Hyppää sisältöön

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan henkilökunta tekee monipaikkatyötä. Varaa tapaamisaika ennakkoon asiaa hoitavan viranomaisen kanssa.

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelua saat puhelinpalveluna  p. 050 398 5362 tai sähköpostitse asiakaspalvelu.rakennusvalvonta@lahti.fi. Paikan päällä voit asioida Lahti-Pisteessä sen aukioloaikoina myös rakennusvalvonnan asioissa.

Lupakyselyissä pyydämme käyttämään sähköisten luvan ”ennakkokyselyt ja viestit”-kenttää.

Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja loppuun saattamista.

Rakennusjärjestys uudistuu

Lahden rakennusjärjestystä päivitetään vastaamaan 1.1.2025 voimaan tulevaa rakentamislakia. Muutosten tarkoituksena on keventää rakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä lupaprosesseja. Tutustu päivitysprosessiin ja vaikuta!

Tutustu rakentamislakiin ja rakennusjärjestykseen

Ajankohtaista

 • Vantaalla sattunut parveketurma on nostanut esiin kysymyksiä parvekkeiden turvallisuudesta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tutkii tapausta. Epäillään, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi tai sen kiinnitykset ovat pettäneet ja nainen on pudonnut.

  Rakenteilla olevat talot

  Jatkossa rakennusvalvonta edellyttää rakenteilla olevissa hankkeissa selvitystä parvekelasien ja niiden kiinnikkeiden kestävyydestä. Lasirakenteilla varustettuja parvekkeita, terasseja tai muita vastaavia rakenteita, ei saa ottaa käyttöön ennen kuin ne ovat määräysten mukaiset ja turvalliseksi todetut.

  Rakennushankkeeseen ryhtyvän, vastaavan työnjohtajan ja rakennesuunnittelijan tulee varmistaa lasi- ja muita kaiderakenteita koskevien vaatimusten täyttyminen rakennushankkeessaan.

  Rakennusvalvonta edellyttää edellä mainituista kaiteista laseineen rakennesuunnittelijan lausuntoa, että asia on kunnossa. Tarvittaessa rakennusvalvonta voi edellyttää ulkopuolista tarkastusta MRL 150 c §:ssä säädetyn mukaisesti. Lisätietoja toimintatavoista saa kyseisen kohteen valvontainsinööriltä.

  Olemassa olevat rakennukset

  Jos asukkailla tai taloyhtiöllä herää epäilys parvekekaiteiden turvallisuudesta, voi taloyhtiö, tai muu rakennuksen haltija, hankkia ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään asiaa. Lasikaiteiden lisäksi myös mm. kaiteiden vanhenemisen takia voi olla perusteltua tarkastuttaa kaiteet.

  Maankäyttö ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Rakennuksen kunnossapitovastuu on rakennuksen omistajalla. Tämä koskee myös parvekkeita ja niiden kaiteita.

  Olemassa olevien rakennusten osalta mahdollisista toimenpiteistä ja suosituksista tiedotetaan viranomaisten toimesta erikseen. Poliisin ja Tukesin tiedotteen mukaan Tukes käynnistää valvontahankkeen, jolla pyritään selvittämään onnettomuuskaidetta vastaavien suunnitteluratkaisujen yleisyyttä.

  Lisätietoja saa rakennustarkastaja Juhani Piriseltä, p. 044 482 0808.

  Lisätietoja myös ympäristöministeriön kotisivuilla.

 • Rakennusluvan voimassa ollessa tulee tilata rakennusluvan mukainen loppukatselmus

  Mikäli lupa on rauennut ja loppukatselmus on pitämättä, tulee hakea uusi rakennuslupa rauenneen luvan tilalle. Jos kohteessa on kaikki asiat loppukatselmusta vaille kunnossa, voi rakennusvalvontaviranomainen harkita tapauskohtaisesti katselmuksen suorittamista ilman luvan hakemista. Mikäli kohde on keskeneräinen tai kohteessa on tehty luvasta poikkeavia oleellisia muutoksia, uusi lupa tulee hakea. Huomaathan, että lupaviranomainen ei voi välttämättä myöntää haettua lupaa. Uudesta luvasta tai suoritetusta katselmuksesta peritään maksu kulloinkin voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

  Rakennuksen käyttöönoton edellytyksenä on käyttöönottokatselmuksen eli osittaisen loppukatselmuksen tekeminen

  Mikäli kohteessa ei ole pidetty käyttöönottokatselmusta, ja kohteessa silti asutaan, on asuminen luvatonta. Tällaisessa tilanteessa tulee olla välittömästi yhteydessä rakennusvalvontaan. Rakennusvalvontaviranomainen käsittelee asian tapauskohtaisesti. Tarvittaessa voidaan ryhtyä hallintopakkotoimiin asiantilan korjaamiseksi.

