Hyppää sisältöön

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023–2030

Kaupunginhallitus antaa kokouksessaan 25. huhtikuuta lausunnon Väyläviraston investointiohjelmasta vuosille 2023–2030.

Väylävirasto on pyytänyt 2.5.2022 mennessä lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030. Vuosittain julkaistava ensimmäinen investointiohjelma 2022–2029 valmistui joulukuussa 2021.

Kaupungin lausunnossa todetaan, että Lahden kaupungin kannalta tärkeitä tulevaisuuden hankkeita valtion väyläverkolla ovat ratahankkeet sekä valtatie 12 parantaminen välillä Uusikylä-Tillola.

Ratahankkeissa investointiohjelman hankkeet luovat edellytyksiä nopeuttaa junayhteyksiä Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin noin 5–10 minuuttia. Nopeuttaminen kohdistuu nykyisin keskimääräistä hitaampien pääratajaksojen joukossa oleville yhteysväleille Luumäki-Joensuu ja Kouvola-Kuopio. Tämä on kannatettavaa ja luo pohjaa myös sille ratkaisulle, että erillistä itärataa ei geopoliittisen tilanteen muututtua rakenneta nopealla aikataululla, vaan maan itäosiin raideliikenne tukeutuu edelleen Lahden kautta kulkevaan junaliikenteeseen.

Valtatie 12 parantaminen välillä Uusikylä-Tillola keskikaistaiseksi ohituskaistatieksi on jälleen jäänyt toteutusohjelmasta pois. Valtatien 12 yhteysväli Lahti–Kouvola on tärkeä osa itä-länsisuuntaista valtatieverkkoa (TEN-T kattava verkko), osa Suomen maanteiden pääväyläverkkoa (palvelutasoluokka I) ja merkittävä elinkeinoelämän kuljetuksille. Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja hanke on perusteltavissa liikenneturvallisuuden ja palvelutason merkittävällä parantamisella sekä pohjavesialueiden suojaustarpeella.

Teiden ja ratojen kunnossapidon tarve korostuu muuttuneessa toimintaympäristössä

Lausunnossaan kaupunki lisäksi toteaa, että Väyläviraston lausuntopyynnön lähettämisen jälkeen maan hallitus on tehnyt kehysriihipäätöksen, joka heikentää Liikenne12:a rahoituskehystä ja voi aiheuttaa muutoksia toteutusaikatauluihin.

Suomen geopoliittinen asema on muuttunut nopeasti. Ukrainan sodan myötä toimintaympäristö on muuttunut. Suomen logistinen asema on myös muuttunut kansainvälisesti ja suhteessa muuhun Eurooppaan. Merikuljetuksista riippuvaisen Suomen takamatka kasvaa, kun kilpailijamaissa investoidaan voimakkaasti raideliikenteeseen ja niiden logistinen saavutettavuus paranee.

Suomen sisäinenkin saavutettavuus heikkenee, jos teitä ja ratoja ei pystytä pitämään kunnossa. Kustannustason nousun myötä nykyisellä perusväylänpidon rahoituksella korjaustoimia voidaan tehdä entistä vähemmän. Huoltovarmuus korostaa liikenneverkon merkitystä.

Investointiohjelmaluonnokseen voi tutustua lausuntopalvelu.fi -verkkosivuilla.

Kaupunginhallituksen kokouksen 25.4.2022 esityslista kokonaan.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristö
suunnittelujohtaja Petri Honkanen, p. 050 559 4160

Lausunto lausuntopalvelu.fi