Hyppää sisältöön

Ilmoituksenvarainen toiminta

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee huoneistoja tai toimintoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä ja toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita.

Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on haettava rakennuslupa tai selvitettävä rakennusvalvonnasta, soveltuuko suunniteltu huoneisto aiottuun käyttötarkoitukseen. Toiminnan sijoittamiselle suunniteltuun huoneistoon täytyy olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä.

Terveydensuojelulain 13 § mukainen ilmoitus on toimitettava viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai toiminnanharjoittajan vaihtumista Lahden ympäristöterveyteen seuraavista toiminnoista:

  • majoitusliike
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila
  • yleinen sauna
  • päiväkoti, kerho, nuorisotila
  • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö (tehostettu tai ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö, lastenkoti)
  • vastaanottokeskus
  • solarium, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
  • vedenjakelualue: toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

Lahden ympäristöterveys tarkastaa toimitetun ilmoituksen ja lähettää toiminnanharjoittajalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä ja tekee tarvittaessa 45 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen. Toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista koskevan ilmoituksen käsittely on maksullista. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen ilmoitettu toiminta tulee suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Tarkastuksia ilmoitettuihin kohteisiin suoritetaan valvontasuunnitelman mukaisesti määräajoin sekä tarvittaessa esimerkiksi asiakasvalituksen tai kohteessa ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi.

Omavalvonta

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintaansa liittyvät terveysriskit ja seurata niihin vaikuttavia tekijöitä sekä estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan. Tätä kutsutaan omavalvonnaksi. Omavalvontaan sisältyy lisäksi terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien mahdollisten ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen sekä näiden dokumenttien säilyttäminen.

Toimijan on suositeltavaa laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jossa kuvataan toiminta, toiminnassa syntyvät riskitekijät sekä niiden ennaltaehkäisyä. Valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa esittää terveydensuojeluviranomaiselle, miten toimintaan vaikuttavat terveysriskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä toiminnassaan.

Omavalvontasuunnitelma tulisi olla toimipaikassa kaikkien käytettävissä ja sitä tulisi hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Lisätietoa omavalvonnasta löydät linkistä.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisten toimintojen tilavaatimuksista saat sivun linkeistä sekä ottamalla yhteyttä Ympäristöterveyteen. Lomakkeet löytyvät kohdasta Ympäristöterveyden lomakkeet.