Hyppää sisältöön

Kaavamuutos

Voit hakea asemakaavaa tai voimassa olevaan asemakaavaan muutosta, jos olet tilan tai tontin omistaja tai haltija. Muutosta haet kirjallisesti joko verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä kaupunginarkkitehtiin. Saat häneltä tarkempaa tietoa kaavamuutoksen edellytyksistä, kustannuksista, aikataulusta ja muista muutokseen liittyvistä asioista.

Asemakaavoituksen hinnasto

Tekninen ja ympäristölautakunta 8.12.2020 § 156

Asemakaavaa tai asemakaavan muutosta laadittaessa mahdollisten selvitysten maksamisesta sovitaan hakijan ja Kaupunkisuunnittelu -yksikön kesken tapauskohtaisesti. Kaavoitusmaksu laskutetaan asemakaavan tai asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. Asemakaavan muutoksen perusteella kunnallisteknisiin verkostoihin tarvittavien muutosten kustannuksista ja maksamisesta sovitaan tapauskohtaisesti kaavatyön yhteydessä.

Jos tontin/tonttien rajat muuttuvat asemakaavamuutoksen johdosta, on tehtävä tonttijako tai tonttijaon muutos sekä tontit lohkottava ja merkittävä kiinteistörekisteriin. Tonttijakoa haetaan asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistuttua erillisenä. Lohkomisesta ja kiinteistörekisteriin merkitsemisestä syntyy kustannuksia kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) § 59, § 73 ja § 54

  euroa (€)
  Aloitusmaksu:
  Ennen suunnittelutyön aloitusta järjestetään aloituskokous kaavamuutoksen
  hakijan/hakijoiden kanssa. Aloituskokouksen jälkeen laskutetaan aloitusmaksu,
  ja se tulee suorittaa aina ennen varsinaisen suunnittelutyön aloitusta.
  Aloitusmaksua ei palauteta, mutta se huomioidaan lopullisessa
  kaavoitusmaksussa. Aloitusmaksua ei palauteta, mikäli kaavamuutos
  peruutetaan hakijan toimesta. Kaavoituksen loppulasku lähetetään
  kaavamuutoksen hakijalle/hakijoille, kun kaava on lainvoimainen. Jos kaavassa
  tai kaavamuutoksessa on useampia hakijoita, kaavoitusmaksu jaetaan
  hakijoiden kesken.
  500
  Korkeintaan kaksi omakotitonttia käsittävät asemakaavan muutokset ja muut
  vähäiset asemakaavan muutokset, jotka eivät edellytä tonttijakoa tai tonttijaon
  muutosta.
  1700
  +kuulutuskustannukset 300
  Korkeintaan kaksi omakotitonttia käsittävät asemakaavan muutokset ja muut
  vähäiset asemakaavan muutokset sekä niihin liittyvä tonttijako tai tonttijaon
  muutos. Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä, peritään niiden toteutuneet
  kustannukset.
  2500
  +kuulutuskustannukset 300
  +selvityskustannukset
  Asuinkerrostalotonttien tai rivitalotonttien asemakaavat sekä useita
  omakotitontteja käsittävät asemakaavat sekä vaikutukseltaan vähäiset liike- ja
  teollisuustonttien muutokset rakennusoikeuden lisäyksen ollessa alle 500 kerros-m2
  . Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä, peritään niiden toteutuneet
  kustannukset. Samoin kaavan yhteydessä tehtävästä tonttijaosta peritään taksan
  mukaiset kustannukset.
  3000
  +kuulutuskustannukset 300
  +selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  Asuinkerrostalotonttien tai rivitalotonttien asemakaavat, useita omakotitontteja
  käsittävät asemakaavat sekä asemakaavan muutokset, joissa rakennusoikeuden
  lisäys on 500 kerros-m2 tai enemmän. Kaavoituskustannukset peritään
  toteutuneiden kustannusten perusteella. Mikäli kaava edellyttää erillisiä
  selvityksiä, peritään niiden toteutuneet kustannukset. Samoin kaavan yhteydessä
  tehtävästä tonttijaosta peritään taksan mukaiset kustannukset.
  Maankäyttösopimukseen
  sisällytetään
  kaavoituskustannukset
  10 000–30 000
  +selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  Liiketonttien tai teollisuustonttien asemakaavat, muut korttelitason asemakaavat
  ja laajemman alueen kokonaisvaltaista suunnittelua edellyttävät asemakaavat ja
  asemakaavan muutokset. Kaavoituskustannukset peritään toteutuneiden
  kustannusten perusteella. Mikäli kaava edellyttää erillisiä selvityksiä peritään
  niiden toteutuneet kustannukset. Samoin kaavan yhteydessä tehtävästä
  tonttijaosta peritään taksan mukaiset kustannukset.
  Maankäyttösopimukseen
  sisällytetään
  kaavoituskustannukset
  10 000–30 000
  +selvityskustannukset
  +tonttijakokustannukset
  Ranta-asemakaavan käsittelystä (MRL § 73 ja § 59) peritään toteutuneet hallinto-, kuulutus-, postitus- ja kopiokustannukset, kuitenkin vähintään 1000 €. Mikäli kaavan yhteydessä tehdään tonttijako, peritään siitä taksan mukaiset kustannukset. Ranta-asemakaavan pohjakartan (MRL § 54) tarkastusmaksuna peritään perusmaksu 420 € ja sen lisäksi kultakin alkavalta 10 hehtaarilta 55 € / 10 ha sekä kultakin 500 hehtaariaylittävältä 100 hehtaarilta 50 € /100 ha. Mahdolliset täydennyskartoitukset laskutetaan erikseen.
  Erityistapaukset: Maankäyttösopimukseen sisällytettävät kaavoitus-, kuulutus- ja selvityskustannukset peritään toteutuneiden kustannusten perusteella.
  Hakijan perumasta asemakaava- tai asemakaavan muutostyöstä peritään hakijalta
  kaavan laatimisvaiheen mukaiset kustannukset. Osallistumis- ja
  arviointisuunnitelma, lähtötiedot ja alustava luonnos laadittu = 30 % kaavoituskustannuksista. Valmisteluvaiheen kuuleminen luonnoksen perusteella on
  suoritettu = 50 % kaavoituskustannuksista sekä erillisten selvitysten toteutuneet
  kustannukset. Kaavaehdotus liitteineen laadittu = 100 % kaavoituskustannuksista
  sekä erillisten selvitysten toteutuneet kustannukset. Lisäksi peritään luonnos- ja
  ehdotusvaiheen kuulutuskustannukset.
  Kaavan luonteen ja
  laatimisvaiheen mukaiset
  kustannukset
  +selvityskustannukset
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) § 137

