Hyppää sisältöön

Tilastot

 • 120 611

  Asukasluku 31.8.2023

 • 13,7 %

  Työttömyysaste 31.7.2023

Tilastouutiset kertovat Lahdesta ja lahtelaisista. Aiheita ovat esimerkiksi väestö, työllisyys, elinvoima, hyvinvointi ja asuminen. Väestönmuutoksia ja työttömyyttä koskevat tiedotteet ilmestyvät kuukausittain. Tilastotietoa käytetään hyödyksi strategiatyössä ja päätöksenteossa.

Olemme uudistaneet tilastotuotantoa laatimalla havainnollisia PowerBI-raportteja tärkeimmistä aihealueista. PowerBI raportit ovat visuaalisesti havainnollisia ja interaktiivisia raportteja, joissa käyttäjä voi itse valita muuttujia ja näkymiä. Tilda-tilastotietojärjestelmä ei ole enää käytössä.  Tildan tiedot on siirretty PowerBi -raportteihin

Lahtea koskevia tilastoja löydät Tilastokeskuksen sivuilta. Voit myös pyytää tietoa haluamistasi tilastoista osoitteesta tilastopalvelut@lahti.fi

Väestö ja muuttoliike

Voit tarkastella väestönkehitykseen ja muuttoliikkeeseen liittyviä mittareita

 • Kokoamme kuukausittain tietoja kaupunkimme väestömuutoksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin ennakkotietoihin. Julkaisuista löytyy tietoja muun muassa väkiluvusta ja väestön kehityksestä.

  Väestökatsauksen seuranta

 • Lahden väestösuunnite kuvaa kaupungin odotettavissa olevaa ja tavoiteltua väestönkehitystä vuosina 2022-2045. Suunnite tehdään kahden vuoden välein. Väestösuunnite eroaa Tilastokeskuksen tuottamasta väestöennusteesta siten, että se sisältää tavoitteellisia elementtejä, joihin kunnan on itse mahdollista vaikuttaa.

  Väestösuunnite

 • Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoja perheistä. Näistä yleisimpiä tietoja on koottu alla olevaan Perheet-raporttiin. Voit tarkastella samalla 12 suurimman kaupungin ja koko maan tietoja. Lapsiperheellä tarkoitetaan perhettä, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi.

  Perheet

 • Tilastokeskus julkaisee vuosittain väestöstä tunnuslukuja, joihin kuuluvat muun muassa väestön kansallisuudet ja kielet.

  Kansallisuudet ja kielet

Elinvoima ja työllisyys

Voit tarkastella elinvoimaan ja työllisyyteen liittyviä mittareita

 • Tilastokeskus julkaisee kuukausittain tietoa työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsauksesta löytyy Lahden keskeisimmät työllisyysluvut ja tietoja työmarkkinoista sekä kuukausitasolla että erilaisina aikasarjoina. Kuntavertailussa on mukana 12 suurimman kaupungin työllisyysluvut.

  Työllisyyskatsaus

 • Elinvoimaseurannassa päivittyy kuukausittain tietoja kaupunkimme elinvoimasta: yrityksistä, työllisyydestä, työpaikoista, matkailusta ja väestöstä.

  Elinvoimaseuranta

 • Muuttajat -seurantaraportissa on tiivistetysti elinvoimatietoja Lahden muuttovetovoimasta sekä muuttaneiden taustatiedoista kielen, iän, toiminnan ja koulutuksen mukaan.

  Muuttajat

 • Tutkimus ja kehittäminen -raportissa on Tilastokeskuksen julkistamaa maakuntatasoista tietoa T&K-menoista ja -henkilöstöstä. Tunnuslukuja on suhteutettu maakuntien väkilukuihin vertailun helpottamiseksi.

  Tutkimus ja kehittäminen

 • Tilastokeskus julkaisee vuosittain Työssäkäyntitilaston, jossa on tietoja työllisistä, työpaikoista ja pendelöinnistä. Pendelöinti tarkoittaa työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Julkaisusta löytyy tietoja Lahdessa työssäkäyvistä sekä Lahdesta työssäkäynnistä pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen.

  Pendelöintiseuranta

 • Tilastokeskus julkaisee vuosittain kunnista avainlukuja, jotka kertovat monipuolisesti kuntien elinvoiman kehityksestä. Tähän raporttiin on koottu Lahden sekä 12 suurimman kaupungin ja koko maan avainluvut.

  Kuntien avainluvut

Elinympäristö

Voit tarkastella asumiseen ja ympäristöön liittyviä mittareita

Terveys ja hyvinvointi

Voit tarkastella terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittareita

 • Kouluterveyskyselyn 2021 koontiraportissa on selailtavissa Lahden keskeisimmät tulokset. Tulosten pohjalta on nostettu lapsille ja nuorille ilon- sekä huolenaiheita. Lahden tuloksia vertaillaan 12 suurimman kaupungin, koko Suomen keskitason sekä Päijät-Hämeen kuntien tuloksiin.

  Kouluterveyskysely 2021 – tulosten koonti

 • Hyvinvointikertomus on kaupungin hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin väline. Siinä kuvataan laajasti kunnan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi siinä kuvataan kunnan palveluissa toteutetut keskeiset toimenpiteet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

  Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

   

 • Hyvinvointisuunnitelma toimii kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän työn suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä.

  Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

  Indikaattorien avulla mitataan ja seurataan hyvinvoinnin kehitystä. Niiden osoittama tieto auttaa havaitsemaan myönteisiä ja kielteisiä kehityssuuntia sekä kohdentamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä.

  Lahtelaisten hyvinvoinnin kehitys indikaattoreiden valossa

  Lahtelaisten hyvinvoinnin kehitys vuosilta 2021-2024 julkaistaan vuonna 2025.

Suuralueet ja tilastoalueet

Lahti on jaettu yhdeksään suuralueeseen ja 169 tilastoalueeseen, joiden avulla tilastotietoja voidaan tarkastella kuntatasolla erisuuruisilla alueilla. Tietoja käytetään mm. palvelualueiden palvelujen ja toimintojen suunnittelussa sekä erilaisissa tilastollisissa tarkasteluissa.

 

Lahden kaupunki jakaantuu yhdeksään suuralueeseen.

Ohita upotus

Yhteystiedot