Hyppää sisältöön

Rakennusvalvonta

Kaupungin suositusten mukaan rakennusvalvonnan henkilökunta on monipaikkatöissä, joten suosittelemme tapaamisajan sopimista ennakkoon asiaa hoitavan viranomaisen kanssa. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu on vain puhelinpalveluna  puh. 050 398 5362 tai sähköpostina asiakaspalvelu.rakennusvalvonta@lahti.fi

Ruuhkaa rakennusvalvonnassa:
Rakennuslupien käsittelyt ovat ruuhkaantuneet ja käsittelyajat ovat pidentyneet normaalista. Pyydämme lupakyselyissä asioimaan sähköisten lupien ”ennakkokyselyt ja viestit”-kenttien kautta.

Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja loppuun saattamista.

Ajankohtaista

 • Pääkaupunkiseudun pks-korttiluettelon ohjeista OHJE ARK01 B ”Väestönsuojan määräytymisessä ja mitoituksessa huomioitavaa” on sovellettavissa myös Lahdessa.

 • Hyvä rakentamisen aikainen hulevesien hallinta on toimivan työmaan perusedellytys

  Rakentamisen aikaisilla hulevesillä tarkoitetaan työmaan pinnoilta sateen ja lumensulannan aikana kertyviä pintavesiä. Työmaalla hulevesien mukana johdetaan lisäksi eteenpäin myös paineellisesti maaperästä muodostuvaa tai pumpattavaa pohjavettä sekä työmaan toiminnoissa muodostuvia muita vesiä. Hyvällä hallinnalla varmistetaan, ettei rakentamisen aikaisista hulevesistä aiheudu haittaa itse työmaalle tai sen lähiympäristölle, vesistöille tai kaupunkiympäristön muille rakenteille kuten viemäriverkostoille ja pumppaamoille.

  Suunnitelma työmaan hulevesien hallinnasta tulee laatia rivitaloille ja sitä suuremmille kohteille. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Lahden kaupungin julkaiseman ohjeistuksen tarkoituksena on tarjota suunnittelijoille ja rakentajille taustatietoa, toimintatapoja ja menetelmiä työmaavesien hallintaan. Ohjeen laadinnassa on huomioitu Lahden kaupungin paikalliset erityispiirteet, ja siinä on esitetty suosituksia myös pientalokohteiden työmaavesien hallinnan toteuttamiseen.

  Työmaan hulevesien hallinnan suunnittelu kannattaa toteuttaa hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista

  Rakentamisen aikaisessa hulevesien hallinnassa hyödynnetään eroosion ehkäisyyn, hulevesien johtamiseen ja puhdistamiseen perustuvia menetelmiä ja käytänteitä, jotka valitaan työmaan paikallisten olosuhteiden perusteella. Useimmissa kohteissa hyvä hulevesien hallinnan taso on mahdollista saavuttaa edullisilla ja yksinkertaisilla perusmenetelmillä sekä -käytännöillä, kun ne on huomioitu riittävän aikaisessa vaiheessa ja niitä on sovellettu oikein.

  Ilman suunnitelmallista hulevesien hallintaa työmaat kärsivät usein voimakkaasta maapintojen ja avo-ojien eroosiosta, ja työmaalla kulkeutuvat hulevedet sisältävät huomattavia määriä kiintoainetta ja muita rakennustoimintaan liittyviä jätteitä ja epäpuhtauksia. Kiintoainepitoisten hulevesien kulkeutuminen aiheuttaa välittömiä ja välillisiä haittoja ja kustannuksia niin työmaalla kuin ympäröivässä kaupunkirakenteessakin mm. rumpujen ja avouomien täyttymisen sekä lisääntyneiden tulvariskien muodossa. Rakennustyömaiden käsittelemättömät hulevedet kuormittavat myös lähivesistöjä aiheuttaen haittaa niiden luonnolle ja virkistyskäyttömahdollisuuksille.

  Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaohjeistus

  Lisätietoja antavat tarvittaessa kaupungin hulevesi-insinööri sekä valvontainsinöörit.

 • Jätehuollon perusmaksun maksuperusteena on rakennuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus on rakennus- ja huoneistorekisteriin merkitty virallinen tieto. Jätemaksu määräytyy virheellisesti, mikäli rakennuksen tiedot eivät ole rekisterissä oikein.

  Hoida rakennusvalvonnan kanssa tiedot kuntoon seuraavissa tapauksissa

  Asuinrakennuksen toinen asuinkerros on rekisterissä erillinen asuinhuoneisto. Todellisuudessa yläkerta on jossain vaiheessa otettu omaan käyttöön ilman muutoslupaa, esimerkiksi vuokralaisten poistuttua.

  • Rekisteritietojen korjaamiseksi hae käyttötarkoituksen muutoslupa rakennusvalvonnalta.
  • Liitä nykytilanteeseen päivitetyt pääpiirustukset muutoslupahakemuksen mukaan.

  Piharakennus on rekisterissä asuinrakennus. Jossain vaiheessa rakennus on muutettu talousrakennukseksi ilman muutoslupaa.

  • Rekisteritietojen korjaamiseksi hae käyttötarkoituksen muutoslupa rakennusvalvonnalta.
  • Liitä nykytilanteeseen päivitetyt pääpiirustukset muutoslupahakemuksen mukaan.

  Rakennus on purettu. Rekisterissä rakennus kuitenkin säilyy, mikäli rakennusvalvonnalle ei ole toimitettu purkamislupahakemusta ja ilmoitettu purkutyötä suoritetuksi.

  • Rekisteritietojen korjaamiseksi hae purkamislupa rakennusvalvonnalta.
  • Jos purkamislupa jo on, ilmoita purkaminen suoritetuksi lupaehtojen mukaisesti.

  Käsittelyn nopeuttamiseksi käytäthän sähköistä lupahakemusta.

  Tee sähköinen lupahakemus rakennusvalvonnalle

  Voit myös asioida Lahti-Pisteellä, mikäli et pysty tekemään sähköistä hakemusta.

  Hoida jätehuoltoviranomaisen kanssa tiedot kuntoon, jos asuinrakennus on asumiskelvoton

  Rakennus on asumiskelvoton. Rekisterissä se kuitenkin säilyy asuinrakennuksena, kunnes rakennuksen asumiskelvottomuus osoitetaan asiantuntijalausunnolla.

  • Hae jätehuollon perusmaksun poistamista jätehuoltoviranomaiselta. Hanki vaadittavat todisteet liitteeksi hakemukseen.
  • Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omaavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunnolla käyttökelvottomuudesta. Asumiskelvottomuuden voi todistaa myös sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (RTA) lausunnolla.
  • Jätehuoltoviranomainen tekee päätöksen määräaikaisena. Ilman vaadittuja liitteitä päätös tulee olemaan kielteinen. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi

  Voit myös asioida Lahti-Pisteellä, mikäli et pysty tekemään sähköistä hakemusta.

 • Rakennus- ja ympäristölupalautakunta on 6.9.2022 suositellut rakennusvalvontaa laatimaan rakennusjärjestyksen soveltamisohjeen aurinkokeräinten asentamiseksi omakoti- ja paritaloissa sekä vapaa-ajan rakennuksissa.

  Rakennusjärjestyksen soveltamisohje

  Toimenpidelupaa ei tarvita omakoti- ja paritaloissa sekä vapaa-ajan rakennuksissa aurinkokeräimen asentamiseksi, mikäli lappeensuunteinen aurinkokeräin asennetaan yhdelle lappeelle. Lupa tarvitaan kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkailla tai suojelluilla alueilla tai suojelluissa rakennuksissa.

