Hyppää sisältöön

Hulevedet

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- ja sulamisvesiä. Rakennuksen kannalta on tärkeää, että hulevedet johdetaan asianmukaisesti pois rakennuksen vierestä. Näin vältytään mahdollisilta kosteusvaurioilta ja homeongelmilta. Hulevesien käsittelyä ohjataan kaupungin rakennusjärjestyksessä ja hulevesiohjelmassa.

Rakennuksen perustusten suojaaminen

Uudisrakennuskohteissa perustukset yleensä salaojitetaan. Vanhojen rakennusten salaojituksessa sitä vastoin on usein puutteita. Kohteesta riippumatta pelkkä salaojitus ei kuitenkaan yksin riitä suojaamaan rakennusta.

Hulevedet tulee ohjata pois rakennuksen vierestä kallistamalla maan pinta rakennuksesta poispäin. Kallistusta tulisi olla seinästä poispäin kolmen metrin matkalla vähintään 15 cm. Kolmen metrin etäisyyteen ei ole aina mahdollista päästä, mutta maan pinnan tulisi silti aina kallistua selvästi rakennuksesta poispäin.

Katolta syöksytorvien kautta poistuva hulevesi johdetaan esimerkiksi kouruilla pois rakennuksen vierestä niin, ettei vesi pääse salaojajärjestelmään eikä perustuksiin.

Hulevesien käsittely ensisijaisesti imeyttämällä

Hulevesiä ei saa johtaa toisen tontille, ajoradalle, pyörätielle, jalkakäytävälle eikä katuojaan ilman maanomistajan lupaa. Lahden rakennusjärjestyksen ja hulevesiohjelman mukaan hulevedet ensisijaisesti imeytetään maahan omalla tontilla, mikäli se on mahdollista. Käsittelemällä hulevedet suoraan tonteilla vähennetään niiden vesistöihin kohdistamaa haitta-ainekuormitusta ja ehkäistään tulvahaittoja.

Ellei vesiä voida imeyttää esimerkiksi maaperäolosuhteista johtuen, niitä tulee viivyttää tontilla mahdollisimman pitkään ennen johtamista tontin ulkopuoliseen hulevesijärjestelmään. Hulevedet tulisi ensisijaisesti johtaa avo-ojista, painanteista, kosteikoista ja vastaavista rakenteista koostuvaan kunnan hulevesijärjestelmään vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärin sijaan. Kaupungin hulevesi-insinööri osoittaa kiinteistön läheisyydestä sen ja kunnan hulevesijärjestelmien rajakohdan, jossa liittyminen tapahtuu. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa hulevesijärjestelmänsä kunnossapidosta rajakohtaan asti.

Viranhaltija voi myös hakemuksesta myöntää tontin haltijalle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta kunnan hulevesijärjestelmään, mikäli hulevesien käsittely onnistuu kokonaan omalla tontilla ympäri vuoden. Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittymisestä tulee tehdä sopimus Lahti Aquan kanssa.