Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 30.11.2020

Keskustan liikennesuunnitelma 2030 etenee valtuustoon. Satamaraitin asemakaava hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy keskustan maankäyttöä ja liikenteen kehittämistoimia ohjaavan Keskustavision 2030. Kaupunginvaltuusto päättää liikennesuunnitelmasta 14.12.2020. Teknisen ja ympäristölautakunta päätöksestä otto-oikeutta käytti kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho. Kaupunginhallituksen äänestyksessä (6-5) lautakunnan palautusesityksen kannalle asettuivat jäsenet Falk, Vahter, Rostedt, Putula ja Lehto.

Keskustan liikennesuunnitelmassa kaupungin keskustan kehäkadun muodostaa Mannerheiminkatu-Vuoksenkatu-Saimaankatu-Lahdenkatu-Hollolankatu -reitti. Kehän sisäpuolisia katuja kehitetään kävelypainotteisina.

Kaupunginhallitus teki keskustan liikennesuunnitelmaan useita tarkennuksia. Keskustan yrityksiltä ja elinkeinoelämältä pyydetään lausunnot ensi keväänä ja tehdään yrityskohtaiset arviot vaikutuksista. Kaupunginhallitus myös edellyttää, ettei keskustan saavutettavuutta ei heikennetä, ja suunnittelussa huomioidaan joulukuussa 2020 avattavan eteläisen kehätien vaikutukset liikennemääriin.

Satamaraitin asemakaava

Kaupunginhallitus hyväksyi Kartanon, satamaraitin ja uimalan asemakaavan muutoksen. Kaavan keskeinen tavoite on mahdollistaa Teivaan koti- ja vierasvenesataman sekä Satamaraitin nykyisten ja uusien vapaa-ajan palvelujen kehittäminen. Lisäksi turvataan Vesijärveä kiertävän rantaraitin yhtenäisyys ja jatkuvuus.

Vierasvenesataman huoltorakennuksille osoitetaan rakennusoikeutta Satamaraitin varteen. Satamatoimen suunnitelmissa on rakentaa poikittaislaituri nykyiselle paikalle sivukiinnityksen sijaan ja mahdollistaa enemmän vierasvenepaikkoja alueelle.

Asemakaavamuutos mahdollistaa myös uusien saunapalvelujen ja kelluvan allasrakenteen rakentamisen sekä pienten kioskimaisten rakennelmien Satamaraitin varteen.

Lahti hakee mukaan uuteen työelämähankkeeseen

Kaupunginhallitus hyväksyi KUNTO – uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään -hankkeen.

Työelämähankkeen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien työttömien työnhakijoiden työkykyä ja työllistymistä. Lahdessa kohteena ovat erityisesti alle 30-vuotiaat nuoret.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa Euroopan ympäristöpääkaupunkiin sosiaalisesti kestävä työllisyyden toimintamalli, joka vastaa Lahden seudun vakaviin sosiaalisiin ja työllisyyden haasteisiin.

Hanke kytketään osaksi Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilua, joka käynnistyy vuonna 2021. Rahoitusta haetaan Hämeen ELY-keskuksen ESR, Euroopan sosiaalirahaston hankehaussa. Hanke toteutetaan 1.4.2021- 31.3.2023.

Kaupunki vaihtaa henkilöstötietojärjestelmää

Kaupunginhallitus päätti luopua SAP-HR -järjestelmän käytöstä. Vuodesta 2013 käytössä olleen SAP-HR järjestelmän toiminta ei ole vastannut järjestelmälle asetettuja tavoitteita. Käytettävyydestä tehdyissä henkilöstökyselyissä SAP HR -järjestelmä ei ole saanut hyviä arvosanoja.

Uuden järjestelmän hankinnan aikataulu tarkentuu käynnistettävän henkilöstötietojärjestelmä -projektin yhteydessä.

