Hyppää sisältöön

Miksi kaupungin taloutta pitää tasapainottaa? Kysymyksiä ja vastauksia

Lahden kaupungilla on vahva tahto pysyä kasvu-uralla ja tasapainottaa taloutta monin eri keinoin. Kaupunki aikoo hakea vähemmistökumppania Lahti Energia Oy:n omistajaksi eli myydä 49 prosenttia yhtiöstä. Kaupunginvaltuusto tekee 15.4. linjauksen Lahti Energian vähemmistöosuuden myyntiprosessin aloittamisesta.

Kaupunki haluaa olla edelleen aktiivinen omistaja ja pitää enemmistön Lahti Energiasta eli 51 prosentin omistusosuuden.

Etsi tästä vastauksia itseäsi kiinnostaviin kysymyksiin. Miksi taloutta pitää tasapainottaa? Onko muita vaihtoehtoja? Mitä kumppanin hakeminen Lahti Energialle tarkoittaa Lahden kaupungille? Mitä tapahtuu kaupungin palveluille, jos vähemmistöosuutta ei myytäisikään?

 • Tasapainoinen talous mahdollistaa kaupungin kasvun ja palveluiden ylläpidon. Kaupungin taloutta pitää tasapainottaa, koska tulot eivät riitä menoihin. Sosiaali- ja terveyshuollon uudistukseen liittyvä mittava leikkaus verotuloihin ja valtionosuuksiin sekä konsernista saatavien tuottojen putoaminen ovat syitä, miksi taloutta pitää pysyvästi tasapainottaa. Ne aiheuttivat Lahden kaupungin taloudelle uuden rakenteellisen haasteen. Lisäksi 2023 valtion tekemät sote-siirtolaskelmat osoittavat lisäleikkauksia kaupungin verotuloihin ja valtionosuuksiin.

 • Talouden tasapainottamisen tarve on totta, vaikka neljä vuotta peräkkäin tilinpäätökset ovat toteutuneet talousarviota parempana. Talousarvioon voidaan varovaisuuden periaatteella sisällyttää sellaiset erät, joista on olemassa päätös tai joita voidaan pitää riittävän varmoina. Viime vuosien positiiviset tilinpäätökset perustuvat ennakoitua parempaan toimintaympäristöstä johtuvaan verotulokehitykseen, sote-uudistukseen liittyvään korkeamman prosentin verohäntiin sekä kertaluonteisiin onnistuneisiin kiinteistökauppoihin.  

 • Kaupungin tulojen ja hallussa olevan yhtiövarallisuuden ja muun omaisuuden tuoton pysyvälle lisäykselle on asetettu vähintään 30 miljoonan euron tavoite. Päätös tehtiin kaupunginvaltuustossa vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kaupunki haluaa omistaa jatkossakin Lahti Energiasta enemmistön, eli 51 prosenttia. Kumppani myös mahdollistaa tulevat investoinnit yhdessä.

 • Yhtiövarallisuuden ja muun omaisuuden tuoton pysyvällä lisäyksellä haluamme turvata kaupungin investointikyvyn kouluihin, päiväkoteihin ja muihin elinvoimaa vahvistaviin toimiin, estää kaupungin hallitsemattoman velkaantumisen, välttää veronkorotuksia ja parantaa Lahti Energian mahdollisuuksia menestyä kovenevassa energia-alan kilpailussa sekä edistää Hiilineutraali Lahti -tavoitteen toteutumista.

 • Vähemmistöosuuden myynti turvaa talouden tasapaino-ohjelman tavoitteen mukaisen kertaluonteisen tuloutuksen, mahdollistaa edelleen yhtiöstä tulevan osinkovirran sekä alentaa merkittävästi kaupungin omistaja- ja rahoitusriskiä. Myynti tuo mukaan johtamiseen vielä nykyistä enemmän toimiala- ja rahoitusosaamista, mikä parantaa merkittävästi Lahti Energian kilpailukykyä erittäin kilpailluilla energiamarkkinoilla. Osakassopimus myös mahdollistaa yhtiön ohjaamisen ennustettavasti.

