Hyppää sisältöön

Omakotitontit

Kevään uudet omakotitontit sekä huhtikuun vapaasti haettavat omakotitontit ovat haettavissa ma 8.4. klo 9:00 – ti 30.4. klo 15:00 sähköisessä hakupalvelussa.

Siskonkatu 9 – tontti myydään Huutokaupat.com-sivustolla kevään aikana.

Vapaat tontit

Lahden kaupunki luovuttaa hakuun uusia omakotitontteja vuosittain keväisin huhtikuussa ja syksyisin lokakuussa. Nämä tontit kaupunki luovuttaa vain yksityisille rakentajille, ei yrityksille.

Lisäksi kaupungilla on vapaasti kuukausittain haettavia omakotitontteja. Nämä tontit ovat jääneet jakamatta kevään tai syksyn hakukierroksella tai palautuneet varauksesta tai vuokrauksesta.

Aikamatkan tonttien rakennettavuusselvitykset

Lahden kaupunki on teettänyt Renkomäen Aikamatkan alueen länsiosan kortteleilla 21034-21039 ja 21041-21043 maaperätutkimukset ja rakennettavuusselvitykset. Alkuvuodesta 2022 Aikamatkan alueen koilliskulmassa tapahtuneen paineellisen pohjaveden purkautumisen takia kaupunki teetti em. kortteleilla lisäselvitykset rakennettavuudesta.

 • Hakeminen

  Tontteja suositellaan haettavan sähköisen hakupalvelun kautta. Tontteja voi myös hakea tulostettavalla hakemuslomakkeella, jonka löydät liitteestä sekä Lahti-Pisteestä. Hakemus tulee palauttaa Lahti-Pisteeseen.

  Jos hakija hakee useampaa tonttia samassa haussa, tulee tontit laittaa ensisijaisuusjärjestykseen.

  Kaupunki voi hylätä vääriä tietoja sisältävän hakemuksen.

  Tontin saaja

  Kaupunki luovuttaa tontit varattavaksi hakemusten perusteella harkintansa mukaan ottaen huomioon hakijoiden asunnontarpeen. Etusijalle ovat hakijat, jotka eivät ole saaneet kaupungilta tonttia kymmenen (10) hakua edeltäneen vuoden aikana. Yksityiset hakijat ovat etusijalla yrityksiin nähden. Mikäli harkinnan jälkeen tontin saajaehdokkaita on kaksi tai useampi, arpoo kaupunki tontin saajan näiden em. hakijoiden kesken. Yksityisille henkilöille myönnetään rakennettavaksi yksi tontti kerrallaan. 

 • Kaupunki luovuttaa tontin aluksi varattavaksi. Varausajan pituus on vähintään kuusi (6) kuukautta.

  Kaupunki laskuttaa tonttivarauksesta 500 euron varausmaksun. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, katsotaan varaajan luopuneen tontista. Varausmaksun eräpäivään ei ole mahdollista saada lisää maksuaikaa. Kaupunki ei hyvitä varausmaksua tontin vuokraamisen yhteydessä, varauksen peruuntuessa tai rauetessa.

  Tonttipaketti

  Varausmaksua vastaan kaupunki lähettää varaajalleTonttipaketin, joka sisältää tontin suunnittelussa ja rakennusluvan hakemisessa tarvittavan oheismateriaalin (mm. tonttikartta, kaavaote ja ohjeet rakennusluvan hakemiseksi). Varausmaksu sisältää myös tontin vuokrasopimuksen laatimisen.

  Tonttivaraus ei sido varaajaa. Varauksesta voi vapaasti luopua. Tonttivaraus ei oikeuta toimenpiteisiin tai tarvikkeiden varastointiin tontilla. Varausaikana tontilla saa suorittaa maaperätutkimuksia. Tontin varaaja/vuokraaja ei saa toiminnallaan häiritä alueella mahdollisesti suoritettavaa katujen ja kunnallistekniikan rakentamista.

  Vuokrasopimuksen teko

  Jos tontin varaaja päättää varausaikana ottaa tontin itselleen rakennettavaksi, tulee varaajan ottaa yhteyttä tonttitoimistoon maanvuokrasopimuksen laatimiseksi. Sopimuksen toimitusaika on noin 2 viikkoa. Maanvuokrasopimus tehdään 50 vuodeksi.

  teky.tonttitoimisto@lahti.fi

  Maankäyttövalmistelija Heidi Hakala 044 483 1674

  Kiinteistösihteeri Kirsi Huurrevirta 044 416 3965

 • Rakennuslupaa voi hakea, kun tontti on vuokrattu. Luvan käsittely kestää keskimäärin viisi viikkoa. Lisätietoja lupamenettelystä ja tarvittavista asiakirjoista saa rakennusvalvonnasta.

