Hyppää sisältöön

Tutustu liikenneturvallisuuteen

Lahden kaupungin kaupunkisuunnitteluun voi jättää palautteita ja kehitysehdotuksia liikennettä koskeviin tekijöihin. Tähän olemme koonneet keskeisiä tekijöitä palautteiden käsittelyssä sekä yleisiä kysymyksiä ja vastauksia. Tämän sivun laatimisessa olemme ottaneet mallia muiden vastaavien suurten ja keskisuurten kaupunkien verkkosivuilta. Lahden ja koko Suomen liikenneturvallisuutta ohjaa valtakunnallinen Liikenne- ja viestintäministeriön laatima liikenneturvallisuusstrategia vuosille 2022–2026.

Verkkosivuilta löytyy keskeinen kaupungin tiedotus käynnissä olevista kaupungin hankkeista. Otamme mielellämme vastaan myös asukkaiden kehittämisehdotuksia. Palautteen antajalla odotukset ovat usein korkealla, että kaupunki tulee asentamaan toivotut liikennemerkit, puomit, ajoratamaalaukset ja hidasteet mitä kukin on ehtinyt asiaa pohtia. Käytännössä näin tapahtuu vain poikkeustilanteissa, kun esimerkiksi joku autoilija tai tiellä liikkuja on törmännyt tai muuten vahingoittanut liikenteenohjauslaitetta.

Usein kaupungille tulee palautetta kadulla kaahaamisesta tai kovaäänisistä kulkuneuvoista. Liikenne on kaupunkisuunnittelussa ja liikenneteknisesti tunnistettu haitaksi mutta myös välttämättömyydeksi liikuttaessa yleisillä alueilla. Liikenne aiheuttaa useita inhimillisiä haittoja kuten melua, päästöjä, liikenneonnettomuuksia, viivytyksiä matkoihin, pysäköinnin hankaluuksia ja väärin pysäköityjä autoja. Myös yleisille alueille rakennetut laitteet mm. mainoslaitteet, joista kaupunki perii vuokraa voivat aiheuttaa haittaa liikkumiseen. Yksityisten asentamien laitteiden tai rakennelmien asentaminen kaupungin alueelle on luvanvaraista.

 • Liikennettä ohjataan pääsääntöisesti liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja viitoituksella. Liikenteenohjauksella pyritään ohjaamaan liikenteessä oleva turvallisesti perille. Kaupunki tekee jatkuvaa tarveharkintaa muutettavista liikenteenohjauslaitteista, johon uusi tieliikennelakikin velvoittaa. Liikenteenohjauksen suunnittelu tehdään pääasiassa uusissa hankkeissa Lahden kaupungin tilaaja-tuottajamallin mukaisesti katusuunnittelun yhteydessä. Olemassa olevien liikenteenohjauslaitteiden muuttaminen edellyttää tarveharkintaa, suunnittelua ja suunnitelmasta päättämistä. Liikenteenohjaussuunnitelmat ovat muutoksenhaun alaisia, eli suunnitelmista voi jättää nähtävillä oloaikana oikaisuvaatimuksen. Liikenteenohjauksen suunnittelussa on huomioitava tieliikennelain mukaiset liikennemerkit sekä tieliikennelain mukaisten tavoitteiden saavuttaminen.

  Liikennevalojen suunnittelussa noudatetaan sekä tieliikennelakia että Livasu-ohjetta. Livasu-ohje löytyy verkkosivulta ja sitä käytetään liikennevaloristeysten suunnitelmien laatimisessa sekä suunnitelmien tarkastuksessa. Liikennevalojen suunnittelun yhteydessä hyväksytään myös valoristeyksen liikennevalo-ohjelmat. Myös viitoitukseen ja muuhun liikenteen opastukseen sisältyy suunnitteluperiaatteita, joita ei löydy välttämättä kaikista niihin liittyvistä ohjeista.

 • Lahden kaupungissa kokoontuu Lahden liikenneturvallisuustyöryhmä kaksi kertaa vuodessa. Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoontumisista kirjataan muistio, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita liikkumisesta eri sidosryhmien kanssa ja jaetaan tietoa kestävän liikkumisen ja kaupungin liikenneturvallisuustilanteesta.

