Hyppää sisältöön

Nuorisotyö koulussa

Nuorisotyöntekijät ovat mukana nuorten arjessa päivälläkin. Lahden kaupungin jokaisella yläkoululla on koulunuorisotyöntekijä. Koulunuorisotyön tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään.

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Nuorisotyö koulussa on ennaltaehkäisevää, opetusryhmien kanssa tehtävää työtä. Keskiössä on yhteisöllisyyden edistäminen koulussa. Nuorisotyön menetelmien avulla edistetään ryhmässä toimimisen valmiuksia ja lisätään vastuullista vuorovaikutusta nuorten välillä. Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään.

Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria vapaamuotoisesti ilman ajanvarausta. Tarvittaessa koulunuorisotyöntekijä ohjaa nuoren harrastuksiin ja muiden ammattilaisten tai palveluiden piiriin.

Osallisuutta & kouluviihtyvyyttä

Koulunuorisotyöllä lisätään kouluviihtyvyyttä monin eri tavoin. Koulunuorisotyöntekijä tarjoaa nuorille positiivisia kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta esimerkiksi yhteistyössä oppilaskuntia ja tukioppilastoimintaa ohjaavien opettajien kanssa. Koulunuorisotyöntekijä innostaa nuoria järjestämään osallistavaa välituntitoimintaa. Toiminnalla lisätään aktiivisuutta sekä nuorten keskinäistä kanssakäymistä ja yhteistä tekemistä tavoitteena koulun me-hengen vahvistuminen.

Moniammatillista yhteistyötä & uusia työtapoja

Koulunuorisotyöntekijä on mukana kehittämässä ja kokeilemassa uudenlaisia työskentelytapoja. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi koulunuorisotyöntekijän ja kuraattorin sekä koulunuorisotyöntekijän ja opettajan välisestä parityöskentelystä pienryhmien kanssa ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta.

Menetelmäosaamista

Menetelmäosaaminen on yksi nuorisotyöntekijöiden vahvuuksista koulussa.  Ryhmäytysten, nivelvaiheyhteistyön, luokkatyöskentelyn, välitunti-, oppilaskunta-, tukioppilas-, leiri-, retki- ja pienryhmätoiminnan lisäksi nuorisotyö liittää opetukseen nuoren sosiaalisia valmiuksia ja arjen taitoja tukevia teematapahtumia. Aiheina ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus, mediakasvatus, itsenäinen rahankäyttö, seksuaaliterveys ja kestävä kehitys. Teemoja voidaan yhdistää myös vanhempainiltoihin, joihin oppilaatkin osallistuvat.