 • Yhtiöomaisuuden myynti on vain yksi talouden tasapaino-ohjelman toimenpide. Lahden kaupungin yhtiöomaisuuden tarkasteluun palveluntuottajiksi valittiin tammikuussa Ice Capital Pankkiiriliike Oy ja KMPG Oy Ab. Yhtiöt esittelivät kaupunginvaltuustolle yhtiöomaisuutta koskevia selvitystöitä ja johtopäätöksiä. Ilman Lahti Energiaan liittyviä omaisuusjärjestelyjä valtuuston asettamaa, vähintään 30 miljoonan euron tavoitetta yhtiövarallisuuden sekä muun omaisuuden tuoton lisäämiseksi ei voida saavuttaa. Lahti Energia vähemmistöosuuden myynnillä on ratkaiseva rooli kaupungin talouden tasapainottamisessa. Lahti jää kuitenkin edelleen 51 prosentin omistusosuudella Lahti Energian omistajaksi.

 • Lahti Energiasta säilytetään jatkossakin enemmistö (51 %) kaupungilla. Kaupungin päättäjien tehtävänä on pitää palvelut (koulut, päiväkodit, kirjastot, museot, tiet jne.) toimivina ja huolehtia kaupungin taloudesta. Omaisuuden pitää tuottaa, esimerkiksi vuokrina tai osinkoina. Kymmeniä miljoonia euroja ei saada kokoon pelkästään maksuja korottamalla tai yhtiöiden toimintaa kehittämällä. Tarkoitus on vahvistaa pysyvästi käyttötaloutta varallisuuden tuotolla.

 • Tässä vaiheessa päätetään siitä, että myyntiprosessi aloitetaan. Vasta kuukausia myöhemmin voimme arvioida neuvottelujen pohjalta tehtyjä tarjouksia ja tehdä silloin lopullisen päätöksen 49 prosentin vähemmistöosuuden myymisestä. Saatava tuloutuksen määrä ja vahva osakassopimus vaikuttavat myyntipäätökseen.

 • Hinta määräytyy kumppanuusneuvotteluissa ja asiantuntijat ovat arvioineet eri menetelmillä hintahaarukkaa. Lahti jää edelleen 51 % omistusosuudella Lahti Energian omistajaksi.

 • Asiantuntijaksi valittu Ice Capital Oy selvitti kattavasti kaikkia erilaisia vaihtoehtoja Lahti Energia Oy:n mahdollisesta myymisestä. Kaupunginjohtaja päätyi selvityksen perusteella esittämään 49 prosentin vähemmistöosuuden myyntiä Lahti Energia Oy:stä. Näin Lahden kaupungille jää 51 prosentin enemmistö yhtiöstä. Kumppani mahdollistaa tulevat investoinnit yhdessä. Lahti on omistajana oikeutettu 51 %:iin vuotuisista osinkotuotoista, mikä voisi asettua noin 10–15 miljoonaan euroon.

 • Toimenpiteillä ei ole suoraa vaikutusta kaupunkilaisten ostaman sähkön hintaan. Kaupunki ei nykyisinkään omistajana määritä Lahti Energian energianmyynnin hintoja. Omistajuudesta riippumatta Lahti Energia joutuu huomioimaan kilpailutilanteen sähkömarkkinoilla jatkossakin, koska kuluttajat voivat vapaasti valita oman sähkönmyyjänsä.

 • Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kaupunki käyttää omaisuuden tuottojen lisäämistä yhtenä keinona tasapainottaa talouttaan. Jos näin ei tapahtuisi, talouden tasapaino-ohjelman kokonaisuus sekä koko talousarvio taloussuunnitelmakaudelle olisi tarpeen valmistella uudelleen. Tämä johtaisi erikseen valmisteltaviin peruspalveluiden leikkauksiin, henkilöstövähennyksiin, palvelutason alentamiseen, investointien jäädyttämisiin sekä veronkorotustarkasteluun. 

 • Luonnollisesti haetaan sellaista kumppania, joka antaa Lahti Energialle yhä paremmat mahdollisuudet kasvaa ja investoida kestäviin energiamuotoihin.

 • Kumppani voi vahvistaa yhtiön edellytyksiä menestyä energia-alan kilpailussa ja tuottaa lisäarvoa alueelle uusien energiamuotojen kehittämisen, kiertotalousketjun vahvistamisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista.

 • Talouden tasapainottamiseen liittyy monenlaisia toimenpiteitä. Kaikkea kiinteistövarallisuutta on tarkasteltu, kulujen kasvun leikkauksia on suunniteltu palveluihin vuosille 2024–2026. Työttömyydestä aiheutuvia kuluja pyritään vähentämään ja elinvoimaa vahvistamaan.

