Hyppää sisältöön

Hulevedet ja niiden hallinta

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- ja sulamisvesiä. Myös rakennusten kuivatusvedet lasketaan hulevesiksi. Rakennetuilla alueilla on tyypillisesti paljon erilaisia vettä läpäisemättömiä pintoja, jolloin myös sateiden ja lumen sulamisen aiheuttaman valunnan määrät ovat huomattavasti suurempia luonnontilaan verrattuna. Lahdessa kuten muissakin kaupungeissa hulevedet on perinteisesti johdettu tulvanhallinnallisista syistä suoraan vastaanottaviin vesistöihin tehokkailla viemärijärjestelmillä.

Kuvio selittää miten hulevedet kuormittavat vesistöjä esimerkiksi kuljettamalla haitta-aineita ja roskia vesistöön.

Nykyään hulevesisuunnittelussa kiinnitetään entistä enemmän huomiota hulevesien paikalliseen käsittelyyn, jolla pyritään mm. ehkäisemään niistä aiheutuvaa vesistökuormitusta, vähentämään hulevesiviemäriverkostoon kohdistuvaa kuormaa, parantamaan pohjaveden muodostumisolosuhteita ja ehkäisemään kaupunkipuroissa ja muissa purku-uomissa tapahtuvaa eroosiota. Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä hulevesien hallinnan keinoista.

 

Kuvio avaa hulevesien hallinnan keinoja. Hulevesiä voidaan hallita esimerkiksi imeyttävillä viheralueilla, puhdistamisella ja viherkatoilla.

Hulevedet kuormittavat lähivesistöjä

Hulevedet kuljettavat mukanaan erilaisia haitta-aineita asuttujen alueiden lähivesistöihin. Hulevesien laatu on yleensä sitä huonompi mitä tiiviimpää ja intensiivisempää maankäyttöä sisältävällä valuma-alueella ne muodostuvat. Hulevesien laatua on tutkittu Lahdessa paljon esimerkiksi yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa toteutetuissa hankkeissa. Esimerkiksi noin 30 % Vesijärven Enonselän rehevöitymistä aiheuttamasta ulkoisesta fosforikuormituksesta on peräisin Lahden kaupunkialueen hulevesistä. Hulevesien mukana lähivesistöihin kulkeutuu ravinteiden lisäksi myös muita haitta-aineita.

Kuvio selittää hulevesien ympäristövaikutuksia Lahdessa.

Hulevesien hallinnan kehittäminen

Lahden kaupungissa sovellettavat hulevesien hallinnan periaatteet ja tavoitteet on asetettu vuonna 2011 käyttöön otetussa hulevesiohjelmassa. Lahden kaupunki on viime vuosina toteuttanut mittavia hulevesikuormituksen vähentämiseen sekä hulevesien laadunhallinnan menetelmien kehittämiseen liittyviä hankkeita. Linkeistä löydät lisätietoa niistä.