  euroa (€)
  Suunnittelutarveratkaisusta perittävä korvaus500
  Naapurimaanomistajien kuuleminen38/kpl
  Rakennuspaikan naapurin selvittäminen hakijan pyynnöstä naapuria kohti25/kpl
  Kuulutuskustannukset, selvityskustannuksetToteutuneiden kustannusten
  mukaan
  Kielteinen päätös50 % taksasta
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) § 171

  euroa (€)
  Poikkeamispäätös asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava-alueella660
  Naapurimaanomistajien kuuleminen38/kpl
  Rakennuspaikan naapurin selvittäminen hakijan pyynnöstä naapuria kohti25/kpl
  Kuulutuskustannukset, selvityskustannuksetToteutuneiden kustannusten
  mukaan
  Kielteinen päätös50 % taksasta
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) § 59, § 78

  euroa (€)
  Asemakaavan yhteydessä tehtävä korkeintaan kahta muun käyttötarkoituksen
  kuin omakotitalon tonttia koskeva tonttijako tai sen muutos
  540
  Asemakaavan yhteydessä tehtävä korkeintaan kahta omakotitonttia koskeva
  tonttijako tai sen muutos asemakaavan yhteydessä sisältyy kaavoitusmaksuun
  Sisältyy kaavoitusmaksuun
  Asemakaavan yhteydessä tehtävän tonttijaon tai sen muutoksen koskiessa
  useampaa kuin kahta tonttia peritään jokaisesta seuraavasta tontista lisäksi
  150
  Asemakaavan tai asemakaavan muutoksen edellyttäessä maankäyttösopimusta
  tonttijako tai sen muutos sisältyy maankäyttösopimukseen
  Sisältyy maankäyttösopimukseen
  Erityistapauksissa käytetään työaikaveloitustaTyöaikaveloitus

Näin toimitat hakemuksen

Osoita kirjallinen hakemus Lahden kaupunkiympäristölautakunnalle ja toimita se sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@lahti.fi.
Hakemuksen voit täyttää ja lähettää sähköisesti ilman allekirjoitusta.

Voit myös viedä tai lähettää hakemuksen Palvelutorin Lahti-Pisteeseen. Tarkistathan aukioloajat verkosta tai soittamalla.

Lahti-Piste
Palvelutori, Kauppakeskus Trio
Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti
p. 03 814 2355
Lahti-Pisteen verkkosivu

Kysy lisää