Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella

Viemäriverkoston ulottumattomissa olevilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä syntyvät jätevedet aiheuttavat ympäristökuormitusta ja hygieniariskejä. Käsittelemättömät jätevedet kuormittavat vesistöjä nykyisin noin neljä kertaa enemmän kuin vastaavan ihmismäärän jätevedet viemäriverkoston piirissä.

​Viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevilla haja-asutusalueen kiinteistöillä muodostuvat jätevedet tulee puhdistaa ennen niiden laskemista maastoon (Ympäristönsuojelulain luku 3 a). Jäteveden käsittelyvaatimuksista säädetään ns. hajajätevesiasetuksessa (Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Pilaantumiselle herkillä alueilla (mm. vesistöjen läheisyys ja pohjavesialueet) on tiukemmat puhdistusvaatimukset kuin muualla.

2004 ja sen jälkeen rakennetuilla kiinteistöillä jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää asetuksen vaatimukset heti. Vanhojen järjestelmien osalta puhdistusvaatimus tulee täyttyä 15.3.2018 mennessä. Vanhoista jätevesien käsittelyjärjestelmistä arviolta n. 40 % täyttää asetuksen vaatimukset, joten järjestelmän tarkastus ja usein myös saneeraus on tarpeen.

Poikkeaminen jätevesien puhdistusvaatimuksesta:

  • kiinteistöllä vakituisesti asuva kiinteistönomistaja, joka on syntynyt ennen 9.3.1943
  • mikäli jätevesijärjestelmän saneeraus on kustannuksiltaan tai tekniseltä vaativuudeltaan kohtuuton ja ympäristökuormitus on vähäinen, voidaan poikkeamista hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta

Yhteystiedot