Hyppää sisältöön

Lahden kaupunginhallitukselta yksimielinen talousarvioesitys

Lahden kaupunginhallitus käsitteli 7.–8.11. talousarvioesitystä vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023–2025. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 28.11.2022.

Kaupunginhallitus päätyi yksimieliseen ratkaisuun neuvottelujen jälkeen. Neuvottelutulosten perusteella kaupunginjohtaja muutti pohjaesitystään, ja kaupunginhallitus hyväksyi muutetun talousarvioesityksen ilman äänestyksiä tai muutosesityksiä.

Talousarviokäsittelyn yhtenä tavoitteena oli varmistaa, ettei talousarvion alijäämä kasvaisi ja kaupunginhallituksen neuvotteluratkaisuilla talousarvion alijäämä onnistuttiin puolittamaan. Tilikauden alijäämä on muutosten jälkeen -9,3 milj. euroa.

Talousarvion perusteella kaupungin lainamäärä ei kasva lainkaan vuonna 2023. Käytännössä ensi vuodesta on tulossa kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin kaupungin lainamäärä ei kasva.

Tuloja lisättiin menoja enemmän

Merkittävimpänä tulolisäyksenä käyttöomaisuuden myyntivoitto-odotusta lisättiin 12,0 milj. euroa vuodelle 2023.

Merkittävimmät menolisäykset kaupunginjohtajan alkuperäiseen talousarvioesitykseen tehtiin perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen määrärahaan, yhteensä eli 1,55 milj. euroa eli käytännössä näitä koskeneet säästötavoitteet puolitettiin. Nuorisopalveluiden säästötavoite poistettiin.

Kaupungin LUMO-ohjelman kulttuurilaitoksilta edellyttämiä tehostamistoimenpiteitä vähennettiin hieman. Kohteet määritellään käyttösuunnitelman yhteydessä. Kaupungin palveluja kauttaaltaan kannustetaan löytämään uusia lisätulomahdollisuuksia sekä kehittämään myyntiä ja asiakaskokemusta.

Vastaavasti kaupunkiympäristön palvelualueen tulo-odotusta lisättiin ja menoja vähennettiin yhteensä reilun 0,2 milj. euron verran. Lisäksi lisättiin joukkoliikenteen tulo-odotusta 0,2 milj. euroa ja vähennettiin menomäärärahaa 0,1 milj. euroa.

Talonrakennusinvestointeihin tehtiin lisäksi määrärahasiirtoja: Myllypohjan monitoimitalon ja Launeen / Hennalan päiväkodin rakennushankkeet siirtyvät eteenpäin vuodesta 2024 vuosille 2025 ja 2026. Siirrot vähentävät Lahden Tilakeskuksen vuoden 2025 poistoja 0,15 milj. euroa.

Talouden tasapainottamista jatketaan

Maksujen ja taksojen tason korottaminen arvioidaan lautakunnissa vastaamaan kunkin toiminta-alueen indeksien korotuksia.

Energiakriisin ja korkean inflaation vaikutuksia ei ole täysimääräisesti arvioitu talousarvioon. Näistä toteutuvat vaikutukset tarkastellaan alkuvuodesta 2023 ja tehdään tarvittaessa lisätalousarvioesitys.

Kaupunginjohtajan ehdotuksesta käynnistetään parlamentaarinen valmistelu talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi vuosille 2024 – 2026. Ohjelmassa huomioidaan valtuuston vuonna 2021 asettaman parlamentaarisen ryhmän periaatelinjaukset ja määritellään kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatutaso talouden tunnuslukujen perusteella. Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion kehykseen ja taloussuunnitelmaan kaudelle 20242026.

Talousarvioesitys 2023 heijastaa kuntatalouden uutta aikaa

Talousarvion 2023 tunnusluvut: Toimintakate -317,2 milj. euroa, vuosikate 44,0 milj. euroa, tilikauden tulos -9,3 milj. euroa, bruttoinvestoinnit 78,1 milj. euroa, toiminnan ja investointien rahavirta -25,2 milj. euroa.

Lahden talousarvioesitys heijastaa kuntatalouden vuonna 2023 alkavaa uutta aikaa. Kuntatalouteen merkittävästi vaikuttavia muutoksia ovat sosiaali- ja terveyshuollon uudistus vuonna 2023. Kuntien verorahoitusta siirretään vuonna 2023 valtiolle uusien hyvinvointialueiden rahoituksen kattamiseksi.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu voimassa olevaan Lahden kaupunkistrategiaan ja sitä toteutetaan viidellä kärkihankkeella: Hiilineutraali Lahti, Osaava Lahti, Elävä Lahti, Hyvinvoiva Lahti ja Houkutteleva työnantaja Lahti.

Lisätiedot

Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sirkku Hildén, p. 050 327 2691

Kaupunginhallituksen esityslistat 7. – 8.11.2022.

Kaupunginjohtajan muutosesitykset talousarvioon 2023 ja taloussuunnitelmaan 2023—2025, 8.11.2022, pdf