Hyppää sisältöön

Parlamentaarinen ryhmä on valmistellut periaate-ehdotukset Lahden kaupungin talouden sopeuttamiseksi

Helmikuussa toimintansa aloittanut parlamentaarinen ryhmä on saanut työnsä päätökseen ja valmistellut periaate-ehdotukset Lahden kaupungin talouden ja konsernirakenteen sopeuttamiseksi sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen.

Parlamentaarinen ryhmä perehtyi kevätkaudella kaupungin talouden rakenteisiin sekä sote-uudistuksen, tulevan TE-palvelujen siirron ja muiden paineiden vaikutuksiin kaupungin toimintaan ja talouteen. Ryhmä arvioi myös kaupungin toiminnan kustannustason ja tuottavuuden nykytilaa.

Parlamentaarisen ryhmän keskusteluissa tunnistettiin, että kaupungin talouden tasapainoon kohdistuu uusia ennakoitavia haasteita vuodesta 2024 lähtien johtuen kunnallisveroprosentin lakisääteisestä leikkauksesta (-12,64 %-yksikköä). Sote-uudistukseen liittyvät tulojen leikkaukset ovat suurempia kuin kaupungilta pois siirtyvien tehtävien kustannukset. Kaupungin taloutta tulee haastamaan myös työllisyyspalvelujen siirto kaupungin vastuulle, sillä kaavailtu korvaus valtionosuuksissa ei arvioiden mukaan kata siirtyviä kustannuksia.

Kaupungin saamien verotulojen ja valtionosuuksien vähentyessä kaupungin talouden tasapaino on aiempaa enemmän riippuvainen omaisuudesta saaduista säännöllisistä tuotoista, joten konserniohjaukseen ja pääomien sijoittumiseen on kiinnitettävä aiempaa aktiivisemmin huomiota. Kaupungin talouden tasapainon kannalta verotuottojen lisääminen työllisyyden ja väestönkasvun kautta on tulevina vuosina ja pidemmällä tähtäimellä keskeistä.

Vuosille 2023 ja 2024 ennakoitavien taloudellisten sekä kaupungin toimintojen ja vastuiden muutosten myötä on selvää, että myös kaupungin organisaation on muututtava ja uudistuttava. Toiminnan kustannustason ja tuottavuuden nykytilan suhdetta on parannettava. Edunvalvontaan on panostettava, koska valtionosuusjärjestelmän uudistukset kohtelevat Lahden seutua epäoikeudenmukaisesti.

Syyskaudella ryhmä valmisteli työpajoissa periaate-ehdotukset tulojen vahvistamiseksi, menojen kasvun hidastamiseksi ja konsernirakenteen sopeuttamiseksi.

– Parlamentaarinen ryhmä on käynyt vuoden aikana avointa keskustelua toiminnan ja talouden sopeuttamisen tarpeista. Yhteistyö on ollut rakentavaa ja edesauttanut yhteisten näkemysten löytymisessä, kiittää ryhmän puheenjohtaja Minna Lampinen.

Toiminnan ja talouden sopeuttamisen periaatteet

 • Tulopohjaa vahvistetaan ja tulojen kasvua tavoitellaan toteuttamalla kaupunkistrategian elinvoimatoimenpiteitä.
 • Tuloja voidaan kasvattaa kertaluonteisesti myymällä tytäryhteisöjä osittain tai kokonaan sekä kiinteistöjä, maa-alueita ja irtainta myymällä.
 • Myyntivoittojen sijoittaminen tulojen kasvattamisen keinoksi mahdollistetaan.
 • Menojen kasvua hidastetaan
  • sopeuttamalla toiminta palvelutarpeen mukaisesti,
  • aktiivisella henkilöstöpolitiikalla,
  • hankkeita priorisoimalla,
  • tuottamalla palveluja monituottajamallilla,
  • tehostamalla hankintoja ja lisäämällä hankintaosaamista ja
  • tukipalveluja kilpailuttamalla, mikäli se on tarkoituksenmukaista.
 • Työttömyydestä aiheutuvia menoja vähennetään tehokkailla ja vaikuttavilla työllisyystoimilla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä eri tahojen kanssa.
 • Investointeja priorisoidaan ja niitä aikataulutetaan uudelleen.

Konsernirakenteen sopeuttamisen periaatteet

 • Tytäryhtiöiden tulevaisuuden kannattavuus arvioidaan.
 • Tytäryhtiöille määritetään omistajastrategiat.
 • Tytäryhtiöiden omistajaohjausta kehitetään.
 •  Konsernin ja tytäryhtiöiden osinkotuotoille asetetaan tavoitetaso.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Minna Lampinen, p. 044 554 6414
varapuheenjohtaja Toni Putula, p. 040 501 9796

Aihealueet