 • Hyvä rakentamisen aikainen hulevesien hallinta on toimivan työmaan perusedellytys

  Rakentamisen aikaisilla hulevesillä tarkoitetaan työmaan pinnoilta sateen ja lumensulannan aikana kertyviä pintavesiä. Työmaalla hulevesien mukana johdetaan lisäksi eteenpäin myös paineellisesti maaperästä muodostuvaa tai pumpattavaa pohjavettä sekä työmaan toiminnoissa muodostuvia muita vesiä. Hyvällä hallinnalla varmistetaan, ettei rakentamisen aikaisista hulevesistä aiheudu haittaa itse työmaalle tai sen lähiympäristölle, vesistöille tai kaupunkiympäristön muille rakenteille kuten viemäriverkostoille ja pumppaamoille.

  Suunnitelma työmaan hulevesien hallinnasta tulee laatia rivitaloille ja sitä suuremmille kohteille. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Lahden kaupungin julkaiseman ohjeistuksen tarkoituksena on tarjota suunnittelijoille ja rakentajille taustatietoa, toimintatapoja ja menetelmiä työmaavesien hallintaan. Ohjeen laadinnassa on huomioitu Lahden kaupungin paikalliset erityispiirteet, ja siinä on esitetty suosituksia myös pientalokohteiden työmaavesien hallinnan toteuttamiseen.

  Työmaan hulevesien hallinnan suunnittelu kannattaa toteuttaa hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista

  Rakentamisen aikaisessa hulevesien hallinnassa hyödynnetään eroosion ehkäisyyn, hulevesien johtamiseen ja puhdistamiseen perustuvia menetelmiä ja käytänteitä, jotka valitaan työmaan paikallisten olosuhteiden perusteella. Useimmissa kohteissa hyvä hulevesien hallinnan taso on mahdollista saavuttaa edullisilla ja yksinkertaisilla perusmenetelmillä sekä -käytännöillä, kun ne on huomioitu riittävän aikaisessa vaiheessa ja niitä on sovellettu oikein.

  Ilman suunnitelmallista hulevesien hallintaa työmaat kärsivät usein voimakkaasta maapintojen ja avo-ojien eroosiosta, ja työmaalla kulkeutuvat hulevedet sisältävät huomattavia määriä kiintoainetta ja muita rakennustoimintaan liittyviä jätteitä ja epäpuhtauksia. Kiintoainepitoisten hulevesien kulkeutuminen aiheuttaa välittömiä ja välillisiä haittoja ja kustannuksia niin työmaalla kuin ympäröivässä kaupunkirakenteessakin mm. rumpujen ja avouomien täyttymisen sekä lisääntyneiden tulvariskien muodossa. Rakennustyömaiden käsittelemättömät hulevedet kuormittavat myös lähivesistöjä aiheuttaen haittaa niiden luonnolle ja virkistyskäyttömahdollisuuksille.

  Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaohjeistus

  Lisätietoja antavat tarvittaessa kaupungin hulevesi-insinööri sekä valvontainsinöörit.

 • Jätehuollon perusmaksun maksuperusteena on rakennuksen käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus on rakennus- ja huoneistorekisteriin merkitty virallinen tieto. Jätemaksu määräytyy virheellisesti, mikäli rakennuksen tiedot eivät ole rekisterissä oikein.

  Hoida rakennusvalvonnan kanssa tiedot kuntoon seuraavissa tapauksissa

  Asuinrakennuksen toinen asuinkerros on rekisterissä erillinen asuinhuoneisto. Todellisuudessa yläkerta on jossain vaiheessa otettu omaan käyttöön ilman muutoslupaa, esimerkiksi vuokralaisten poistuttua.

  • Rekisteritietojen korjaamiseksi hae käyttötarkoituksen muutoslupa rakennusvalvonnalta.
  • Liitä nykytilanteeseen päivitetyt pääpiirustukset muutoslupahakemuksen mukaan.

  Piharakennus on rekisterissä asuinrakennus. Jossain vaiheessa rakennus on muutettu talousrakennukseksi ilman muutoslupaa.

  • Rekisteritietojen korjaamiseksi hae käyttötarkoituksen muutoslupa rakennusvalvonnalta.
  • Liitä nykytilanteeseen päivitetyt pääpiirustukset muutoslupahakemuksen mukaan.

  Rakennus on purettu. Rekisterissä rakennus kuitenkin säilyy, mikäli rakennusvalvonnalle ei ole toimitettu purkamislupahakemusta ja ilmoitettu purkutyötä suoritetuksi.

