Hyppää sisältöön

Lahtelaiset tyytyväisimpiä juomaveden laatuun, kirjastoon ja ulkoilureitteihin

Lahtelaisten tyytyväisyyttä palveluihin selvitettiin Kaupunki- ja kuntapalvelut -kyselyllä. Parasta palautetta asukaskyselyssä annettiin juomaveden laadusta, kirjastopalveluista sekä kuntoradoista ja ulkoilureiteistä. Tyytyväisyys on lisääntynyt eniten yritystoiminnan edistämiseen, museoihin ja taidenäyttelyihin sekä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tyytyväisyys on vähentynyt eniten katujen ja teiden hoitoon.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat juomaveden laatuun, kirjastopalveluihin sekä kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin. Eniten kehitettävää koettiin olevan kaupungin talousasioiden hoidossa, vanhusten kotihoidossa sekä vanhusten asumis- ja laitospalveluissa. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut on vuoden 2017 alusta alkaen järjestänyt Päijät-Hämeen kuntayhtymä.

Edelliseen kyselyyn verrattuna tyytyväisyys oli kasvanut eniten yritystoiminnan edistämiseen, museoihin ja kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tyytymättömyys oli eniten kasvanut kaupungin palveluissa katujen ja teiden hoitoon, varhaiskasvatukseen ja peruskouluun.

Vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana. Käyttäneiden ja ei-käyttäneiden arvioissa ei pääosin ollut suuria eroja. Terveyskeskuksen lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin käyttäjät ovat tyytyväisempiä ja peruskouluun ja lukioon tyytymättömämpiä kuin ei-käyttäneet.

Ympäristöasiat kiinnostavat lahtelaisia

Vastaajista 69 % piti Lahden kaupungin toimintaa sopivana ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen varautumisen suhteen. Osuus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2020.  Joukkoliikenteen kehittäminen, ruokahävikin vähentäminen ja ruokatalouden edistäminen sekä kiertotalouden edistäminen koettiin tärkeimmiksi keinoiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen sopeutumiseksi.

Lähes puolet vastaajista piti erittäin tai melko tärkeänä, että Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki. Vastaavasti 29 % piti asiaa erittäin tai melko tarpeettomana.

Lahden vahvuuksina ympäristöasioissa pidettiin vesien suojelua ja Vesijärven kunnostusta (59 % vastaajista), mutta myös luonnon monimuotoisuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä piti Lahden vahvuutena lähes kolmasosa vastaajista.

Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely

Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2022.  Kysely lähetettiin 2 100:lle satunnaisesti valitulle 18–79 -vuotiaalle lahtelaiselle ja siihen vastasi yhteensä 550 henkilöä, vastausprosenttioli 26,9 %. Vastaajista noin puolet oli yli 65-vuotiaita. Kyselyn toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy.

Kyselytutkimuksen avulla kaupunki saa tietoa ja palautetta asiakastyytyväisyydestä sekä siitä, millaisena asukkaat pitävät nykyistä palvelutasoa. Samalla kaupunki pystyy suuntaamaan toimintaansa vastaamaan entistä paremmin asukkaiden tarpeita ja kokemuksia.

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2022 

Lisätietoja:

kehittämisjohtaja Sari Alm, Lahden kaupunki p. 050 398 5162
tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen, FCG Finnish Consulting Group Oy p. 0500 76 2675