Siirry suoraan sisältöön

Maalämpö pohjavesialueella

Maalämmön hyödyntämiseen liittyy Lahdessa rajoituksia, joiden tarkoitus on turvata vedenotto sekä varmistaa tiettyjen tunnelirakenteiden turvallisuus. Pohjavesialue ei itsessään ole este maalämmön hyödyntämiseen.
Geofoorumi.fi

​Lahdessa maalämpöä koskevia rajoituksia laadittaessa on lähdetty siitä, että maalämpöjärjestelmistä ei saa aiheutua vaaraa vedenotolle. Kohteen sijainti pohjavesialueella ei siten ole sellaisenaan este maalämmön hyödyntämiseen. Ohjeistus noudattaa Ympäristöministeriön vuonna 2013 laatimaa ohjeistusta.

Vedenottamoiden vedenottokaivoille on Lahdessa jätettävä vähintään 500 metrin suojavyöhyke, jolla maalämpöjärjestelmiä ei saa asentaa. Kukin hanke katsotaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja tietyillä, vedenoton kannalta erityisen herkillä alueilla, edellytetään suurempaa suojaetäisyyttä.

Vaakasuuntaisten lämmönkeruupiirien osalta rajoitus on tiukempi. Tällaisia järjestelmiä ei Lahdessa saa asentaa pohjaveden muodostumisalueelle lainkaan. Tämä tiukennus johtuu muodostumisalueiden maaperän erittäin hyvästä vedenjohtavuudesta, joka tekee tällaiset alueet erityisen haavoittuviksi pohjavettä pilaavien aineiden kannalta. Toisaalta lämmönkeruupiirit eivät yleensä myöskään teknisesti sovellu käytettäväksi muodostumisalueilla, joilla maaperä on pääosin soraa ja hiekkaa.

Lahdessa on kaksi syvälle kallioperään louhittua tunnelia, Lahti Aquan jätevedenpuhdistamot yhdistävä tunneli sekä Lahti Energian jäähdytysvesitunneli. Näille tunneleille on asetettu tunnelista mitattuna säteeltään sadan metrin suojavyöhyke, jolle ei saa asentaa energiakaivoja. Tällä varmistetaan, ettei tunneleiden läheisyyteen kairaamalla vaurioiteta tunneleiden rakennetta.

Maalämmön sijoittamisesta kiinteistölle on määrätty tarkemmin Lahden rakennusjärjestyksessä.