Hallintosääntöön muutoksia

Kaupunginvaltuusto luopui 9.11.2020 kokouksessaan pormestarimallista ja kehotti kaupunginhallitusta valmistelemaan tarvittavat muutokset nykyiseen hallintosääntöön. Pormestarimallia valmistellut johtamisjärjestelmätoimikunta käsitteli työssään useita luottamushenkilöorganisaatioon liittyviä muutoksia, jotka eivät olleet riippuvaisia pormestarimallista.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle osallisuuden- ja hyvinvoinnin jaoston lakkauttamista ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan muuttamista hyvinvoinnin ja vapaa-ajanlautakunnaksi, samalla sen tehtäviin lisätään lakkautettavan jaoston tehtäviä. Hallintosääntöesityksessä Tekninen ja ympäristölautakunnan nimi muutetaan kaupunkiympäristölautakunnaksi.

Hallintosäännöstä poistetaan Nastolan aluejohtokunta ja tilalle tulee valtuuston 9.11.2020 kokouksessaan hyväksymä osallisuus- ja lähidemokratiamalli.

Lukiokoulutus siirretään elinvoima- ja työllisyysjaoston alaisuuteen ja samalla jaostolle annetaan vastuu myös muusta toisen asteen koulutuksesta sekä maahanmuuttoasioista.

Kaupunkiorganisaatiota uudistetaan lähinnä konsernihallintoa. Tarkemmat muutokset henkilöstöorganisaatioon tehdään kaupunginhallituksen ja lautakuntien hyväksymissä toimintasäännöissä.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia:

§ 326 Lahden keskustan liikenteen ja liikkumisen tavoitetila 2030

Keskustan liikennesuunnitelma etenee valtuustoon

§ 329 Hallintosäännön muuttaminen 1.6.21 alkaen

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten että sivistyslautakunnan, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenmääräksi tuli 11-12, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenmääräksi 9 eikä sinne nimetä kaupunginhallituksen edustajaa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti Pekka Komun (sdp) muutosehdotuksen pohjalta, että hallituksen varapuheenjohtajille ei jatkossa ennakkoon nimetä jaostoa vaan asiasta sovitaan neuvotteluissa vaalien jälkeen.

Jaostojen jäsenten lukumäärä on 5+1 jäsentä eli viisi kaupunginhallituksesta ja yksi hallituksen ulkopuolelta parlamentaarisen pohjan laajentamiseksi. Tästä asiasta äänestettiin: kaupunginjohtajan pohjan kannalla Lehto ja Komun muutosehdotuksen kannalla Komu, Basboga, Laakso, Falk, Mäntylä, Putula, Vahter, Rostedt, Hilden

Valtuuston varapuheenjohtajat ovat myös jatkossa puhe- ja läsnäolo-oikeudella läsnä jaostojen kokouksissa.

§ 330- 331 Edustajien nimeäminen ja ohjeet edustajille PHHKYn yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus nimesi Pekka Komun (vara Savurinne), Erkki Niemisen (Alettin Basboga), Jari Salosen, Helena Salakan, Leena Kaartisen (Sonja Falk), Markku Karjulan (Jari Rissanen) ja Antti Holopaisen (Vuokko Kautto). Jari Salosta ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään ohjeiden § 29 osalta:

”Yhtymäkokous merkitsee hankkeen etenemisen tiedoksi. Hankesuunnittelu voidaan käynnistää edellyttäen, että hankkeen valmistelu etenee vaiheittain. Kunkin suunnitteluvaiheen jälkeen esitys hankkeen jatkamisesta ja rahoituksesta tuodaan työvaliokunnan käsiteltäväksi sekä hallituksen ja yhtymäkokouksen päätettäväksi.”

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ohjeistaa edustaja Komu tekemään seuraavan yhtymäkokousaloitteen:

Lahden kaupunginhallitus päättää esittää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukselle, että yhtymän alueella tarjotaan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille asukkaille. Kaupunginhallitus suosittaa kaikkia Lahden yhtymäkokousedustajia allekirjoittamaan aloitteen.

Aihealueet