  Tontinkäyttösuunnitelma

  Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) tavoitteena on alueiden käytön ja rakentamisen järjestäminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle ja turvalliselle elinympäristölle ja viihtyisälle kaupunkiympäristölle. Tämän tavoitteen täyttämiseksi Lahden kaupungin tontinluovutusmenettelyssä sekä yksityisiltä hankituilta rakentamattomilta pientalotonteilta edellytetään tontinkäyttösuunnitelman laatimista ennen rakennusluvan käsittelyyn ottamista. Hyväksytty tontinkäyttösuunnitelma liitetään myöhemmin rakennuslupahakemukseen. Lisätietoa tontinkäyttösuunnitelmasta.

  Maaperätutkimukset

  Tontin rakentaja vastaa kustannuksellaan rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvistä maaperätutkimuksista sekä rakennusten perustamistavasta.

  Tontilla suoritettavat maansiirtotyöt kuuluvat tontin vuokralaiselle.

  Kunnallistekniikan liittymät

  Vuokratontti pitää liittää kunnallistekniikkaan, johon kuuluu vesi-, viemäri-, sadevesi- (Aquan liittymisohjeet) ja sähköliittymät (Lahti Energian liittymisohjeet). Tontille rakennettava rakennus voidaan liittää ja valmiissa rakennuksessa käyttää kaukolämpö-, aluelämpö- tai maakaasuverkkoa.

 • Tontin vuokraajan tulee kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta tai maanvuokrasopimuksessa mainitusta rakentamistoimenpiteiden aloittamispäivämäärästä lukien rakentaa tontille asuinrakennus siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa osittaisen loppukatselmuksen, jossa rakennus hyväksytään käyttöön otettavaksi.

  Tontin rakentamista ohjaavat kaavatiedot ja mahdolliset rakentamistapaohjeet löytyvät kutakin aluetta tai sen osaa käsitteleviltä www-sivuilta.​

 • Vuokratun tontin saa ostaa omakseen luovutushetken ehdoilla kolme vuotta vuokra-ajan alkamisesta tai tontin rakentamistoimenpiteiden sallitusta aloittamispäivämäärästä lukien edellyttäen, että tonttiin kohdistuva maanvuokrasopimuksessa mainittu rakentamisvelvoite on täytetty.

  Kolmen vuoden määräajan jälkeen tontin kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä olevan tonttihinnan mukaan. Omakotitonttien vyöhykehintakartan vyöhykkeillä voi sijaita erityishinnoiteltuja tontteja, joten yksittäisen tontin hinta tulee varmistaa kaupungin tonttitoimistosta teky.tonttitoimisto@lahti.fi.

  Tontin kauppahinnan lisäksi kaupunki perii kaupan yhteydessä ostajalta tontin lohkomiskustannukset. Lisäksi kaupunki laskuttaa kaupan teon jälkeen ostajalta kaupanvahvistuspalkkion 128 €

 • Tontin vuokraoikeuden voi vapaasti siirtää (esim. myydä tai lahjoittaa) kolmannelle osapuolelle, kun tontin rakentamisvelvollisuus on täytetty maanvuokrasopimuksen ehtojen edellyttämällä tavalla.

  Vuokraoikeuden siirronsaajan tulee kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokraoikeuden siirtoasiakirjan (esim. vuokraoikeuden kauppakirja, lahjakirja) allekirjoittamispäivämäärästä lukien ilmoittaa siirrosta kaupungille sähköpostisoitteeseen teky.tonttitoimisto@lahti.fi. Ilmoitukseen tulee liittää jäljennös siirtoasiakirjasta.

  Jos siirronsaaja ei ole ilmoittanut vuokraoikeuden siirrosta em. määräajassa, laskuttaa kaupunki siirronsaajalta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisen sopimussakon.

  Siirrosta ilmoittaminen on tärkeää, jotta vuokran laskutustiedot pysyvät ajan tasalla ja vuokraoikeuden haltija on tavoitettavissa nopeastikin (esim. hätätapaus). Vuokraoikeuden siirtoasiakirjaan pitää selvästi merkitä päivämäärä, mistä lähtien siirronsaaja vastaa tontin vuokrasta.

  Maankäyttövalmistelija Anne-Mari Paaso-Rantala
  044 416 3172, Anne-Mari.Paaso-Rantala@lahti.fi

 • Vuokratessaan omakotitontteja yrityksille kaupunki edellyttää vuokralaiselta vuokraoikeuden kiinnittämistä kaupungille parhaalle etusijalle vuokranmaksun ym. vuokrasopimuksen velvoitteiden toteuttamisen vakuudeksi.

  Yrityksen myydessä vuokraoikeuden rakennuksineen yksityiselle voi kaupunki poistaa kiinnityksen (panttikirjan).

  Maankäyttöinsinööri Petri Solonen
  050 398 5396, Petri.Solonen@lahti.fi

Yhteystiedot

 

Tonttitoimiston sähköpostiosoite: teky.tonttitoimisto@lahti.fi