  Ohje rakennuksiin, joihin ei edellytetä toimenpidelupaa aurinkopaneeleille

  Aurinkopaneelien asennuksessa huomioitava

  • kattoturvatuotteiden (kattotikkaat, lumiesteet) määräysten mukaisuus
  • tiedottaminen naapureille
  • vastuullinen järjestelmän toimittaja
  • paloturvallinen alusrakenne
  • aurinkovoimala-kyltti teknisessä tilassa AC-turvakytkimen vieressä
 • Sähköautojen latauspisteiden asentaminen rakennusluvan mukaisille autopaikoille ei vaadi rakennusvalvonnan lupaa. Ennen latauspisteiden rakentamista kiinteistön haltijan onkin syytä varmistaa, että tontilla olevat autopaikat ovat myönnetyn rakennusluvan mukaisia.

  Autopaikan rakentamisesta ja siihen liittyvistä vastuista tulee sopia taloyhtiön tai tontin haltijan kanssa.

  Luvattomille autopaikoille sähkölatauspisteitä ei saa asentaa. Jos yhtiö haluaa latauspisteillä varustettuja uusia autopaikkoja tontilla olevien luvallisten autopaikkojen lisäksi, pitää rakennusvalvonnalta hakea toimenpidelupa.

  Sähköautojen latauspiste katsotaan aina autopaikaksi. Jos tontin asemakaava kieltää autopaikkojen sijoittamisen pihamaalle, pihalle ei voi sijoittaa myöskään sähköautojen latauspisteitä.

 • Lahden rakennusvalvonta palvelee rakentajia lähes täysipainoisesti myös koronaepidemian aikana. Lupa-arkkitehdit käsittelevät ja myöntävät rakennusluvat. Lupakäsittelyyn liittyvät kokoukset järjestetään etäkokouksina (teams/skype). Lupa-asioista sovitaan suoraan lupa-arkkitehtien kanssa sähköpostitse tai puhelimitse soittoaikoina. Aikavaraukset voi tehdä myös rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta
  numerosta 050 398 5362.

  Koronaepidemian aikana emme tee katselmus- tai valvontakäyntejä karanteenissa olevien koteihin.

Lupasihteerit

Lupakäsittelijät

Lupakäsittelijän tavoittaa varmimmin sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)lahti.fi tai puhelinaikana maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.00 – 10.00. Lupakäsittelijöiden aluejako ja yhteystiedot:

 • Markku Sivonen

  Rakennuslupapäällikkö

  1) Keski-Lahti 2) Kartano 3) Paavola 4) Niemi
 • Heli Alho

  Rakennuslupa-arkkitehti

  9) Pesäkallio 10) Kytölä 11) Viuha 12) Kunnas 13) Ahtiala 14) Koiskala 15) Myllypohja 16) Möysä 17) Järvenpää 18) Kolava 19) Kujala
 • Miika Lindgren

  Rakennuslupa-arkkitehti

  5) Kiveriö 6) Kivimaa 7) Mukkula 8) Kilpiäinen 20) Kerinkallio 21) Ämmälä 22) Renkomäki 23) Nikkilä 24) Laune 25) Asemantausta 26) Sopenkorpi 27) Hennala 34) Villähde, valtatie 12 eteläpuoli 35) Nastola, valtatie 12 eteläpuoli 36) Uusikylä, valtatie 12 eteläpuoli
 • Armi Patrikainen

  Kaupunkikuva-arkkitehti

  Keskustan toimenpideluvat Rakennettu kulttuuriympäristö
 • Jukka Vesanen

  Rakennuslupa-arkkitehti

  28) Jokimaa 29) Okeroinen 30) Kärpänen 31) Pirttiharju 32) Salpausselkä 33) Jalkaranta 34) Villähde, valtatie 12 pohjoispuoli 35) Nastola, valtatie 12 pohjoispuoli 36) Uusikylä, valtatie 12 pohjoispuoli 37) Seesta 38) Ruuhijärvi 39) Immilä 40) Pyhäntaka
 • Jaana Hovatov

  Lupakäsittelijä

  Rakennusrasite- ja yhteisjärjestelypäätökset, aloittamisoikeuspäätökset ja vakuudet, jatkoaikaluvat