Hyppää sisältöön

Osallistuminen kaavoitukseen

Kaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa eli niiden, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Asemakaavaa valmisteltaessa varataan kaava-alueella ja sen vaikutusalueella asuville ja työskenteleville, kiinteistöjen omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä suunnitelmasta.

Kaikki kaupunkiympäristön suunnittelun tapahtumat löydät täältä: www.lahti.fi/kympintapahtumat

Kerro näkemyksesi mahdollisimman aikaisin

Vuosittain julkaistava kaavoituskatsaus esittelee vireillä olevat kaavatyökohteet. Jokaisella kaavahankkeella  on myös oma verkkosivu, jossa voi seurata suunnittelun etenemistä.

Kaavoitukseen voi osallistua sen eri vaiheissa: esimerkiksi kommentoimalla ajankohtaisia kaavoja eli kaavaluonnoksia tai nähtävillä olevia kaavaehdotuksia. Voit osallistua suunnitelmia esitteleviin asukasiltoihin ja työpajoihin tai olla suoraan yhteydessä kaavahankkeista vastaaviin ihmisiin ja  kertoa mielipiteesi suunnitelmista. Oma näkemys kannattaa kertoa jo kaavatyön alkuvaiheessa.

Tietoa kaavatyön eri vaiheista ja osallistumisesta

  • Kaava tulee vireille kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta.
  • Vireilläolosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa tai erillisellä kuulutuksella.
  • Lähialueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille ilmoitetaan kirjeitse kaavahankkeesta.
  • Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta voit antaa palautetta kaavan laatijalle. Voit myös kommentoida alkavan kaavatyön tavoitteita ja tarjota oman paikallistietosi avuksi suunnittelutyöhön.
  • Aloitusvaiheessa voidaan järjestää asukasilta tai kävelykierros, jossa kaavatyötä esitellään tai työpaja yhteistä ideointia varten.
  • Jokaisella vireillä olevalla kaavatyöllä on oma verkkosivu, jossa tiedotetaan kaavatyön etenemisestä ja jonne lisätään suunnitteluun liittyvää aineistoa. Tutustu vireillä oleviin kaavatöihin.
  • Luonnosvaiheessa laaditaan idealuonnoksia, selvityksiä ja arvioidaan luonnoksen vaikutuksia.
  • Kaavatyön osallisten kanssa käydään neuvotteluja.
  • Kaavaluonnos on nähtävillä kaavatyön verkkosivulla, Palvelutorin Lahti-Pisteen Osallistumistila Kympissä ja kaavatyön alueen lähikirjastossa.
  • Kaavaluonnoksesta tai -luonnoksista voi kertoa mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti luonnosvaiheen kuulemisaikana, joka on vähintään 14 päivää. Yleiskaava on nähtävillä luonnosvaiheessa vähintään 30 päivää.
   Mielipide, maankäyttö- ja rakennuslaki MRL § 62
   Mielipide, maankäyttö- ja rakennusasetus MRA § 30
  • Mielipiteen voi lähettää sähköpostilla suoraan kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi). Voit myös ottaa yhteyttä kaavan laatijaan. Kirjallisena jätetyt mielipiteet viedään kaavatyön edetessä kaupunkiympäristölautakuntaan. Mielipiteet julkaistaan kyseisen kaavatyön verkkosivulla mielipiteen jättäjän tiedot peitettynä.
  • Luonnosvaiheessa suunnitelmia voidaan esitellä asukasillassa tai muussa tilaisuudessa. Kaavaa ideoidaan luonnosvaiheen aikana eteenpäin yhdessä osallisten kanssa.
  • Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus valitun kaavaluonnoksen pohjalta. Luonnoksesta kerrotut mielipiteet ja viranomaislausunnot otetaan huomioon laadittaessa kaavaehdotusta.
  • Asemakaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle, jonka päätöksellä kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Yleiskaavaehdotuksen asettaa nähtäville kaupunginhallitus.
  • Nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuksella Dynasty-tietopalvelussa,  Uusi Lahti -lehdessä ja tarvittaessa Nastola-lehdessä sekä kaavatyön verkkosivulla.
  • Kaavaehdotus on nähtävillä kaavatyön verkkosivulla, Palvelutorin Lahti-Pisteen Osallistumistila Kympissä ja kaavatyön alueen lähikirjastossa.
  • Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää kirjallinen muistutus.
   Muistutus, maankäyttö- ja rakennuslaki MRL § 65
   Muistutus, maankäyttö- ja rakennusasetus MRA § 27
  • Muistutus osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnalle ja sen voi toimittaa sähköpostitse ennen nähtävänäoloajan päättymistä Lahden kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi). Muistutuksen voi myös jättää Lahti-Pisteeseen.
  • Muistutuksiin annetaan perusteltu vastaus. Vastaukset on luettavissa kaavaehdotuksen ehdotusvaihetta seuraavan  hyväksymiskäsittelyn pöytäkirjasta. Muistutuksen tehneille lähetetään postitse ote pöytäkirjasta, mikäli osoite on ilmoitettu. Muistutukset julkaistaan kyseisen kaavatyön verkkosivulla muistutuksen jättäjän tiedot peitettynä.
  • Luonnosvaiheessa jätetyt mielipiteet on käsitelty ehdotusta valmisteltaessa. Mikäli kaavan sisällössä on vielä ehdotusvaiheessa huomautettavaa, pitää ehdotusvaiheessa jättää uudelleen muistutus.
  • Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta, muistutuksia ja vastineita. Tämän jälkeen kaavaehdotus siirtyy kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
  • Vaikutukseltaan vähäisen kaavan muutosehdotuksen hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.
  • Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston tai lautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana, joka on 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Dynasty-tietopalvelussa.
  • Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tutustu kaavoitukseen liittyviin termeihin

