Hyppää sisältöön
Mies tarkistaa laitetta Vesijärven mittauslautalla.

Vesistöjen tila ja vedenlaatu

Vesistöjen luonnonarvoihin ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin vaikuttaa etenkin vesistön kunto. Suurin osa Lahden järvistä on EU:n vesipuitedirektiivin mukaisen laatuluokittelun piirissä.

Lahden alueella pintavesien ekologista tilaa heikentää usein liian suuri ravinnepitoisuus vesissä. Ekologisessa luokittelussa otetaan huomioon biologisten tekijöiden (kasviplankton, vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja kalasto) lisäksi myös keskeiset vedenlaadun ominaisuudet, kuten ravinteiden määrä.

Pintavesien ekologinen tila

Ekologisen tilan luokka kertoo, miten paljon ihmisen toiminta on muuttanut vesistön tilaa luonnontilasta. Luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Tavoitteena on järvien hyvä ekologinen tila.

Vedenlaadun seuranta

Vesijärvellä seurataan avovesikauden aikana veden laatua mittauslauttoihin asennetuilla automaattisilla mittausasemilla osana Vesijärven hoitotyötä. Automaattisten mittausasemien tuloksia voit seurata sivun laidassa olevien linkkien kautta.
Ympäristöpalvelut seuraa järvien vedenlaatua myös vesinäytteiden avulla. Tyypillisesti vesinäytteitä haetaan kaksi kertaa vuodessa. Lahdessa on kesäaikaan toimivan valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikkoja. Järvien vedenlaatutuloksia löytyy mm. ympäristöraportit-sivulta.

Kuormitus

Vesijärveen laskevien virtavesien vedenlaatua seurataan ympäristöpalveluiden toimesta automaattiasemien avulla. Järviin kohdistuvaa kuormitusta seurataan myös järviin laskevista ojista ym. uomista otettavien vesinäytteiden avulla, joiden tuloksia löytyy ympäristöraportit-sivulta.

Vesien hoito

Vesien- ja luonnonhoidon yksikkö on aktiivisesti mukana Vesijärven hoitotyössä, muissa yleishyödyllisissä vesistökunnostushankkeissa sekä vesistöjen hoitotoimenpiteissä eri puolella Lahtea.

Vesistöjen kunnostus- ja hoitotöiden tavoitteena on vesistöjen hyvä ekologinen tila sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen. Kunnostusmenetelminä ovat mm. virtavesikunnostukset, vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävät kosteikkorakentamishankkeet, niitot ja hoitokalastukset. Ympäristöpalvelut voi antaa monenlaista apua vesienhoitoon liittyvissä hankkeissa ja joissain tapauksissa myös avustaa rahallisesti paikallisia toimijoita vesistökunnostushankkeissa.

Tutkimus ja seuranta ovat myös olennainen osa vesienhoitoa ja vesien kunnostusta. Vesien- ja luonnonhoidon yksikkö tekee seurannan ja tutkimuksen osalta tiivistä yhteistyötä vesijärvisäätiön, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä muiden viranomaisten kanssa.