Hyppää sisältöön

Myllypohjan monitoimitalon hankesuunnitelma etenee päätöskäsittelyyn

Sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 14.6.2022 Myllypohjan monitoimitalon hankesuunnitelmaa ja esittää lausuntonaan Konserni- ja tilajaostolle, jatketaanko hankevalmistelua korjaus- vai uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta käsittelee hankesuunnitelmaa Ahtialan kirjaston osalta 15.6.2022.

Myllypohjan monitoimitalon hankesuunnitelmasta päättää Konserni- ja tilajaosto 20.6.2022.

Palveluverkkosuunnitelman mukaan Myllypohjan koulun nykyiselle tontille rakennetaan monitoimitalo, johon sijoittuvat kaksisarjainen alakoulu, kaksi esiopetusryhmää sekä 8-ryhmäinen päiväkoti.

Tästä lähtökohdasta Myllypohjan monitoimitalon hankesuunnittelu aloitettiin, mutta keväällä 2022 toteutunut maakauppa mahdollistaa myös kokonaan uuden monitoimitalon rakentamisen Myllypohjan koulurakennuksen viereiselle alueelle.

Koulun ja päiväkodin lisäksi monitoimitaloon sijoittuisi Ahtialan kirjasto, joka nykyisin toimii Ahtialan terveysasemalla. Lisäksi hankesuunnitelman eri vaihtoehdoissa on esitetty mahdollisuudet monitoimitalon laajentamiseen kolmannella luokkasarjalla sekä suun terveydenhuollon tiloilla.

Hankesuunnitelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat joko nykyisen koulurakennuksen perusparannus ainakin suojelluilta osin ja laajennus tai uudisrakennus.

Lopullinen suunnitteluratkaisu esimerkiksi eri tilojen sijoittumisen osalta tarkentuu jatkosuunnitteluvaiheessa. Asemakaavan muutostyö on käynnistetty, ja se jatkuu valittavan vaihtoehdon pohjalta.

Vaihtoehdoista on laadittu keskenään vertailukelpoiset laskelmat

Molemmat vaihtoehdot edellyttävät joidenkin nykyisten rakennusten purkamista.

Toiminnallisuuden näkökulmasta hanke on toteutettavissa molempien vaihtoehtojen pohjalta. Perusparannus- ja laajennusvaihtoehdossa joudutaan tekemään kompromisseja tilojen koon, muodon ja sijoituksen osalta.

Vaihtoehtojen rakentamiskustannukset on arvioitu olettaen, että uudisrakentamisessa käytetään puuta niin paljon, kuin se teknisesti on tarkoituksenmukaista ja vanhan koulurakennuksen perusparannus toteutetaan vanhan rakennuksen ehdoin ja sen iän edellyttämiä korjaustapoja noudattaen.

Rakentamis- ja pientalojen purkukustannukset ovat peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehdossa yhteensä noin 27,1 M€ ja uudisrakennusvaihtoehdossa noin 25,1 M€. Samansuuntaisia kustannuseroja on myös vaihtoehtojen vuokrakuluissa sekä 30 ja 50 vuoden elinkaarikustannusten tarkastelussa. Vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöt 30 vuoden ja 50 vuoden tarkastelujaksolla ovat uudisrakennusvaihtoehdossa vähäisemmät.

Toimintakustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat molemmissa vaihtoehdoissa 3,6 M€.

Hankkeen toteutusaikataulu on molemmissa vaihtoehdoissa käytännössä sama. Toteutusmuodosta riippuen hanke valmistuisi nopeimmillaan vuodenvaihteessa 2025−26 tai keväällä 2026.

Taloussuunnitelmassa 2022−24 hankkeen rahoitukseen on varattu 24,3 milj. euroa. Taloussuunnitelman varaus perustuu aikaisempaan suunnitelmaversioon, jossa kirjasto ei vielä ollut mukana.

Vaikutusten ennakkoarviointi

Kuntalaisnäkökulmasta Myllypohjan monitoimitalo parantaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta, kun useiden toimipisteiden asemesta toimintaa pystytään keskittämään. Varsinaisen pääkäyttötarkoituksen lisäksi monitoimitalossa on mahdollista järjestää paljon muutakin toimintaa. Organisaation näkökulmasta toimintaedellytykset paranevat, kun useista väliaikaisista tiloista pystytään siirtymään uusiin tai uudistettuihin tiloihin.

Niin hankesuunnittelun kuin vaikutusten ennakkoarvioinninkin perusteella uudisrakennusvaihtoehto on toiminnan järjestämisen kannalta parempi, samoin ympäristönäkökulmasta kasvihuonepäästöjen perusteella tarkasteltuna. Pelkästään monitoimitalohankkeen osalta uudisrakennusvaihtoehto on talouden näkökulmasta parempi, mutta sen seurauksena käyttöä vaille jäävä nykyinen koulurakennus aiheuttaa riskejä ja kustannuksia, joiden suuruutta on vaikeaa arvioida. Oleellista on, kuinka pitkäksi ajaksi vanha rakennus jää tyhjilleen ja kaupungin ylläpidettäväksi ilman vuokranmaksajaa.

Hankesuunnitelmaa käsitellään Sivistyslautakunnan, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan sekä Konserni- ja tilajaoston yhteisseminaarissa ennen päätöskokouksia.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus
Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861
Toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227

Sivistysjohtaja Tiina  Granqvist, p. 050 383 6574

Linkki Sivistyslautakunnan kokouksen 14.6.2022 esityslistaan.