Hyppää sisältöön

Lahti ja sivistyspalvelut uudistuvat säästöpaineidenkin keskellä

Sivistyspalvelujen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 sisältää Lahden 30 kuukauden uudistumis- ja muutosohjelman LUMOn, joka tähtää talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen. Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist kertoo, että sivistyksen ensi vuoden budjetti on jälleen tiukka.
– Tavoitteena on saada LUMO-ohjelman aikana 2021–2023 sivistyksen säästöinä kokoon kaikkiaan 16 miljoona, ja siitä summasta 6,2 miljoonaa vuonna 2022.

Granqvist jatkaa, että aiempiin vuosiin verrattaessa on hyvä huomioida, että talousarvioon vaikuttaa yleisesti myös palkkakustannusten nousu, lainsäädännölliset muutokset, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden laajeneminen ja varhaiskasvatuksessa mm. kaksivuotinen maksuton esiopetuskokeilu sekä tulorajojen nosto asiakasmaksuissa.
– Uudisrakentamisen ja uusien tilojen myötä tilavuokrat nousevat, mutta samalla tilankäyttö tehostuu.

– Isossa kuvassa tärkeää on kaupunkilaisten ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja myös koronavaikutusten huomioiminen, Granqvist painottaa.
– Valmisteilla on uusi hyvinvointia ja osallisuutta edistävä hyvinvointisuunnitelma.

Vuoden 2022 talousarvio edellyttää palveluverkon ja -tason tarkastelua

Sivistyksen palvelualueella suurimmat säästöpaineet kohdistuvat varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Sivistysjohtaja Tiina Granqvistin mukaan palvelualueen 6,2 milj. euron säästötavoitetta vuonna 2022 ei kuitenkaan saavuteta ilman henkilöstövähennyksiä.

Sivistyslautakunnalle esitetään varhaiskasvatuksen 1,65 milj. euron määrärahaleikkausta, joka kohdistuisi päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkojen vähentämiseen sekä lasten kotihoidon tuen määrärahoihin sekä palvelujen ostoihin. Palvelusetelin käyttöönotto on lisännyt varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää ja kustannuksia, mutta samalla on säästytty lisäinvestoinneilta.

Perusopetuksen 2,5 milj. euron säästötoimenpiteet vuoteen 2021 verrattuna voidaan saada aikaan henkilöstöresurssia vähentämällä. Käytännössä tämä merkitsee opettajien ja koulunkäynninohjaajien henkilömäärän vähentämistä, mikä vaikuttaa ryhmäkokoihin ja koulunkäynninohjaukseen. Oppilaskohtaista hankintamäärärahaa ei esitetä vähennettäväksi, koska sitä vähennettiin 200 000 euroa vuodelle 2021. Vaihtoehtona perusopetuksen säätötoimenpiteiden toteuttamiselle esitetään laajaa osto- ja tukipalveluiden kilpailuttamista ja tukipalvelujen kustannustason laskua.

Sivistyslautakunta joutuu tarkastelemaan myös nuorisopalvelujen harraste- ja kerhotarjonnan sekä lukiokoulutuksen kurssitarjonnan supistamista ja Wellamo-opiston kurssimaksujen nostamista.

Vaikutukset kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisten palveluiden säästötavoite on n. 1,3 milj. euroa. Lautakunnalle esitetään mm. liikuntapalveluverkon aukioloaikojen ja kunnossapitotason karsimista tai vaihtoehtoisesti liikuntapaikoista maksettavan vuokratason alentamista ja seuroille edelleen kohdennettavien harjoitusvuorojen ostojen vähentämistä.

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen oman tuotantoa joudutaan supistamaan ja yhteistuotantoja vähentämään säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Leikkaukset kohdistuvat myös museopalveluihin.

Teatterin ja orkesterin palvelutarjonnan laajuutta ja vierailijoiden määrää joudutaan tarkastelemaan.

Kirjasto- ja tietopalveluissa säästöjä esitetään lähinnä palveluiden ja tarvikkeiden ostoista sekä henkilöstökuluista.

Hyvinvointi, osallisuus ja toimivat palveluketjut hillitsevät kustannuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen edellyttää kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä sekä toimivia, kustannustehokkaita palveluketjuja kaupungin ja hyvinvointiyhtymän välillä. Koronapandemian myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhä tärkeämpää.

Hallintosäännön muutosten vaikutuksesta konsernipalveluista sivistyspalveluihin on siirtynyt osallisuuden ja hyvinvoinnin tehtävät sisältäen myös muun muassa vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnasta vastaamisen. Tämän hallinnollisen muutoksen vaikutus on noin 1,3 miljoonaa euroa. Samalla kirjasto- ja tietopalvelut ovat siirtyneet sivistyslautakunnasta uuden hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen.

Talousarvioaikataulu

Kaupungin vuoden 2022 talousarvion laatiminen etenee vaiheittain. Lautakunnat ja jaostot ovat tarkastelleet vastuualueidensa talousarvioita elo-syyskuussa. Sivistyslautakunnassa talousarvioesitys on 7.9.2021 ja Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnassa 8.9.2021.

Kaupunginjohtaja julkaisee talousarvioesityksensä 19.10.2021 ja kaupunginhallitus käsittelee esitystä 1. – 2.11.2021. Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2021 veroprosentit 8.11.2021 ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 22.11.2021.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 7.9.2021 esityslistaan
Linkki hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 8.9.2021 esityslistaan