Hyppää sisältöön

Lahden Lotilanharjulla ennallistetaan paahderinteitä

Lahden kaupungin paahderinteillä tehdään loppuvuoden aikana luonnonhoitotöitä. Töiden tavoitteena on elvyttää paahderinteiden arvokasta kasvi- ja hyönteislajistoa puustoa harventamalla ja vesakkoa raivaamalla.
Kukkia rinteellä.
Kangasajuruoho Lotilanharjulla.

Luonnonhoitotöitä tehdään joulukuussa Ruolan Lotilanharjulla, ja myöhemmin myös Männistönrinteellä. Luonnonhoitotyöt toteutetaan aiemmin syksyllä valmistuneiden hoitosuunnitelmien mukaisesti.

Hoitotöihin sisältyy paahderinteiden puuston, lähinnä mäntyjen harventamista, vesakon raivausta, pienimuotoista maapohjan avaamista ja vieraskasvilajien poistoa. Vanhoja maisemamäntyjä ei kaadeta, vaan poistettavien puiden runkojen läpimitta on Lotilanharjulla enintään noin 20 cm. Hoitotyöt tehdään etelä- ja länsiosassa aluetta. Raivausjätteet kerätään pois.

Luonnonhoito auttaa paahderinteen lajistoa

Lahden läpi kulkee ensimmäinen Salpausselän reunamuodostuma, jonka eteläpuoleiset rinteet tarjoavat sopivia paahdeympäristöjä niihin erikoistuneelle kasvi- ja hyönteislajistolle. Paahdekasvilajistoon kuuluvat Lotilanharjullakin esiintyvät silmälläpidettävät ahokissankäpälä ja harjuajuruoho. Lisäksi harjulla kasvaa jänönapilaa, ketotuulenlentoa, harjusaraa ja metsänätkelmää.

Ajuruoholla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle, sillä se on ns. paahdeympäristöjen avainlaji, jolla on todettu elävän toistakymmentä uhanalaista perhoslajia. Tästä johtuen Lotilanharjulle on perustettu tutkimusruutuja, joiden avulla selvitetään hoidon vaikutuksia ajuruohon esiintyvyyteen.

Paahderinteiden laadun ja lajiston tila on heikentynyt voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Ilman luontaisia häiriöitä, kuten metsäpaloja, kohteet ovat vaarassa kasvaa umpeen ja rehevöityä. Myös typpilaskeumalla on ollut vaikutusta ravinteisuuden lisääntymiseen. Alueiden umpeenkasvun myötä arvokas kasvilajisto taantuu. Paahderinteiden laatua heikentävät lisäksi vieraskasvilajit, kuten Lotilanharjulla lupiini. Harjumetsien valorinteet on luokiteltu Etelä- Suomessa erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi.

Valtion Helmi-rahoitus tukee uhanalaisten elinympäristöjen hoitoa

Lahden kaupungin paahderinteiden ja niittyjen ennallistamiseen on saatu valtion Helmi-ohjelman rahoitusavustusta. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa.

Lahden Lotilanharjun toimenpidealue opaskartalla.