Hyppää sisältöön

Talousvesi

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä.

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousveden laadulle on asetettu terveysperusteisesti sekä laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. Talousveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia (1352/2015 ja 401/2001).

Lahdessa ympäristöterveys valvoo säännöllisesti vesilaitoksen toimittaman talousveden laatua sekä talousvettä, jota käytetään osana julkista tai kaupallista toimintaa. Vesilaitos Lahti Aqua Oy suorittaa omatarkkailua jakeluun lähtevästä vedestä.

Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä aineita (kemikaalit) sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Jos verkostoveden laadussa havaitaan poikkeamia, tulee ottaa yhteyttä Lahti Aqua Oy:n ympärivuorokautiseen päivystykseen. Mikäli verkosto- tai kaivoveden epäillään aiheuttavan terveyshaittaa, tulee ottaa yhteyttä Lahden ympäristöterveyteen.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 § mukaisesti talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Terveydensuojelulain 18 a § mukaan toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 13 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta 13 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m3 vuorokaudessa.

Kaivovesi

Jos talousvesi otetaan kiinteistöllä sijaitsevasta kaivosta, on veden laadun seuranta kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa hyväksytyssä vesilaboratoriossa kolmen vuoden välein, vaikkei haju- tai makuhaittoja vedessä havaittaisikaan. Laboratorioon on hyvä olla yhteydessä etukäteen näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi, jos on syytä epäillä veden aiheuttavan terveyshaittaa.