  • Rekisteritietojen korjaamiseksi hae purkamislupa rakennusvalvonnalta.
  • Jos purkamislupa jo on, ilmoita purkaminen suoritetuksi lupaehtojen mukaisesti.

  Käsittelyn nopeuttamiseksi käytäthän sähköistä lupahakemusta.

  Tee sähköinen lupahakemus rakennusvalvonnalle

  Voit myös asioida Lahti-Pisteellä, mikäli et pysty tekemään sähköistä hakemusta.

  Hoida jätehuoltoviranomaisen kanssa tiedot kuntoon, jos asuinrakennus on asumiskelvoton

  Rakennus on asumiskelvoton. Rekisterissä se kuitenkin säilyy asuinrakennuksena, kunnes rakennuksen asumiskelvottomuus osoitetaan asiantuntijalausunnolla.

  • Hae jätehuollon perusmaksun poistamista jätehuoltoviranomaiselta. Hanki vaadittavat todisteet liitteeksi hakemukseen.
  • Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omaavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunnolla käyttökelvottomuudesta. Asumiskelvottomuuden voi todistaa myös sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (RTA) lausunnolla.
  • Jätehuoltoviranomainen tekee päätöksen määräaikaisena. Ilman vaadittuja liitteitä päätös tulee olemaan kielteinen. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi

  Voit myös asioida Lahti-Pisteellä, mikäli et pysty tekemään sähköistä hakemusta.

 • Rakennus- ja ympäristölupalautakunta on 6.9.2022 suositellut rakennusvalvontaa laatimaan rakennusjärjestyksen soveltamisohjeen aurinkokeräinten asentamiseksi omakoti- ja paritaloissa sekä vapaa-ajan rakennuksissa.

  Rakennusjärjestyksen soveltamisohje

  Toimenpidelupaa ei tarvita omakoti- ja paritaloissa sekä vapaa-ajan rakennuksissa aurinkokeräimen asentamiseksi, mikäli lappeensuunteinen aurinkokeräin asennetaan yhdelle lappeelle. Lupa tarvitaan kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkailla tai suojelluilla alueilla tai suojelluissa rakennuksissa.

  Ohje rakennuksiin, joihin ei edellytetä toimenpidelupaa aurinkopaneeleille

  Aurinkopaneelien asennuksessa huomioitava

  • kattoturvatuotteiden (kattotikkaat, lumiesteet) määräysten mukaisuus
  • tiedottaminen naapureille
  • vastuullinen järjestelmän toimittaja
  • paloturvallinen alusrakenne
  • aurinkovoimala-kyltti teknisessä tilassa AC-turvakytkimen vieressä
 • Sähköautojen latauspisteiden asentaminen rakennusluvan mukaisille autopaikoille ei vaadi rakennusvalvonnan lupaa. Ennen latauspisteiden rakentamista kiinteistön haltijan onkin syytä varmistaa, että tontilla olevat autopaikat ovat myönnetyn rakennusluvan mukaisia.

  Autopaikan rakentamisesta ja siihen liittyvistä vastuista tulee sopia taloyhtiön tai tontin haltijan kanssa.

  Luvattomille autopaikoille sähkölatauspisteitä ei saa asentaa. Jos yhtiö haluaa latauspisteillä varustettuja uusia autopaikkoja tontilla olevien luvallisten autopaikkojen lisäksi, pitää rakennusvalvonnalta hakea toimenpidelupa.

  Sähköautojen latauspiste katsotaan aina autopaikaksi. Jos tontin asemakaava kieltää autopaikkojen sijoittamisen pihamaalle, pihalle ei voi sijoittaa myöskään sähköautojen latauspisteitä.

 • Lahden Rakennusvalvonnan linjaus muutokselle:

  • rakennuslupa käyttötarkoituksen muutoksesta, jos esim. kattilatila muuttuu asuintilaksi (lupa-arkkitehdit)
  • toimenpidelupa valittaessa maalämpö (vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, Lvi-insinööri Juha Lindqvist)
  • toimenpidelupa, jos lämmitysjärjestelmämuutos edellyttää vesiputkituksia (Lvi-insinööri Juha Lindqvist)

   

  Vaikka muutos ei vaatisi rakennusvalvonnan lupaa, tulee huomioida:

  • tilan ilmanvaihto
  • lattiakaivo tulppaus
  • pintojen puhdistus
  • öljysäiliön puhdistus ja toimittaminen ympäristöviranomaisen ohjein kierrätykseen tai jäteasemalle
  • ilmoitus pelastuslaitokselle muutoksesta
  • dokumentointi muutoksesta rakennuksen omiin tietoihin

  Rakennusvalvonnan lupaviranomaisten yhteystiedot: etunimi.sukunimi@lahti.fi

   

  Linkkejä:

Lupasihteerit