Hyppää sisältöön

Toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma etenee kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus käsitteli toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaa. Äänestysten jälkeen kaupunginjohtajan esitys etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Myös Keskustavisio 2040 etenee kaupunginvaltuuston kokoukseen 20.5.2024 hyväksyttäväksi.        

Kaupunginhallitus keskusteli kaupunginjohtajan esityksestä toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi. Kahden äänestyksen jälkeen pohjaehdotus tuli hyväksytyksi ja etenee valtuustoon 20.5.2024.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmasta, jolla kaupunginvaltuusto korvaa tällä ohjelmalla vuoden 2024 talousarvion yhteydessä marraskuussa päätetyn toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman.

Lahden kaupungin talouden rakenteellinen alijäämä 55 miljoonaa euroa esitetään tasapainotettavaksi vuosina 2024-2027.

Esityksessä on huomioitu toimintatulojen kasvattamisen (1 miljoona euroa) sekä työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentämisen (5 miljoonaa euroa) ja strategian elinvoimatoimenpiteillä verotulojen kasvattamisen (5 miljoonaa euroa) tavoite.

Kaupungin palveluihin esitetään 11,05 miljoonan euron menojen leikkausta. Leikkauksista 3,12 miljoonaa euroa kohdentuu konsernihallinnon palvelualueelle, 5,73 miljoonaa euroa sivistyksen palvelualueelle ja 2,20 miljoonaa euroa kaupunkiympäristön palvelualueelle.

Ehdotus valtuustolle toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi

Rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutukseksi esitetään 24,2 miljoonan euron tavoitetta. Se muodostuu osinko- ja korkotuottojen kasvusta, korkomenojen vähentämisestä ja sijoitustoiminnan kassavirtatuotoista. Lisäksi Lahden kaupungin nettoinvestointikatoksi määritetään keskimäärin 70 miljoonaa euroa/vuosi.

Jotta 24,2 miljoonan euron tavoite voi toteutua, se edellyttää merkittävää kertaluonteista tuloa, joka voidaan hajauttaa rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutusta pitkäaikaisesti parantaviin toimenpiteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa Lahti Energian omistamisessa vähintään vähemmistöosuuteen ulkopuolisen kumppanin löytämistä (vähemmistöosuuden myynti). Mikäli tavoitteeseen ei päästä, on rahoitustulojen ja -menojen nettotavoite jaettava palvelujen leikkaamiseen ja verojen korottamiseen.

Esityksessä on vuodelle 2026 on 8,72 milj. euron verotulojen lisäys, joka voidaan saavuttaa joko kunnallisveron tai kiinteistöverojen korotuksella tai molemmilla.

Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunginhallitus, jaostot ja lautakunnat päättävät alaistensa yksiköiden tavoitteiden mukaisista tarkemmista toimenpiteistä.

Lähetekeskustelu talousarviovalmistelua varten

Talousjohtajan esityksen pohjalta käytiin lähetekeskustelu. Sen perusteella valmistellaan tuleva kehyspäätös noin 74 miljoonan alijäämällä. Kehys sisältää talouden tasapaino-ohjelman, osa asioista täsmentyy TE-uudistuksen vaikutuksilla sekä verotulo- ja valtionosuusarviot päivitetään viimeisillä tiedoilla.

Keskustavisio 2040 valtuuston päätettäväksi

Keväällä 2023 käynnistyneessä Keskustavisio 2040 -työssä oli tavoitteena laatia yhdessä kaikkien kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa kunnianhimoinen ja yhteisesti hyväksytty tavoitekuva Lahden keskustasta. Visiotyössä panostettiin erityisesti osallisuuteen ja vuorovaikutukseen.

Kaupunginhallitus päätti lähettää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Keskustavisio 2040 -ehdotuksen. Lahden keskusta luo pohjan koko alueen elinvoimalle, vetovoimalle ja houkuttelevuudelle. Lahden tulee pysyä mukana muuttuvassa maailmassa ja pärjätä kaupunkien välisessä kiristyvässä kilpailussa niin asukkaista, yrityksistä kuin investoinneistakin. Siksi tarvitaan rohkeaa, ennakkoluulotonta ja pitkälle tulevaisuuteen katsovaa keskustavisiota, joka koetaan yhteiseksi.

Koko Lahti ja Nastolan virastotalokiinteistö selvitystilaan

Kaupunginhallitus päätti asettaa Koko Lahti Oy:n selvitystilaan. Selvityshenkilö korvaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen ja vastaa työstään suoraan yhtiökokoukselle ja omistajalle. Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan selvitystilaan asettaminen on kaupunginhallituksen tehtävä.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n asettamisen vapaaehtoiseen selvitystilaan. Yhtiön hallitus on esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 rakennuksen purkua ja yhtiön asettamista selvitystilaan. Kiinteistöllä tai rakennuksella ei arvioida olevan kysyntää markkinoilla.

Päätökset tehtiin esityslistan mukaan.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén, p. 050 327 2691

Esityslistaan