Hyppää sisältöön

Oppilaan arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja. Arvioinnilla kerrotaan, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet. Koulutyö evästää lapsia ja nuoria tulevaisuutta varten.

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. On tärkeää, että oppilasta kannustetaan, kehitetään hänen itsearvioinnin taitojaan ja ohjataan hänen opiskeluaan kotona ja koulussa. Lukuvuoden päätteeksi jokainen oppilas saa arvioinnin lukuvuoden aikana suoritetuista opinnoista.

Arvioinnin periaatteita ja yhteisiä käytänteitä ohjaa arvioinnin oppaan materiaali ja arviointivälineet. Opas palvelee koulujen henkilökuntaa, lahtelaisia huoltajia ja kaikkia koulusta tai oppimisen arvioinnista kiinnostuneita.

Oppilaan arvioinnista saa lisätietoa oppilaan omaan koulun opettajilta tai rehtorilta.

  • Opetushallitus on laatinut kouluille kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Kriteerit ovat käytössä heti elokuusta 2021. Ensimmäiset uusien kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan keväällä 2022 peruskoulunsa päättäville oppilaille.

    Perusopetuksen uusilla päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat keskenään entistä vertailukelpoisempia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat toisen asteen opintoihin. Oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudistus käynnistyi viime lukuvuonna kuntien ja koulujen arvioinnin käytänteiden yhtenäistämisellä.

    Päättöarvioinnin kriteerit avaavat oppimisen edistymistä ja osaamista. Lahden perusopetus on lisäksi tuottanut opettajille arviointityön tukimateriaalia.

    Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Oppilasta arvioidaan sen osaamisen perusteella, mitä hän on osoittanut vuosiluokilla 7–9. Uusissa päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan, mitä osaamista oppilaalta edellytetään arvosanan 5, 7, 8 tai 9 saamiseksi.

Lisätietoja