukaan sekä lähelle oppilaitoksia että kaupungin keskustaan. Suurin osa opiskelijoista asuu muissa kuin erityisissä opiskelijataloissa.

Tavoitteena on, että jokaisella lahtelaisella on tarpeitaan ja maksukykyään vastaava koti.  Asunnottomuuden poistoon etsitään keinoja yhdessä muiden tahojen kanssa.

Tavoitteena kestävästi kasvava kaupunki

Lahdessa suositaan vähähiilistä rakentamista ja talojen korjaamista. Tavoitteena on hyväksytyn yleiskaavan mukaisesti rakentaa uusia asuntoja ensisijaisesti lähelle palveluja ja hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. Kaupunkia tiivistetään niin, että yhä suuremmalle osalle asukkaista on kävely- tai pyöräilymatka kouluun, päiväkotiin ja muihin päivittäisiin palveluihin. Lahdessa on hyvä asua myös ilman omaa autoa.

Kaupunki kannustaa maanomistajia rakentamaan tyhjille tonteilleen. Katujen ja muun tekniikan rakentamisesta saadaan täysi hyöty vasta, kun kaikki alueen tontit on rakennettu suunnitellulla tavalla. Myös joukkoliikenne ja monet palvelut tarvitsevat tietyn asukaspohjan ollakseen kannattavia.

Tavoitteena kaupunki, josta yritys löytää sopivan tontin

Yrityselämä tarvitsee paikkoja toimia. Kaavoituksella ja maapolitiikalla pyritään tarjoamaan yritysten tarpeita vastaavia tontteja uusilta ja vanhoilta yritysalueilta. Tonttien luovutuspolitiikalla kaupunki voi suunnata yritystoimintaa sinne, missä sillä on parhaat edellytykset menestyä.

Tontinluovutus tasapuolista ja avointa

Kaupunki myy ja vuokraa tontteja moneen käyttöön. Asuntorakentamiseen on erilaisia tontteja pientaloista kerrostaloihin. Lisäksi liike-elämälle on erisuuruisia ja eri käyttötarkoituksiin sopivia tontteja. Tavoitteena on saada kaikki tarjolla olevat tontit avoimesti nähtäville karttapalveluun, mistä jo omakotitontit hyvin löytyvät. Tarjous- ja laatukilpailuja käytetään entistä enemmän parhaan toteutusratkaisun saamiseksi. Tehtäessä kaavamuutos muulle kuin kaupungin omistamalle alueelle, tehdään maankäyttösopimus kustannusten jakautumisesta.

– Avoimuuteen ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun liittyy oleellisesti se, että sopimuksissa noudatettavat periaatteet on kirjattu ja kaikkien nähtävillä. Siksi nyt kirjataan esimerkiksi maankäyttösopimusten periaatteet tarkemmin kuin aiemmin, kertoo projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen kaupungin maankäytöstä.

Kaupunki muuttuu hitaasti

Asunto- ja maapolitiikalla voidaan vaikuttaa uudisrakentamiseen ja muutoksiin rakennuskannassa, mutta pääosin kaupunki pysyy samanlaisena kuin nytkin. Lahdessa on yhteensä 1900 kerrostaloa, 1100 rivitaloa ja 16 000 omakotitaloa. Näissä on yhteensä 71 500 asuntoa. Vuodessa uusia asuntoja valmistuu keskimäärin 500-700, mikä on alle prosentti koko asuntokannasta.

Syksyllä esitellään asunto- ja maapoliittisen ohjelman luonnosta

Ohjelma on tavoitteena laatia vuoden 2021 aikana. Luonnos tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ja siitä järjestetään asukas- ja muita tilaisuuksia syksyllä. Lähtökohdista ja tavoitteista oli päättäjäseminaari helmikuussa ja seuraava on alkusyksystä. Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.