Hyppää sisältöön

Asumisen lainat ja avustukset

Valtio tukee asuntorakentamista ja asuntojen perusparantamista erilaisin lainoin ja tuin vuosittain eduskunnan talousarvion yhteydessä päättämän määrärahan puitteissa. Lainojen myöntämisestä vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joissain tapauksessa myös kunta tai valtionkonttori.

Lisätietoja avustuksista

 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

  Valtion varoista myönnetään korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen.

  Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.

  Kunnan lausunto

  Korkotukilainahakemusten ja takauslainahakemusten liitteeksi ARA edellyttää kunnan puoltolausuntoa, ilman puoltoa ei voida myöntää ehdollista varausta hankkeelle. Lausunnossa kunnan on otettava kantaa hankkeen tarpeellisuuteen ja soveltuvuuteen. Kunnan lausuntoa edellytetään seuraavissa lainahakemuksissa:

  •  vuokra-, osaomistus- ja omaksilunastettavien vuokra-asuntojen korkotukilaina
  •  asumisoikeustalolaina
  •  erityisryhmien investointiavustus
  •  erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen korkotukilaina (johon ei haeta investointiavustusta)
  •  vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannuksen korkotukilaina
  •  vuokra- ja asumisoikeustalojen ja -asuntojen hankintalaina
  •  vuokra-asuntojen takauslaina

  Hakemusasiakirjat toimitetaan sähköisesti ARAn asiointipalvelussa seuraavista hankkeista:

  • Pitkä korkotukilaina, uudistuotanto (pois lukien erityisryhmähankkeet)
  • Pitkä korkotukilaina, perusparannus (pois lukien erityisryhmähankkeet)
  • Lyhytaikainen korkotukilaina (hakuaika 1.10.2022-31.1.2023)
  • Hankintalaina
  • Takauslaina

  Siirry ARAn asiointipalveluun tästä.

  Muiden hankkeiden osalta hakemusasiakirjat liitteineen toimitetaan Lahden kaupungin asuntotoimelle joko sähköisesti osoitteeseen asuntotoimi@lahti.fi tai postitse:

  Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, maankäyttö ja aluehankkeet, asuntotoimi.
  PL 126, Askonkatu 2,
  15100 Lahti.

  Kaupunki toimittaa asiakirjat edelleen ARAan.

  Hakuohjeet löytyvät ARAn nettisivuilta.

 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion avustusta hissien rakentamiseen. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. ARAn myöntämän avustuksen määrä on enintään 35 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

  Lisätietoja hissiavustuksesta löydät ARAn nettisivuilta.

  Lahden kaupungin hissiavustus

  Lahden kaupunki myöntää käytettävissä olevan määrärahojen puitteissa hissiavustusta uuden hissin rakentamiseen kerrostaloon, joissa ei entuudestaan ole hissiä. Avustusta voidaan myöntää enintään 15 % hyväksytyistä kustannuksista, jotka ovat hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset, rakennus- ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu-, rakennuttamis- ja yleiskustannukset. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on hyväksynyt hissin rakentamishankkeen kustannukset ja osaltaan myöntänyt hankkeelle hissiavustuksen.

  Haku- ja myöntämismenettely

  Kaupungin hissiavustusta haetaan tällä sähköisellä lomakkeella samanaikaisesti kuin ARAn hissiavustusta tai välittömästi myönteisen päätöksen ARAsta saatuaan. Mikäli haette avustusta ennen myönteisen  avustuspäätöksen saamista ARAsta, hakemus käsitellään vasta kun ARAn päätös on toimitettu kuntaan. Hakuaika on ympärivuotinen. Avustus myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa sen jälkeen, kun ARA on myöntänyt oman hissiavustuksensa. Kaupungille jätetyt hakemukset otetaan huomioon ja kaupungin avustus käsitellään siinä järjestyksessä, kun asuntotoimeen on toimitettu ARAn hissiavustuspäätös. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kaupungin avustuksen myöntämistä. Päätöksen hissiavustuksen myöntämisestä tekee asuntoasiainkoordinaattori.

  Avustuksen maksaminen

  Kaupungin avustus maksetaan yhdessä erässä taloyhtiön tilille rakennustyön valmistuttua. Maksatusta haetaan samalla hakemuksella kuin ARA:n hissiavustuksessa, johon on liitetty lomakkeella mainitut selvitykset. Kaupungin hissiavustus voidaan määrätä palautettavaksi, jos avustuksen saaja on antanut harhaanjohtavia tietoja tai avustus on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty.

 • ARA myöntää avustusta vähintään 65 vuotta täyttäneille tai vammaisen henkilön ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin. Korjausavustus on 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoja korjausavustuksista saat ARAn nettisivuilta.

  Lisätietoa ja neuvontaa saat myös Vanhustyön keskusliitolta: p. 09 3508 600.

 • Hissiavustusten lisäksi ARA myöntää erilaisia korjausavustuksia taloyhtiöille.

  Esteettömyysavustus

  Avustusta voi saada kiinteistön esteettömyyden parantamiseen liikkumisesteen poistamisella. Avustettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulko-ovien automatisointi tai kulkuliuskojen rakentaminen. Avustus on 45 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoja esteettömyysavustuksista ja niiden hakeminen tapahtuu ARAn nettisivuilla.

  Sähköautojen latausinfra-avustus

  ARA myöntää avustusta asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustus on 45 % tai tehokannusteella 55 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. Lisätiedot latausinfra-avustuksesta ja hakulomake sijaitsee ARAn nettisivuilla.

 • ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuonna 2023.

  Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

  Energia-avustusta voit hakea ARAn nettisivuilla.

Lisätietoja antaa