Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 22.2.2021

Henkilöstöpoliittiset linjaukset, maahanmuutto-ohjelma ja lausunto liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöpoliittiset linjaukset. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa kuntalaisille laadukkaat ja tarvetta vastaavat palvelut, mahdollistaa palvelustrategian mukaiset henkilöstöresurssit, kannustaa henkilöstöä hyviin suorituksiin, yhdessä kehittämiseen sekä säilyttää henkilöstön työ- ja toimintakyky.

Henkilöstöpoliittiset linjaukset ohjaavat operatiivista toimintaa ja muodostuvat seitsemästä osa-alueesta: johtaminen ja esimiestyö, henkilöstösuunnittelu, henkilöstön saatavuus, palkitseminen, osaaminen, työturvallisuus- ja työterveystoiminta ja edellä mainittujen osa-alueiden kautta rakentuvaan luottamukseen, yhteistyöhön ja joustavuuteen.

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmalla tuetaan alueen kehitystä

Maahanmuutto-ohjelma 2021–2025 on eri toimijoiden näkemys siitä, millä keinoin maahanmuuttotyö tukee alueen kasvua ja kehittämistä. Lisäksi sen avulla halutaan vahvistaa alueelle kotoutumista. Keskeisiksi ilmiöiksi maahanmuutto-ohjelmassa nousevat maahanmuuttajien heikko työllisyystilanne sekä alueen veto- ja pitovoiman vahvistaminen.

Maahanmuutto-ohjelman tavoitteet ovat edistää työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa, lisätä työllisyyttä, parantaa kuntien välistä yhteistyötä ja monipuolisia palveluja kotoutumisen tukemisessa, edistää maahanmuuttoa koskevan keskustelukulttuurin muutosta ja kantaa vastuu humanitaarisesta maahanmuutosta.

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Lahden kaupunki nostaa lausunnossaan esille keskeisen sijainnin, itäiset ratayhteydet, MAL-sopimuksen ja yhteisrahoitusmallin.

Lahti nostaa esille rataratkaisut ja kaupunkien tasapuolisen kohtelun

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot; henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan.

§ 81 Edustajien valitseminen PHHYKY:n yhtymäkokoukseen 8.3.

Kaupunginhallitus päätti nimetä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen edustajiksi Pekka Komun (varalle Reijo Savurinne), Erkki Niemisen (varalle Alettin Basboga), Jari Salosen, Helena Salakan, Leena Kaartisen (varalle Sonja Falk), Markku Karjulan (varalle Jari Rissanen) ja Antti Holopaisen (varalle Vuokko Kautto). Jari Salosta ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi.

Aihealueet