 • Ajantasa-asemakaava

  Ajantasa-asemakaava on karttayhdistelmä lainvoimaisista asemakaavoista koko kaupungin alueelta.

  Aluehallintovirasto (AVI)

  Aluehallintovirastot hoitavat lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lahti kuuluu Etelä-Suomen aluehallintoviraston alaisuuteen. Viraston vastuulle kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu ja ympäristön kestävästä käytöstä vastaaminen.

  APOLI Lahti

  Lahden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (APOLI Lahti) tarkoitus on parantaa rakennetun ympäristön laatua ja edistää ympäristön erityispiirteiden parempaa huomioimista. Ohjelmaan sisältyy vaatimus laadukkaasta ympäristöstä ja asukkaiden elämänlaadun parantamisesta sen avulla.

  Asemakaava

  Asemakaava on kaikista tarkin maankäytön suunnittelussa käytetty kaava, jolla kerrotaan yksityiskohtaisesti tietyn kunnan alueen käyttö. Asemakaavalla kerrotaan, mitä tietylle alueelle saa rakentaa.

  Asemakaavaehdotus

  Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaupunkiympäristölautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokaudeksi.

  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

  ELY-keskusten vastuulle kuuluvat muun muassa maankäytön, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus. Lahti kuuluu maankäytön ja alueiden käytön osalta Hämeen ELY-keskuksen piiriin ja liikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskuksen piiriin.

  Kaavahierarkia

  Kaavoituksessa noudatetaan kaavahierarkiaa eli ylemmän tason kaavat ohjaavat muiden tasojen kaavoitusta. Kaavamuotojen keskinäinen pätevyys on seuraava:
  1) Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
  2) Maakuntakaava
  3) Yleiskaava
  4) Asemakaava

  Kaavakartta

  Kaavakartalla tarkoitetaan kaavapiirrosta, jolla esitetään alueen maankäyttö.

  Kaavan laatija

  Kaavan laatijasta puhuttaessa tarkoitetaan Lahden kaupunkisuunnittelun yksikköä viranomaistahona tai yksittäistä kaavatyötä tekevää kaavoitusarkkitehtia tai kaavasuunnittelijaa.

  Kaavamerkintä

  Kaavamerkinnät on esitetty kaavakartalla symbolein tai numeroin. Ne kertovat, minkälaisia rajauksia tai määräyksiä alueelle rakentamiseen liittyy. Esimerkiksi rakennuskorkeus on merkitty kaavakarttaan roomalaisilla numeroilla (VI).

  Kaavarunko

  Joissakin tapauksissa asemakaavatyön pohjaksi laaditaan kaavarunko. Se antaa alustavan käsityksen tulevasta rakentamisesta. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kaava, eli se ei suoraan ohjaa rakentamista alueella.

  Kaavaselostus

  Kaavaselostukseen sisältyvät keskeiset tiedot kaavoitettavasta alueesta, suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista sekä tehdyistä selvityksistä. Lisäksi kaavaselostuksessa kerrotaan kaavan vaikutuksista ja suhteesta muihin kaavatasoihin.

  Kaavoitus

  Kaavoitus on maa-alueiden maankäytön suunnittelua. Tavoitteena on hyvän elinympäristön mahdollistaminen sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys.