 • Käsite liikennesuunnittelu jättää kertomatta oleellisen mutta on yleiskielessä tunnistettu sana, kun halutaan kuvata liikenneolosuhteita tai jotain liikkumisen tavoitetilaa. Liikennesuunnittelulla pyritään vaikuttamaan liikennettä koskeviin hallinnollisiin päätöksiin esimerkiksi kaavoituksen tai katusuunnittelun yhteydessä, jotta suunnitelmien liikenteen haittavaikutukset saadaan minimoitua ja toisaalta mahdollistetaan sujuva ja turvallinen liikkuminen. Liikennesuunnittelu onkin hankala määritellä organisaatiossa yhden prosessin alaiseksi.

  Liikenteen suunnittelu on jatkuvaa muiden hallinnollisten prosessien valvontaa sekä läsnäoloa ja se koskee kaikkia kaupungin prosesseja, kuten suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Kaikilla prosesseilla on vaikutus liikkumiseen ja liikenteeseen. Liikenteestä vastaava suunnittelija usein avustaa tai osallistuu asiantuntijana kaupunkiympäristön ja kaupungin muiden organisaatioiden eri prosesseissa. Kaupungin tehtävänimikkeitä liikkumisen suunnittelussa ovat mm liikenneinsinööri, suunnitteluinsinööri ja suunnittelija. Liikenteen asiantuntijan tehtävä on usein kaupunkisuunnittelun ja kunnossapitoprosessien tunteminen sekä osallistuminen suunnitelmien tilaamiseen, valmisteluun ja tarkastukseen.

 • Palautteet käsitellään sähköisesti e-palautejärjestelmässä.  Palautteiden vastauksissa kaupunki ei voi myöntää lupauksia mahdollisen aloitteen toteutuksesta, mutta niihin vastataan ja palautteet jäävät sähköiseen järjestelmään.

 • Pysäköintiä koskevat rajoitukset

  Aloitteentekijän on kuultava kadunvarren asukkaiden kannatusta aloitteelle, esimerkiksi kiinteistön omistajien tai haltijoiden allekirjoituksella. Asukkaiden ehdottamista aloitteista edellytetään yleensä vähintään puolen kadun varren kiinteistöjen kannatusta aloitteelle. Toimenpiteiden suunnittelu voi kestää kuukausia riippuen työtilanteesta ja sama koskee toteutusta.  Kaupunki-infran suunnittelussa tarkistetaan asukkaiden kannatus ja arvioidaan muutosten vaikutuksia. Toisaalta kaupunkisuunnittelu tekee muutoksia ilman palautteita ja nimilistoja, jos muutokselle on selkeät perusteet ja muutoksilla parannetaan yleistä järjestystä.  Kaupunkitekniikka vastaa tilapäisistä liikenteenohjauslaitteista mm. talvipysäköintirajoituksista ja siirtokehotusten merkitsemisestä sekä pysäköinninvalvonnasta.

  Nopeusrajoitukset ja niiden muutokset

  Nopeusrajoitukset ovat taajamassa merkitty taajamaliikennemerkeillä. Taajamanopeutta alempia nopeusrajoituksia käytetään yleensä tiiviillä asuinalueilla sekä koulujen ja päiväkotien yhteydessä. Lahti noudattaa kansallisia suosituksia ja ohjeistuksia nopeusrajoitusmuutosten suunnittelussa. Nopeusrajoituksia muutettaessa käytetään tarveharkintaa ennen suunnitelmien laatimista sekä kuullaan mahdollisuuksien mukaan sidosryhmiä muun muassa poliisia. Kaupunki valmistelee erityisesti hankekohtaisesti nopeusrajoitusten päivityksiä, koska yhden nopeusrajoitusmerkin muutoksella voi olla vaikutuksia useammalle kadulle. Tällöin nopeusrajoitusmerkkejä on yleensä tarve muuttaa useampi kuin yksittäinen merkki. Pientalovaltaisilla alueilla ilman erillisiä jalkakäytäviä käytetään tyypillisesti 30 km tunnissa olevia nopeusrajoituksia. Pihakadun, kävelykadun ja pyöräkadun liikennemerkit sallivat enimmäisnopeudeksi 20 km tunnissa olevan ajonopeuden, ja merkkeihin sisältyy myös muita olennaisia liikennesääntöjä, kuten pysäköintikielto sekä väistämisvelvollisuudet. Edellä mainittuja merkkejä näkee harvemmin katukuvassa ja niiden käyttö vaatii erityistä harkintaa.