Hyppää sisältöön

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimus solmitaan silloin, kun asemakaava tai asemakaavamuutos laaditaan muulle kuin kaupungin itse omistamalle maalle ja asemakaavan laatimisesta tai sen muuttamisesta seuraa maanomistajalle merkittävää hyötyä. Maankäyttösopimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain 12a-lukuun.

Maankäyttösopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Samalla voidaan sopia myös esimerkiksi kaavan mukaisten katu- ja puistoalueiden luovuttamisesta kaupungille.

Yhdyskuntarakentamisen kustannuksilla tarkoitetaan katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinnasta ja rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia.  Lisäksi voidaan ottaa huomioon mm. kunnalle kaava-alueen maaperän kunnostamisesta ja kaava-alueen välttämättömästä meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset.

Lahdessa  kaavamuutoksissa

Lahdessa maankäyttösopimuksia käytetään pääosin kaavamuutoksissa. Ensimmäiset asemakaavat laaditaan pääsääntöisesti kaupungin omistamalle maalle. Asemakaavamuutoksella voi alueen käyttötarkoitus tai rakennusoikeuden määrä muuttua. Muutoksen nostaessa kaavoitettavan alueen arvoa peritään maanomistajalta korvauksena lähtökohtaisesti puolet arvonnoususta. Summan tulee olla vähintään kaupungille aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannusten suuruinen, ellei hankkeella nähdä olevan myös yleistä hyötyä. Korvaus voi olla rahaa tai maa-alueita, usein näiden yhdistelmä.

Maankäyttösopimuksesta neuvotellaan jo kaavahankkeen alussa, mutta lopullisesti ehdoista voidaan sopia vasta, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Asemakaavan sisällöstä ei voida etukäteen sitovasti sopia maankäyttösopimuksella.

Maankäyttösopimuksia ei käytetä pienissä kaavamuutoksissa. Jos kaavamuutoksessa lisärakennusoikeutta tulee ainoastaan asuinrakentamiseen ja rakennusoikeuden lisäys on alle 500 kerrosneliömetriä.

Maankäyttösopimuksen tarpeesta tieto kaavan yhteydessä

Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä, yleensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Lahdessa kaavoitusohjelmaan on merkitty, mitkä kaavat edellyttävät maankäyttösopimusta.