  Kaavoituskatsaus

  Vuosittainen julkaisu, jossa kuvataan tiedossa olevat ja vireille tulevat kaavatyöt.

  Kaavoitusprosessi

  Kaavoitustyö alkaa selvityksistä ja etenee luonnosvaiheesta kaavaehdotukseen ja edelleen päätöksentekoon. Kaavatyöhön voi vaikuttaa prosessin eri vaiheissa.

  Kaupunkiympäristölautakunta (KYLA)

  Kaupunginvaltuuston asettama lautakunta, joka käsittelee kaava-asiat ehdotusvaiheessa ja hyväksyy vähäiset kaavanmuutokset. Lautakunta aiempi nimi oli tekninen ja ympäristölautakunta (TYLA).

  Kuulutus

  Kuulutuksilla ja ilmoituksilla tiedotetaan vireillä olevista ja ajankohtaisista asioista. Asemakaavaehdotusten nähtävilläolosta ja kaavoitukseen liittyvistä asukasilloista tiedotetaan Uusi Lahti- ja Nastola-lehdissä sekä Lahden kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla Palvelutorilla, Kauppakeskus Triossa (Aleksanterinkatu 18).

  Lainvoimaisuus

  Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston päätöksestä.

  Lausunto

  Viranomaistahot antavat kaavan luonnosvaiheessa lausunnon. Lausunnot pyydetään eri viranomaistahoilta, kuten ELY-keskukselta ja kaupunginmuseolta.

  Maakuntakaava

  Maakuntakaava ohjaa nimensä mukaisesti koko maakunnan maankäyttöä eli se ulottuu useamman kunnan alueelle. Siinä ei määritellä yksityiskohtaisia asioita vaan sovitetaan yhteen valtakunnallisia tavoitteita ja maakunnan tarpeita. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

  Maankäyttösopimus

  Maankäyttösopimus tehdään tarvittaessa kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä. Maankäyttösopimuksessa sovitaan kaavan toteuttamisen aikataulusta, yhteistyöstä sekä kustannusvastuista. Maankäyttösopimus voidaan tehdä vasta kaavaehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.

  Mielipide

  Osalliset voivat lausua kaavaluonnoksesta mielipiteensä luonnosvaiheen kuulemisaikana. Mielipide on kaavoittajalle palautetta laaditusta kaavaluonnoksesta ja se otetaan huomioon myöhemmin kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteen voi jättää kirjallisesti tai suullisesti.

  Muistutus

  Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus kaavatyön ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tehneille annetaan perusteltu vastaus, mikäli osoite on ilmoitettu.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan kaavoitushankkeen alkuvaiheessa. Siinä kerrotaan, miten vuorovaikutus järjestetään ja miten kaavan vaikutukset on tarkoitus arvioida. OAS:ssa kerrotaan hankkeen lähtökohdat, tehdyt selvitykset, tavoitteet, aikataulu ja suunnittelun vaihtoehdot sekä määritellään hankkeen osalliset.

  Osallinen

  Osallisia ovat kaikki ne ihmiset ja yhteisöt, joiden oloihin kaavoituksella vaikutetaan, esimerkiksi:
  – Kaavoitettavan alueen maanomistajat,
  – asukkaat ja alueella toimivat henkilöt, joiden elinoloihin kaava saattaa mainittavasti vaikuttaa,
  – ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

  Rakentamistapaohjeet

  Rakentamistapaohjeet tarkentavat alueelle laaditun asemakaavan tarkoitusta. Ohjeet kertovat esimerkiksi, millaisia materiaaleja ja värejä rakentaessa tulisi käyttää.

  Tontti

  Kaupungin maa-alueet on jaettu tontteihin, joihin kaavoituksella osoitetaan esimerkiksi asumista tai yritystoimintaa. Tontilla on rajat, pinta-ala ja rajattu rakennusoikeus. Tontit on merkitty kiinteistörekisteriin.

  Yleiskaava

  Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jossa osoitetaan eri väreillä alueiden pääasiallinen käyttö asemakaavoituksen pohjaksi. Yleiskaava perustuu kaupungin strategiaan, ja siinä pyritään hahmottamaan pitkälle tulevaisuuteen, miten kaupunki toimii kokonaisuutena.

  Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

  Ympäristövaikutusten arvioinnilla pyritään vähentämään tai estämään kaavahankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointiin voivat osallistua kaikki, joihin hanke vaikuttaa. Menettelyä valvoo ELY-keskus.