Hyppää sisältöön

Melu

Lahden meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2024–2028 luonnos on nähtävillä.

Lahden kaupungin tavoitteena on vähentää melulle altistuvien asukkaiden määrää, alentaa melutasoja koulujen ja päiväkotien kohdalla sekä säilyttää suhteellisen hiljaisia alueita. Nähtävillä olevassa meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksessa 2024–2028 on esitetty toimenpiteitä etupäässä katuliikenteen meluhaittojen torjumiseksi.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaluonnoksesta. Luonnos on kommentoitavana 31.5.2024 saakka. Mielipiteet pyydetään toimittamaan Lahden kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi tai postitse (Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti). Mielipiteessä on mainittava asianumero 476/2024.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu EU:n ympäristömeludirektiiviin ja ympäristönsuojelulakiin, ja se päivitetään viiden vuoden välein Lahden kaupungin meluselvityksen perusteella.

Lisätietoja suunnitelmaluonnoksesta antaa ympäristönsuojelutarkastajatarkastaja Johanna Saarola, p. 050 5594085 ja asemakaava-arkkitehti Markus Lehmuskoski, p. 050 3985113, etunimi.sukunimi@lahti.fi.

Lahden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnos 2024-2028

Melulla on vaikutuksia ihmisen terveyteen, ympäristön viihtyisyyteen, linnustoon ja muuhun eläimistöön. Autoliikenne on merkittävin ympäristömelun lähde. Melun häiritsevyys riippuu melun määrällisistä ominaisuuksista (voimakkuudesta, kestosta ja toistuvuudesta).

Lahden meluselvitys 2022 -raportti: Autoliikenne merkittävin ympäristömelun lähde Lahdessa

Lahden kaupunki on julkaissut meluselvityksen, joka kuvaa vuoden 2021 melutilannetta. Selvityksessä kuvataan maanteiden, katujen, rautateiden ja direktiivin edellyttämien teollisuuslaitosten melutasot. Selvitykset on laadittu EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisesti ja kansallisten säädösten mukaisesti.

EU:n direktiivin ja kansallisen ympäristönsuojelulain käyttämät laskentatavat ja melun tunnusluvut poikkeavat toisistaan, joten näiden kahden raportin sisältämät tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ympäristömeludirektiivin tavoitteena on saada EU:n jäsenmaiden melutilanteesta vertailukelpoista tietoa.

Selvitysten mukaan autoliikenne on merkittävin ympäristömelun lähde. Kansallisilla arvoilla laskettujen tulosten perusteella Lahden kaupungin 120 000 asukkaasta 26 800 (22,3 %) altistuu tieliikenteen melulle, jonka keskiäänitaso on päivällä yli 55 dB. Raideliikenteen aiheuttamalle melulle altistuu päivällä 1 000 (0,8 %) asukasta.

Liikenteen vähentäminen tai hidastaminen ovat merkittävimmät keinot laskea melutasoa. Muita merkittäviä tapoja vähentää asuinalueiden melua ovat kaavoitus ja maankäyttö, erilaiset meluesteet, suojavallit ja talojen rakentamisessa käytetty tekniikka, kuten melua eristävät seinät ja ikkunat.

Liite: Lahden kaupungin meluselvitys 2022

 

Lahden karttapalvelusta löytyvissä kartoissa on esitetty yhteismelu, eli katu-, tie-, raide- ja teollisuusmelu sekä yö- ja päiväaikaan:

Päivämelukartta

Yömelukartta

 • Vinkki: Alakulmassa oikealla on laatikko ”kartalla näkyvissä”. Melukartan vieressä olevia kahta sinistä ympyrää painamalla pääset liukusäätämään melukartan läpinäkyvyyttä. Näin saat siis halutessasi taustalla olevan maastokartan selkeämmin näkyviin.

 

Melun ohjearvot

Valtioneuvoston antamat ohjearvot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi, joita voidaan käyttää apuna esimerkiksi kaavoituksessa, tiesuunnittelussa ja rakentamisessa.

Ohjearvoja ei siis voi tulkita siten, että niiden on alituttava kaupunkiympäristössä aina. Tosiasia on, ettei nykytekniikalla ole joka paikassa mahdollista päästä ohjearvojen tasoon.

Tärinä

Rautatieliikenne aiheuttaa tärinää Lahdessa savimailla. Lisätietoa löydät Liikenneviraston sivuilta.

Hiljaiset alueet

Hiljaisuus on suhteellista ja kokemuksellista. Alueet, joilla melutasot jäävät alle 45 desibelin, on tulkittu hiljaisiksi alueiksi.

Hiljaisten alueiden selvitys on tehty Lahden kaupungin toimeksiannosta. Tehtävänä oli päivittää vuonna 2010 tehty vastaava selvitys (Sito, 2010). Pohjana työlle oli 2017 laadittu Lahden kaupungin meluselvitys, joka tehtiin EU:n ympäristömeludirektiivin perusteella.

Vuoden 2010 jälkeen mm. Nastolan alue on liitetty Lahden kaupunkiin. Myöskin melusta on uutta tietoa, kun koko kaupungin kattava meluselvitys on laadittu EU:n meludirektiivin edellyttämässä laajuudessa vuosina 2012 ja 2017. Selvitys on tehty paikkatietomenetelmin, lisäksi on tehty tarkentavia melumittauksia 4 kohdassa kaupungin alueella.