 • Palvelutason ylläpidon mahdollisuuksiin vaikuttaa se, millä euromäärällä talouden tasapaino-ohjelman tulo-odotuksissa onnistutaan. Mikäli tulo-odotuksissa onnistutaan vähintään odotetulla tavalla ja kaupungin strategian toteuttamista voidaan jatkaa, sivistyksen palvelutasoa voidaan ylläpitää. Kaupungin tulee kuitenkin huomioida ennuste lapsimäärien vähenemisestä tulevaisuudessa.

 • Ajassa taaksepäin tarkastellessa sijoitustoiminta on mm. eläkeyhtiöillä tuottanut sekä omaisuuden arvon kasvamista että kassavirtaa joitakin yksittäisiä vuosia lukuun ottamatta. Riski on hajautettuna pienempi kuin keskittämällä kaikki yhdelle toimialalle ja yhteen yhtiöön.

 • Tasapainottamisen tuleva tarve riippuu TE-palvelu-uudistuksen onnistumisesta, valtion kuntien tehtäviä ja rahoitusta koskevista päätöksistä sekä yleisestä taloudellisesta kehityksestä.

 • Lahti Energian myynnin selvittämiseen liittyvään työhön ja mahdolliseen myyntiprosessin toteuttamiseen kilpailutuksessa valittiin asiantuntijaksi Ice Capital Oy. Muiden Lahti-konsernissa mahdollisesti tehtävien yritysjärjestelyjen tukena on KPMG Oy. Molemmat yhtiöt ovat arvioineet myyntimahdollisuuksia.

 • Omaisuuden myyntiä ei voi realistisesti välttää pelkästään veroja korottamalla. Veronkorotukset olisivat niin merkittäviä, että niillä olisi kielteisiä vaikutuksia kaupunkilaisten haluun asua Lahdessa, uusien asukkaiden muuttohalukkuuteen sekä yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin. Korkea veroprosentti on myös yksi viidestä kriisikuntamittarista.

 • Palvelutasoon puuttuminen ja muut leikkaukset olisivat ennennäkemättömät eikä mahdollista kaupungin kasvua ja houkuttelevuutta.

 • Pelkkä Lahti Energian osinkotason korottaminen ei riittäisi kattamaan tasapainottamisen tarvetta. Jos tämä vaatimus asetettaisiin yhtiölle, se joutuisi ottamaan lainaa osinkojen maksuun. Kaupunkikonsernin lainakanta kuuluu kriisikuntamittareihin ja mittari rikkoutui kerran jo vuonna 2021. Yhden yhtiön osinkotuottojen varassa eläminen on myös riski kaupungin taloudelle.

 • Taseen ylijäämä, sen sijoittaminen ja siitä saatava tuotto-odotus, ei riitä kattamaan rahoitustuloihin asetettua tavoitetta. Kyse on rakenteellisesta talouden haasteesta, johon ehdotetaan ratkaisuksi monia toimenpiteitä. Yksi niistä on kumppanin hankkiminen Lahti Energialle ja 49 prosentin osuuden myynti.

 • Hallinnossa tuotetaan tukipalveluina asiantuntijatehtäviä sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueille sekä hoidetaan useita lakisääteisiä ja kaupungin kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Näitä ei voi lakkauttaa. Jo toteutuneissa menneiden vuosien tasapaino-ohjelmissa hallintoa on tehostettu ja se jatkuu uusimmassa talouden tasapaino-ohjelmassa. Edes nykyisen koko hallinnon lakkauttaminen ei riittäisi kattamaan talouden tasapainottamisen tarvetta.

 • Kaupungin maksuista moni on jo määritetty enimmäismääräänsä. Muita maksuja korottamalla ei realistisesti voida kattaa tasapainottamisen tarvetta. Maksuja korottamalla voidaan taloutta tasapainottaa vain vähäisessä määrin. Käytössä on jo maksujen korottaminen vuosittain.

 • Kaupunki ei voi pienentää omaan käyttöön otettua lainakantaa, jollei se saa talouden tasapaino-ohjelmassa sijoittamisesta odotettuja tulovirtoja.

 • Osana talouden tasapaino-ohjelmaa on valmisteltu omistajapoliittiset päätösehdotukset kiinteistöomistuksiin liittyen. Tarkoitus on luopua kohteista joilla ei ole strategista roolia konsernissa, lisätä kiinteistöomistuksista saatavaa tulovirtaa ja tukea omistusjärjestelyin kaupungin strategisia tavoitteita sekä edistää yhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä. Näistä toimenpiteistä ei saada merkittävästi varoja.

Lisätiedot

Aihealueet