Hyppää sisältöön

Lahden konserni- ja tilajaosto käsitteli Työterveys Wellamon tulevaisuutta

Konserni- ja tilajaosto esittää työterveysyhtiön toiminnan jatkumista nykyisellään. Jaostolle esitettiin virkamiesvalmistelussa yhtiön myyntiä ja kilpailuttamista. Käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa 28. maaliskuuta. Työterveys Wellamolla on 14 omistajaa ja Lahti on pääomistaja.

Työterveys Wellamo tuottaa ja tarjoaa omistajilleen työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden mukaiset palvelut sekä muut työterveyslain velvoittamat palvelut. Yhtiön omistaa Päijät-Hämeen kunnat, Pukkilan ja Myrskylän kunnat sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä. Lahden kaupunki omistaa yhtiöstä 59,6 %.

Työterveys Wellamo on perustettu vuonna 2010. Omistajien toimintaympäristö on uudistumassa merkittävästi, kun soteuudistus tulee voimaan vuoden 2023 alussa. Omistajien nykytavoitteet työterveyspalveluilta ovat yhdenmukaiset: palveluntuottajalta halutaan enemmän strategista kumppanuutta, aktiivista kehittämisotetta ja palveluihin halutaan vaikuttavuutta.

Omistajat toivovat työterveyspalveluiden kehittämistä

Kunta voi järjestää tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut omana toimintana, tuottamalla ne yhdessä toisten työnantajien kanssa tai hankkimalla palvelut markkinoilta. Työterveys Wellamon toiminnan ja tulevaisuuden tarkastelu on tullut ajankohtaiseksi, kun yhtiön hallitus pyysi omistajilta lausuntoa tytäryhtiön perustamiseksi.

Konserni- ja tilajaosto päätti 21.3., että Lahden kaupungin osalta Työterveys Wellamon omistus säilytetään nykyisellään ja palveluiden ostamista omalle henkilöstölle in-house periaatteella jatketaan. Jaoston päätöksessä Lahden kaupunki esittää muille omistajille, että yhtiön toimintaa jatketaan yhteisenä in-house asemassa olevana yhtiönä ja että yhtiölle myönnetään oikeus tytäryhtiön perustamiseen markkinaehtoista toimintaa varten. Päätöksessä lisäksi edellytetään, että yhtiön on kehitettävä toimintaansa omistajilta saadun palautteen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja käyttämässä otto-oikeutta jaoston päätökseen

Osakaskokous päätyi tammikuussa selvittämään kahta etenemisvaihtoehtoa: yhtiön myyntiä ja kilpailutusta tai kumppanuusmallia kaupallisen toimijan kanssa. Virkamiesvalmistelussa jaostolle esitettiin yhtiön myyntiä ja palveluhankinnan kilpailuttamista. Esitys pohjautuu muiden omistajien kanssa käytyihin pohjakeskusteluihin ja eri vaihtoehtojen tarkasteluun.

Asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa 28.3. Kaupunginjohtaja Pekka Timonen on käyttämässä otto-oikeuttaan jaoston päätökseen, eli kaupunginhallitukselle esitetään alkuperäisen virkamiesvalmistelun mukaista päätöstä yhtiön myymisestä. Kaupungin yhtiöitä koskevat yhtiöjärjestelypäätökset tehdään kaupunginvaltuustossa.

Konserni- ja tilajaosto 21.3.