Hiljaisia alueita tunnistettiin 81 kpl. Pääosalla alueista melutasot ovat alle 45 dB. Erikseen on mainittu, mikäli joillakin alueilla melutason on mittausten tai asiantuntija-arvion perusteella arvioitu olevan alle 40 dB.

Kaikkien hiljaisten alueiden kokonaispinta-ala on noin 30 800 hehtaaria. Lahden kaupungin maapinta-ala on 459,47 km2 eli 45 947 hehtaaria. Näin ollen 67 % maapinta-alasta kuuluu hiljaisiin alueisiin. Huomattava osa hiljaisten alueiden pinta-alasta muodostuu laajoista maa- ja metsäalueista entisen Nastolan alueella.

Meluntorjuntatyöryhmä

Kaupunkiympäristön palvelualueen meluntorjunnan yhteistyöryhmä seuraa melutilannetta Lahdessa.

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Johanna Saarola, ympäristönsuojelutarkastaja, pj.

Hanna Seisto, ympäristönsuojelutarkastaja

Miika Lindgren, rakennuslupa-arkkitehti

 

Kaupunkisuunnittelu

Markus Lehmuskoski, asemakaava-arkkitehti, siht.

Juhana Polojärvi, liikenneinsinööri

Anna-Liisa Pulkkinen, suunnitteluinsinööri

 

Kaupunkitekniikka

Antti Ojanen, projektipäällikkö

 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Ympäristömeludirektiivi edellyttää meluntorjunnan toimintasuunnitelman tekemistä viideksi vuodeksi meluselvityksen pohjalta.

​EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen perusteella on laadittu melutorjunnan toimintasuunnitelma. Se on lähetetty tiedoksi tekniselle lautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle ja -valtuustoon

Toimintasuunnitelma on toimitettu kansalliseen meluntorjunnan tietojärjestelmään ja Euroopan Unioniin.

Tavoitteet

 1. Suojataan voimakkaan melun (>65 dB) alueella asuvia.
 2. Suojataan alueita, joilla asujia on paljon.
 3. Alennetaan melutasoja koulujen ja päiväkotien kohdalla.
 4. Säilytetään suhteellisen hiljaisia alueita.

Asukas voi

 • Valita hiljaisen kulkuneuvon ja renkaat.
 • Miettiä käyttämänsä ajoreitin ympäristöönsä aiheuttamaa melua.
 • Käyttää alhaisempaa ajonopeutta liikkuessaan autolla asuinalueilla.
 • Ottaa asunnonvaihdon yhteydessä selvää asunnon ympäristössä arkipäivänä liikkuvasta liikenteestä ja melutasosta.

Kaupunki

 • Rajoittaa autoliikennettä erityisesti keskustassa.
 • Pudottaa nopeusrajoituksia (30-40 km/h).
 • Ohjaa raskasta liikennettä pois asuinalueilta.
 • Suosii maankäyttöratkaisuja, jotka vähentävät autoliikennettä ja edistävät joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä.
 • Asettaa joukkoliikenne- ja kuljetuspalveluiden hankinnassa melutasoja koskevia kriteereitä.
 • Tekee meluselvityksen kaavoituksen yhteydessä.
 • Sijoittaa kaavoitustyön yhteydessä maamassoja siten, että erillisiä meluesteitä tarvitaan mahdollisimman vähän.
 • Kiinnittää rakennusvalvonnassa huomiota meluntorjunnan toteutumiseen tonteilla ja asuinkiinteistöillä.
 • Ottaa huomioon meluntorjunnan rakennusjärjestystä uusittaessa.
 • Käyttää hiljaisia päällysteitä ja uusii niitä säännöllisesti.
 • Rakentaa meluseiniä ja -kaiteita ja pengertää meluvalleja.

Kiinteistössä voidaan

 • Parantaa ikkunoiden ääneneristävyyttä.
 • Suojata parvekkeet laseilla.
 • Sijoittaa lisärakentamisen tontille niin, että myös melun kantautuminen vähenee.
 • Rakentaa tontille meluaita tai pengertää meluvalli.

Liikennevirasto on tehnyt toimintasuunnitelman pääteiltä ja radoilta.

Toimintasuunnitelma päivitetään aina viiden vuoden välein direktiivin mukaisen meluselvityksen valmistuttua edellisenä vuonna

Ympäristömelun lähteet

Melua aiheutuu tie- ja raideliikenteestä, teollisuudesta, rakentamisesta, tilapäisistä toiminnoista ja tapahtumista sekä vapaa-ajan toiminnasta (moottoriurheilu, ammunta tai erilaiset yleisötapahtumat).

Suurin yksittäinen melua aiheuttava tekijä Lahdessa on tie- ja katuliikenne. Liikennemelu on suurinta vilkkaiden teiden ja katujen varsilla. Karkeasti 30% lahtelaisista asuu alueilla, joissa tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. Ajoneuvojen moottori- ja rengasmelua on vähennetty kansainvälisillä säädöksillä. Hiljaiset pinnoitteet ja nopeusrajoitusten alentaminen sekä meluesteet vähentävät liikennemelua.

Teollisuuden melua vähennetään ympäristölupiin liitetyillä meluntorjuntavelvoitteilla.

Paikallisesti erityisen häiritsevää voi olla erilaisten laitosten, rakennus- ja korjaustöiden sekä yleisötilaisuuksien melu. Tällaisista toiminnoista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Lahden ympäristöpalveluille. Näitä toimintoja säädellään myös kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä.

Yhteystiedot