Hyppää sisältöön
osoiteviitat

Osoitteet ja nimistö

Asemakaavassa annetaan nimet kaupunginosille, kaduille, puistoille, toreille ja muille yleisille alueille. Haja-asutusalueella tiennimet vahvistetaan viranhaltijapäätöksellä. Osoitenumerot tonteille annetaan kiinteistönmuodostuksen yhteydessä, rakennuksille rakennusluvan hakuvaiheessa. Osoitteet ja nimistö pidetään ajan tasalla kaupungin osoitejärjestelmässä ja nimistörekisterissä.

Osoitteet annetaan asemakaavassa vahvistuneiden katu- ja tienimien mukaan. Osoitenumero määräytyy siten, että tien alusta katsoen vasemmalla puolella ovat parilliset numerot ja oikealla puolella parittomat. Haja-asutusalueella numerot määräytyvät kiinteistön etäisyyden perusteella, joka lasketaan tien alkupisteestä: osoitenumero saadaan, kun etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois.

Osoitemuutokset

Asemakaavamuutokset ja haja-asutusalueiden tiejärjestelyt voivat aiheuttaa muutoksia katu- tai tienimiin tai osoitenumerointiin. Muuttuvat osoitteet ja katunimet otetaan käyttöön asemakaavan toteuttamisen etenemisen mukaan tai uudet kun tiejärjestelyt otetaan käyttöön. Osoitemuutoksista tiedotetaan kiinteistönomistajille hyvissä ajoin ennen muutosten käyttöönottoa.

Tiedottaminen osoitteista

Kaupunki ilmoittaa tiedot osoitteista ja niiden muutoksista valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään (VTJ), jota hallinnoi Digi- ja väestötietovirasto (DVV).  VTJ:stä tiedot välittyvät eri toimijoille. Lisäksi suoraan kunnasta osoitemuutoksista ilmoitetaan pelastuslaitokselle, Postin osoitepalveluun, Lahti Energialle ja Lahti Aqualle.

Osoitteiden merkitseminen

Kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta. Nimikilven tarkoituksena on kertoa, mikä on kunnan tielle antama osoitenimi. Kadun tai muun liikenneväylän risteykseen tai liittymään ei ilman kunnan viranomaisen lupaa saa asettaa liikenneväylän nimeä tai liikenneväylän varrella olevaa kohdetta osoittavaa kilpeä. Maanteiden varrella noudatetaan kunnan ja yksityisteiden nimikilpien sijoittamisessa Väyläviraston ohjeita.

Osoitenumerokilvellä osoitetaan rakennuksen tai sen sisäänkäynnin osoitenumero kunnan osoitejärjestelmässä ja opastetaan liikennöimistä sekä hälytysajoa. Rakennuksen omistajan velvollisuus on asettaa ja ylläpitää kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Rakennuksen osoitenumeroita valvovat kuntien rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset.