Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunnassa varhaiskasvatuksen palvelusetelin hintamuutosesitys, lukioiden uusi ops ja valinnaisen A2 -suomen kielen opetusryhmän perustaminen

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 23. helmikuuta.

Esitys varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan muutoksesta

Sivistyslautakunnan päätettäväksi esitetään, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin perushinnan enimmäisarvoa yksityisissä päiväkodeissa lasketaan 825 euroon nykyisestä 830 eurosta. Lisäksi esitetään, että alle kolmevuotiaiden lasten ikäkertoimen arvo olisi jatkossa 1,7 euroa nykyisen1,75 euron sijaan. Muilta osin palvelusetelin perushinta jäisi ennalleen.

Muutokset tulisivat voimaan 1.8.2021 alkaen ja kohdistuisivat palvelusetelituottajan saamaan korvaukseen.

Esityksen perusteena on vuoden 2021 talousarvion mukainen velvoite säästää 137 000 euroa palvelusetelikustannuksista. Vuoden 2020 palvelusetelikustannukset olivat noin 10,8 milj. euroa. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein elokuussa.

Palveluseteli otettiin käyttöön 1.6.2018 lukien. Ennen palvelusetelin käyttöönottoa toukokuussa 2018 yksityisen hoidon tuella oli 1090 lasta eli 20 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vuoden 2021 alussa lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli 31 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista eli 1616 lasta, joista 1230 palvelusetelillä. Palvelusetelituottajina oli 24 yksityistä päiväkotia Lahdessa, kolme Hollolassa ja yksi Orimattilassa.

Lahden lukioiden uusi opetussuunnitelma painottaa tuetun ja ohjatun työskentelyn merkitystä

Lahden lukioiden uusi opetussuunnitelma ops perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteet 2019 -määräykseen. Määräys antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden painottaa joitakin asioita paikallisesti. Lahdessa painotukset koskevat ennen kaikkea opiskelijan ohjausta ja tukemista opetuksessa sekä opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointia.

Painopisteenä on erityisesti ensimmäisenä opintovuonna harjaannutettavat työskentelytaidot ja -asenne. Opiskelijaa ohjataan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja kehittämään muun muassa itsearviointitaitojaan.

Uudessa opetussuunnitelmassa huomioidaan 2018 voimaan tulleet lukiolain kirjaukset korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä sekä kansainvälisestä osaamisesta. Opintojen laajuudet ilmaistaan opintopisteinä ja kurssien sijaan puhutaan opintojaksoista. Lukioiden opetussuunnitelma on luettavissa Lahden kaupungin lukiokoulutuksen verkkosivuilla.

Opsia ovat olleet työstämässä lukioiden rehtorit, opetushenkilöstö sekä opiskelijoita lukioiden opiskelijakunnista, ja luonnos on ollut laajalla lausuntokierroksella.

Valinnaisen A2 -suomen kielen opetusryhmän perustaminen

Sivistyslautakunnalle esitetään, että peruspetukseen perustetaan lukuvuodeksi 2021 – 2022 valinnaisen A2 -suomen kielen opetusryhmä, jonka oppilasmäärä jää alle 12 oppilaan minimiryhmäkoon. Minimiryhmäkoosta poikettaisiin sen takia, että Lahden ruotsinkielisen koulun seitsemällä oppilaalla olisi mahdollisuus aloittaa suomen kielen opiskelu valinnaisena A2 -kielenä 3. vuosiluokalta. 

Lahden ruotsinkielisessä koulun toisella vuosiluokalla on tällä hetkellä 11 oppilasta, joista 7 valitsi suomen A2-kieleksi. Koulun kaikilla vuosiluokilla ei välttämättä aina opiskele 12 oppilasta.

Lahdessa on ruotsinkielinen kielipolku eskarista yläkouluun. Siirryttäessä toisen asteen opintoihin lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tulee ruotsinkielisen koulun oppilaiden tulla toimeen suomen kielellä. Tämän vuoksi ruotsia äidinkielenään puhuvien olisi hyvä saada varhain opetusta myös suomen kieleen niin halutessaan. Mikäli oppilas ei valitse suomen kieltä valinnaisena, alkaa sen opiskelu viimeistään 6. vuosiluokalla B1-kielen opiskeluna eli toisen kotimaisen kielen pakollisena opiskeluna.

Uusi kieliohjelma ja lahtelainen kielipolku lisää valinnaisuutta

Kaupungin peruskouluissa on mahdollista opiskella kaikille yhteisten A1-englannin sekä toisen kotimaisen kielen lisäksi myös valinnaisia vieraita kieliä 3.–9. luokilla. Uuden kieliohjelman mukaisesti tulevien 3.-luokkalaisten huoltajat valitsivat lapselleen tammikuussa valinnaisen A2-kielen.

Puo­let tu­le­vis­ta kol­mas­luok­ka­lai­sis­ta aloit­taa va­lin­nai­sen vie­raan kie­len opis­ke­lun. Heistä neljännes aloittaa elokuussa espanjan kielen opiskelun. Seuraavaksi suosituimmat ovat saksan, ruotsin, venäjän, ranskan ja kiinan kieli. Suomen kielen valinneista ei alkujaan ryhmää syntynyt, koska minimiryhmäkoko 12 ei täyttynyt.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
lukiokoulutuspalvelut: lukiojohtaja Heikki Turunen, 044 716 1330 / Lahden lukioiden ops
varhaiskasvatuspalvelut: päivähoitojohtaja Mika Harju, 050 559 7901
perusopetuspalvelut: opetuksen palvelupäällikkö, Johanna Saastamoinen, 044 4163159; opetuksen suunnittelija, Petra Larvus, 044 482 0790; vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328

Sivistyslautakunnan kokouksen 23.2.2021 koko esityslista Dynasty-verkkopalvelussa.