Hyppää sisältöön

Lahden kaupunkiseudun ensimmäinen MAL-sopimusvuosi on edennyt menestyksekkäästi

Lahden seudun ja valtion edustajat kokoontuivat MAL-sopimuksen toimeenpanon seurannan merkeissä Lahdessa 22.6.2022. Ensimmäinen sopimusvuosi on edennyt suunnitellusti ja se on osoittautunut tarpeelliseksi välineeksi kaupunkiseudun kehittämisessä.

MAL-sopimuksen neuvotteluryhmän puheenjohtaja Anna-Leena Seppälä ympäristöministeriöstä kiitti seudun edustajia hyvin edenneestä työstä, mikä näkyy kuntien välisen kumppanuuden ja eri osapuolten välisen yhteistyön vahvistumisena. Ennen juhannuksen viettoon siirtymistä valtion edustajilla oli mahdollisuus tutustua joihinkin keskeisiin hankkeisiin Mankeli-kaupunkipyöräajelulla.

MAL-sopimuksella kestävää liikkumista ja asuntotuotantoa

Lahden seudun ensimmäinen MAL-sopimus solmittiin kesällä 2021. Sopimuksella tuetaan Lahden seudun kuntien keskinäistä, sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Valtion ja kuntien välisessä sopimuksessa määritetään kaupunkiseudun tavoitteet lähivuosien maankäytön ja liikenneverkon kehittämiselle sekä asuntotuotannolle. Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa ovat mukana Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila sekä Päijät-Hämeen liitto.

Käynnissä olevan MAL-sopimuskauden toimenpiteet kattavat vuodet 2021–2023. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on kestävien kulkumuotojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen. Valtio osoittaa vuosien 2022–2023 aikana yhteensä 3,3 miljoonaa euroa kustannustehokkaisiin parantamishankkeisiin. Tuki edellyttää, että kunnat investoivat vastaavan summan. Lahden saamalla rahoituksella parannetaan muun muassa Holman liittymää ja rakennetaan jalankulku- ja pyörätie Sipurantielle. Asikkalassa rahoitusta saatiin mt 313 jalankulku- ja pyörätielle. Seudullisen joukkoliikenteen tukemiseen valtion rahoitusta tulee sopimuksen mukaan yli 8 miljoonaa euroa.

MAL-sopimuksella tavoitellaan myös monipuolisen ja riittävän asumisen mahdollistamista. Tavoitteena on kohdentaa asuminen ensisijaisesti palvelujen läheisyyteen ja kestävien kulkuyhteyksien varrelle. Lahti sai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta vuoden 2021 kunnallistekniikka-avustushaussa 645 000 euroa Hennalaan. Vuonna 2023 Lahti tulee saamaan Hennalaan 595 000 euroa ja Laakso-Nikkilään 450 000 euroa. Hollolan Hirvimäen alueelle osoitettiin 300 000 €. Rahoitus on suunnattu täydennysrakentamisen vaatiman infran rakentamiseen.

Seudun yhteisillä suunnitelmilla kestävää kasvua

Lahden seudun kunnat ovat käynnistäneet erilaisia seudullisia suunnitelmia ja selvityksiä MAL-sopimuksen mukaisesti. Seudun kunnat ja Päijät-Hämeen liitto laativat yhdessä kaupunkiseutusuunnitelman. Suunnitelman valmistelussa määritetään kestävän yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta keskeiset seudun kasvusuunnat, rakentamisen ohjauksen seudulliset linjat sekä kestävän ja vähähiilisen liikennejärjestelmän kehittämisen periaatteet. Kaupunkiseutusuunnitelman on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023. Kaupunkiseutusuunnitelmaan nojaten on tarkoitus laatia seudullinen asuntostrategia. Alueelle tullaan laatimaan myös maakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

MAL-sopimus on osoittautunut jo ensimmäisenä vuotena toimivaksi työkaluksi koko kaupunkiseudun kehittämiseksi. Valtion ja kuntien kumppanuus tuo seudulle merkittävää tukea kestävän liikkumisen ja asuntotuotannon kehittämiseen. MAL-sopimusmenettelyn jatkuvuus ja pitkäjänteisyys ovat Lahden seudulle keskeisiä asioita myös tulevina vuosina,

korostaa Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Lisätietoja