Hyppää sisältöön

Miten kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta lisätään?

Kannattaako Trioon mennä pyörällä vai autolla? Entä pääseekö kaupunginsairaalaan bussilla? Lahdessa selvitettiin palveluiden saavutettavuutta eri liikkumismuodoilla. Tutkimus hyödynsi CitiCAP-sovelluksesta saatua dataa.
Tutkimuksen mukaan hyvä infrastruktuuri mahdollistaa pitkätkin pyöräilyt.

Puhuttaessa liikenteen päästöjen vähentämisestä keskustelu kääntyy usein vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön ja autokannan uusimiseen, jotka ovat tärkeitä toimenpiteitä, mutta eivät ratkaise koko ongelmaa.

Asiassa tulee pohtia myös liikenteen perimmäistä tarkoitusta, joka on haluttujen toimintojen, kuten kaupan ja terveyspalveluiden saavuttaminen. Ihminen valitsee liikkumistavan sen helppouden, nopeuden, turvallisuuden ja taloudellisuuden pohjalta.

Parantamalla kohteiden saavutettavuutta kestävillä liikkumismuodoilla; kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä, voidaan vähentää yksityisautoilun tarvetta sekä lisätä kestävän liikkumisen houkuttelevuutta. Mahdollisuudet kestävälle liikkumiselle luodaan kaupunkisuunnittelulla, toimivalla infrastruktuurilla sekä kaupunkilaisten tarpeisiin vastaavalla joukkoliikennejärjestelmällä.

CitiCAP-sovelluksen data tutkimuksen pohjana

Tuoreessa opinnäytetyössä selvitettiin arjen palveluiden saavutettavuutta eri liikkumismuodoilla Lahden kaupungin alueella. Tutkimus perustui CitiCAP-sovelluksen käyttäjien vuoden 2020 aikana kerryttämään liikkumisdataan, jota analysoitiin paikkatieto-ohjelman avulla.

Sovelluksen tietojen avulla pystyttiin selvittämään, millä liikkumismuodoilla erilaisiin kohteisiin useimmiten saavuttiin ja mitkä reitit olivat eniten liikennöityjä. Tarkastelun kohteiksi valikoituivat matkakeskus, kauppakeskukset, toisen ja kolmannen asteen oppilaitokset sekä julkisen terveydenhuollon palvelut.

Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että keskustan läheisyydessä sijaitseviin palveluihin saavuttaessa kävely ja pyöräily voidaan kokea autoilua toimivammaksi ja helpommaksi liikkumismuodoksi. Esimerkiksi keskustan tuntumassa sijaitsevien kauppakeskuksien kohdalla kävely oli autoilua suositumpi saapumistapa. Keskustan palvelut olivat hyvin saavutettavissa myös joukkoliikenteellä. Yksityisautoilu puolestaan oli vähäistä etenkin ydinkeskustassa torin läheisyydessä, mikä johtunee alueen kevyttä liikennettä priorisoivista liikennejärjestelyistä.

Hyvä infra mahdollistaa pitkätkin pyöräilyt

Valtaosa kävellen tehdyistä matkoista oli korkeintaan kilometrin pituisia, mutta pyöräillen oltiin valmiita taittamaan pidempiäkin matkoja alueilla, joilla olemassa oleva infrastruktuuri mahdollisti sujuvan ja turvallisen liikkumisen.
Esimerkiksi moni keskustasta Launeen kauppakeskuksiin tai keskussairaalaan suuntautuneista matkoista kuljettiin pyörällä. Talvikuukausina pyöräilyn määrä kuitenkin väheni merkittävästi, mikä saattaa kertoa pyöräteiden talvikunnossapidosta ja liikkumisen koetusta turvallisuudesta.

Korona vähensi joukkoliikenteellä matkustamista

Palveluiden saavutettavuus kestävillä liikkumismuodoilla heikkeni, mitä kauemmas keskusta-alueelta siirryttiin. Suurinta saavutettavuuden heikkeneminen oli joukkoliikenteellä, jonka osuus kaikista Lahden alueella tehdyistä matkoista oli vain neljä prosenttia. Koronapandemia on vähentänyt joukkoliikenteellä matkustamista ja matkojen määrää ylipäänsä monen siirryttyä työskentelemään tai opiskelemaan etänä, millä oli vaikutusta tutkimuksessa saatuihin tuloksiin.

Karistossa sijaitsevat palvelut olivat saavutettavissa pääasiassa ainoastaan autolla, lukuun ottamatta saapumista Kariston asuinalueelta.

– Yksityisautoilun suosiminen oli selvää kaupungin reuna-alueiden asukkaiden liikkumisessa, mikä on täysin luonnollista. Ei ole realistista odottaa ihmisten taittavan kymmeniä kilometrejä pyöräillen tai käyttävän joukkoliikennettä alueilla, joissa vuorovälit ovat pitkiä ja pysäkit ovat harvassa, kertoo opinnäytetyön tekijä, insinööriopiskelija Jade Skog.

Liikkumisen edistämisen toimenpiteet koskevat koko kaupunkia

Lahdessa on ryhdytty toimiin kestävän liikkumisen edistämiseksi myös keskustan ulkopuolella. Pyöräilyverkoston ja sen kunnossapidon kehittäminen sujuvoittaa sekä pyörällä että jalan liikkumista. Joukkoliikennejärjestelmän uudistukset tähtäävät reuna-alueiden saavutettavuuden parantamiseen sekä nopeampaan matkustamiseen. Sähköinen kaupunkipyöräjärjestelmä puolestaan mahdollistaa kestävän liikkumisen myös niille, jotka eivät itse omista polkupyörää. Lisäksi kaupunkipyöräjärjestelmä voi parhaimmillaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä parantamalla pysäkkien saavutettavuutta.

Saavutettavuutta parantavilla toimenpiteillä lisätään myös kestävän liikkumisen houkuttelevuutta, mikä yhdessä autokannan uudistumisen kanssa vie Lahtea jälleen lähemmäs ilmastotavoitteiden saavuttamista. Samalla paranee myös kaupungin viihtyisyys ja on oikeasti mahdollisuus valita, miten haluaa vaikkapa työ- tai kauppamatkan tänään taittaa.

Opinnäytetyö verkossa

Aihealueet