Hyppää sisältöön

Rakentamisen suunnittelu

Rakentamisen suunnittelua ja suunnittelijoita koskevat määräykset löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta

Suunnitelmat

Hyvän rakentamisen työkaluja ovat suunnittelu ja rakennuspiirustukset. Suunniteluun kannattaa panostaa aikaa ja ammattitaitoa, koska sillä on ratkaiseva merkitys lopputulokseen. Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija.

Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Piirustusten on oltava merkinnöiltään ja esitystavaltaan riittävän laadukkaat. Ympäristöministeriön asetuksessa ja ohjeessa määrätään, että piirustusten tulee olla esitystavaltaan selkeät ja noudattaa yleisesti käytössä olevaan hyvää piirustustapaa. Niissä säädetään kuinka piirustukset tulee laatia.
Suunnitelmien laatiminen kannattaa jättää rakennusalan suunnittelijalle. Ammattilaisella piirustusten vaatimukset ovat tiedossa ja suunnitelmien laatiminen käy rutiinilla.

Suunnittelijat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suun­nitellaan ja rakennetaan säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää aikaisempaa lakia yksityiskohtaisempia rakennussuunnittelua koskevia säännöksiä. Niiden ja rakennusaikaista valvontaa koskevien tiukennettujen määräyksien tavoitteena on rakentami­sen laadun kehittäminen.

Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta

Lain vaatimuksen täyttyminen merkitsee sitoutumista pätevän henkilöstön käyttämiseen. Laissa edellytetään pääsuunnittelijaa, joka vastaa rakennuksen suunnittelussa sen kokonaisuudesta ja laadusta. Rakennuksen pääpiirustukset laatii rakennussuunnittelija. Rakennussuunnittelija toimii useimmissa rakennushankkeissa myös pääsuunnittelijana. Lisäksi on yleisesti useita erityisalan suunnittelijoita.

Pääsuunnittelijalta ja erityisalan suunnittelijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa. Vaihtoehtoisesti suunnittelijalla voi olla aikaisempi vastaava rakennusalan tutkinto ja työkokemusta.

Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitel­ma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän alan kokonaisuu­desta vastaavaksi suunnittelijaksi. Vastaavan suunnittelijan tulee allekirjoittaa kaikki suunnittelualansa piirustukset.

Erityissuunnitelmat

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä laadittavaksi rakennushankkeen laadun tai laajuuden vuoksi tarpeellisia erityissuunnitelmia. Yleisimpiä erityissuunnitelmia ovat rakenne- ja LVI-suunnitelmat.

Viranomainen voi määrätä erityissuunnitelmien laatimisesta rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana. Tapauskohtaisesti voidaan edellyttää myös muita erityissuunnitelmia, joita ovat esimerkiksi hulevesi- tai palokatkosuunnitelmat.

Suunnitelmat tulee laatia Ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen mukaisesti. Suunnitelmat tulee liittää sähköiselle luvalle. Suunnitelma pitää toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin ryhdytään suunnitelmaa koskevaan työvaiheeseen.