Hyppää sisältöön

Hiilinielut ja kompensaatiot

Lahden hiilineutraalius tarkoittaa, että vähennämme alueella tuotettuja päästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jäljelle jäävät päästöt sitoutuvat alueen hiilinieluihin tai hyvitetään.

Hiilinieluja ovat esimerkiksi metsät, vesistöt sekä kosteikot. Lahdessa ylivoimaisesti suurin nielu ovat metsät, joista hieman alle neljäsosa, eli noin 7000 hehtaaria, on kaupungin omistuksessa. Hiilinielu kerää ja varastoi hiilidioksidia ilmakehästä.

Ihmisen toiminnalla on vaikutusta hiilinielujen kokoon ja säilymiseen. Metsät toimivat myös tärkeinä hiilivarastoina, ja pohjoisissa metsissä erityisesti maaperän hiilivarasto on merkittävä.

Vaikka päästövähennykset ovat ensisijaisen tärkeitä, muodostava hiilinielut ja -varastot tärkeän osan Lahden hiilineutraaliustavoitteesta. Kaupunki tekee hiilinieluja ja -varastoja vahvistavia tekoja itse omistamillaan alueilla.  Toimintaan tarvitaan mukaan suuri joukko muita maanomistajia, jotta koko Lahden maantieteellisen alueen hiilinielut vahvistuvat.

Kompensaatiot osana hiilineutraaliustyötä

Kompensaatioilla pyritään hyvittämään jo toteutuneita päästöjä tukemalla rahallisesti päästöjä vähentäviä tai hiilen sidontaa lisääviä hankkeita. Tavoite on, että Lahden alueen metsien ja kaupunkiympäristön viherrakenteen hiilinieluvaikutus kattaa merkittävän osan päästöjen kompensointitarpeesta. Tällöin erillisiä kompensaatiokeinoja tarvittaisiin vähemmän.

Tieto hiilinielujen laskennasta ja mahdollisuuksista paikallisten kompensaatiokeinojen käyttämiseen lisääntyy koko ajan. Lahti on mukana kehitystyössä, jossa pyritään luomaan paikallinen kompensaatiomalli, jossa tuottaja, ostaja ja hyöty olisivat Lahden alueella. Kehitystyötä tehdään sekä omana työnä että Kuntanielu-nimisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ilmasto-ohjelmassa tavoitteena hiilinielujen ja kompensaatioiden osalta ovat

  1. Lahden alueen metsien ja kaupunkiympäristön viherrakenteen hiilinieluvaikutus kattaa merkittävän osan päästöjen kompensointitarpeesta
  2. Maankäytön muutokset eivät aiheuta nettohiilipäästöjä (hiilen päästöt ja sidonta ovat tasapainossa)
  3. Hiiltä varastoiva ja sitova rakentaminen alueella lisääntyy

Tavoitteiden toteutumista mitataan sekä hiilitaseen että kaupungin kompensaatioon käyttämien eurojen kautta. Ilmasto-ohjelmaan on kirjattu 19 eri toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamista varten. Mukana on uusien työkalujen ja laskentojen sekä paikallisen kompensaatiomallin kehittämistä ja käyttöönottoa.

Lahti on Mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Kuntanielu-hankkeessa, jolla edistetään kuntien mahdollisuuksia hyödyntää maankäytön hiilinieluja ilmastotyössään.

Lue myös

Metsät apuna Lahden hiilineutraaliustavoitteessa

Lisätiedot

Aihealueet