Hyppää sisältöön

Vaalit

Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Suomen vaalijärjestelmä on henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä, jossa yhdellä numerolla äänestetään sekä henkilöä että puoluetta pois lukien presidentinvaali.

Yleisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että äänioikeus on riippuvainen vain sellaisista edellytyksistä, jotka kansalaisilla yleensä on. Esimerkiksi äänioikeudelle eduskuntavaaleissa on vain kaksi edellytystä: 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus.

Yhtäläisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen oikeus vaikuttaa vaalin tulokseen eli sama äänimäärä. Yleisissä vaaleissa kullakin äänestäjällä on käytettävissään yksi ääni.

Oikeusministeriö vastaa vaalilainsäädännön valmistelusta sekä vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021.

 • Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.

 • Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.

 • Laitosäänestys toimitetaan Lahden kaupungissa olevissa sairaaloissa ja muissa kaupunginhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä keskiviikkona 26.5.2021.

  Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

 • Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

  Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  Omaishoitaja on:

  • tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen;
  • asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja
  • on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Omaishoitajan äänestämisestä kotiäänestyksen yhteydessä on myös ilmoitettava määräajassa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen kotiäänestyksestä voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

  Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16. (ilmoituksen on oltava perillä keskusvaalilautakunnalle toimitettuna ennen mainittua määräaikaa).

  Kirjallinen ilmoittautuminen voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta. Ilmoituksesta tulee ilmetä äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero.

  Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.

  Lomaketta on saatavissa Lahden Kaupungintalon kirjaamosta os. Harjukatu 31, Lahti-Pisteestä os. Kauppakeskus Trio, 2.krs Aleksanterinkatu 18 tai Vaalit.fi-sivustolla.

  Lahden kaupungin osalta kirjallinen ilmoitus on toimitettava Lahden keskusvaalilautakunnalle, os. PL 202, 15101 LAHTI. Puhelimitse ilmoittautuminen puh. 03 814 2699 tai 03 814 2698.